SANANDA: Cabal Vertrekt Deze Week – deel 1

SANANDA, SANAT en GABRIEL: De Cabal Vertrekt Deze Week – deel 1
7 februari 2015

7 februari 2015

Sananda:

Mijn geliefde broeders en zusters, ik kom met verbazingwekkend nieuws. Dit zal een lang en bijzonder gedetailleerd bericht zijn omdat er zoveel te vertellen is en omdat Sanat Kumara – degene die u heeft bemind en gekend als Vader God met u wil spreken – evenals AE Gabriel.

Ik weet niet goed waar ik moet beginnen, maar ik denk dat ik als eerste Vader God aan het woord zal laten, omdat zo velen van u gezegd hebben dat ze bedroefd waren over zijn vertrek naar een ander Universum. Hij zal u zelf vertellen hoe het daar is en wat zijn werk daar zal zijn.

Vader God/Sanat Kumara:

O ja, mijn Geliefden, ik ben het, evenzeer met u begaan en even dicht bij u als altijd. Wij hebben een heel goed communicatie-portaal open en in werking, dus u kunt met mij spreken zoals u dat gewend was. Ik wil u verzekeren dat ik niet weg ben en dat afstand niet echt een obstakel is, wanneer er Kosmische Liefde in het spel is. Ik glimlach naar u allen en net als vroeger knijp ik nog steeds in Kathryns teen. (K: Dat klopt en we lachen erom.)

Er is geweldig nieuws voor u, dus ik zal nu niet teveel uitweiden, maar ik zal u de volgende keer een overzicht geven van hoe het nieuwe Universum is. U zult bijzonder gefascineerd zijn om te weten dat – ondanks dat eenzelfde basisplan gebruikt wordt om het evenwicht binnen zonnestelsels, sterrenstelsels en andere kosmische fenomenen te scheppen en te behouden – de afwisseling en de wonderen van deze Schepping adembenemend zijn. Ik weet dat u geboeid zult zijn wanneer u ziet wat wij hier doen. Ik hoop dat u allen ons een keer zult komen bezoeken, wanneer u uw werk op Aarde heeft afgerond – wanneer dat ook mag zijn. Wij hebben planeten die zo wonderbaarlijk en mooi zijn – gebaseerd op het idee van de Aarde – en ik weet zeker dat u ‘van uw sokken zult gaan’.

Het is een opwindende tijd in het Multiversum en ik kan u vertellen dat alle ogen gericht zijn op het kleine Terra, met alle harten afgestemd om de dappere Lichtwerkers te steunen en te bemoedigen – zowel op de grond als daarboven – die gezamenlijk de schouders eronder hebben gezet om iedereen doorheen deze roerige tijd en naar uw gouden toekomst te brengen. Deze tijd zal nooit worden vergeten door ieder van ons die deelnam aan de redding en het herstel van geliefde Terra en haar menselijke ruimtereizigers.

Ik stuur u eindeloze Liefde van Moeder God (Lady Venus) en mijzelf. Ik zal voor altijd uw Vader God blijven, als u zo aan mij wilt blijven denken. Ik ben uw Sanat Kumara.
Sananda:

Dank u, mijn vriend en broeder, Sanat. Ja inderdaad, wij zullen nooit gescheiden zijn – hoe ver ook de afstand is tussen onze fysieke verblijfplaatsen. Onze Universa komen elke dag dichter bij elkaar in spirit.

Laat mij u nu vertellen over de monumentale ontwikkelingen op Aarde. Velen van u weten inmiddels – via de radio-uitzending en uit het bericht van vorige week – dat er door de Cabal een nooit-geziene aanval heeft plaatsgevonden op ons team van onderhandelaars, terwijl we op weg waren naar de onderhandelingstafel om een vredesplan uit te werken met de leiders van de Cabal. Elk van hen is nu in een menselijk lichaam en zij hebben diverse mogelijkheden tot amnestie geboden gekregen, als zij bereid waren om hun greep op Aarde los te laten.

Uw Kathryn had een plan ontwikkeld om hen de enige voorwaarden te bieden die de duisteren ooit zouden overwegen, namelijk ‘eervol aftreden’ in plaats van ‘overgave’ te eisen. Het was een geweldig programma, ontworpen om hun nieuwsgierigheid te prikkelen en het speelde sterk in op het feit dat zij moegestreden zijn – maar ook op hun arrogantie en trots. Wij hadden hele goede hoop op een snelle en vreedzame afhandeling, toen wij plotseling vanuit een hinderlaag werden aangevallen door een klein team van moordenaars, met ongekend zware wapens.

Hun gedrag gaat voorbij alle Universele Wetten en heeft sindsdien gezorgd voor beroering in het gehele Multiversum. Het Hoger Zelf van onze Kathryn werd behoorlijk ernstig verstoord (ik kan u dit nu vertellen, aangezien ze herstellend is) en ik werd enkel aan mijn arm geraakt – dankzij haar snelle handelen, waarmee zij waarschijnlijk mijn leven heeft gered, maar waardoor zij zwaar gewond raakte. Andere vrienden die in de buurt waren, voelden een cellulaire verstoring door de blootstelling aan het vernietigende wapen, dat in het hele Universum verbannen is vanwege zijn vermogen om niet enkel fysieke lichamen te schaden, maar ook Lichtlichamen. Het was een gruwelijke daad.

De tegenmaatregelen volgden snel en waren ingrijpend. Bron eiste een einde aan alle onderhandelingen en kondigde aan dat de Vrije Wil op Aarde niet meer van toepassing zou zijn op eender wie, die nog in dienst was van het duister. Wij werden weggebracht om te herstellen en onze Kathryn werd aan ‘de beademing’ gelegd, totdat haar Hoger Zelf volledig hersteld en genezen zou zijn. Ziet u: wij kunnen onze levensenergie delen door binnen te treden in een lichaam dat ondersteuning nodig heeft, indien er sprake is van een verwonding of ziekte van het lichaam of de ziel. En dus kregen wij allemaal met de grootste Liefde de nodige zorg, door onze Aartsengelen en door het vaardige Arcturische team, die zich gespecialiseerd hebben in dit specifieke werk. Wij zijn allemaal prima hersteld en zijn meer dan ooit vastbesloten om deze waardevolle opdracht te volbrengen.

De duisteren kregen één week om te beslissen tussen naar het Licht komen of te verdwijnen in het niets. In die week zullen zij onder verscherpt toezicht staan door alle engelen, zodat zij niet kunnen samenkomen om wraakacties te plannen, zij kunnen niet met elkaar in contact komen, hun vluchtroute om weg te komen van de planeet wordt geblokkeerd door het Ashtar-Commando en zij hebben geen toegang meer tot de tunnels, waar wij een hoogtrillende Lichtenergie hebben gevestigd. Er zijn misschien nog een paar plaatsen die wij niet bereikt hebben, maar het grootste deel van hun bolwerk is ‘gereinigd’ geworden.

Wij hebben overal wachters uitgezet die al hun bewegingen in de gaten houden. Velen hebben reeds toegezegd om met ons mee te werken, dus hebben wij nu ‘dubbelagenten’ die goed weten dat zij allemaal zullen verdwijnen in het niets, als ze zich niet houden aan de opdrachten van Bron. Dit keer hebben ze zo flagrant de grens overschreden, dat er geen weg meer terug is.

Wellicht zullen we iets te vieren hebben tijdens de radio-uitzending van aanstaande woensdag. Wij zijn nu al drie dagen verder in de week die ze gekregen hebben. Wij hebben ze tot woensdag gegeven en om hun uiteindelijke vertrek te kunnen meedelen in de radio-uitzending, hebben wij de tijd gesteld op 8 pm EST (NL en B: donderdagochtend 2 uur – V). Wij zullen dan het einde aankondigen van elkeen die verbonden was met het duister – evenals het einde van hun heerschappij op planeet Aarde.

Wij maken echt geen grapje. Er is veel voor nodig om Bron kwaad te maken, maar hij was woedend toen zij trachtten ons te doden, op weg naar de onderhandelingstafel. De beslissing is definitief en onherroepelijk.

Ja, Geliefde Familie, het is echt voorbij. Zij zullen worden weggenomen van de planeet. Degenen die naar het Licht willen komen zullen worden overgebracht naar de schepen en voor de mensen om hen heen zal dat in een oogwenk gebeuren. Dit zal een volledige amnestie mogelijk maken voor hen die ermee instemmen om naar het Licht te komen. Er zal geen ‘tussenweg’ zijn voor de daders. Zij zullen weggaan of blijven, maar als ze denken dat ze kunnen blijven zonder ‘heropgevoed’ te worden, dan wacht hen nog een grote verrassing. Als ze eenmaal naar het Licht zijn gekomen, zal hun DNA veranderd worden naar het kristallijnen LiefdeLicht. Zij zullen niet langer in staat zijn tot het gruwelijke gedrag dat zij voorheen vertoonden. Niemand zal de toestemming krijgen om terug te keren, voordat zij volledig gereinigd zijn van de gevoelens en herinneringen aan hun tijd als actieve leden van de Cabal.

Het ziet ernaar uit dat een aantal van hen hun rebellie tegen God nog doorzet en de overeenkomst weigert. Zij denken nog steeds dat ze een keuze hebben. Ze zijn er zo aan gewend om hun zin te krijgen, dat ze verblind worden door hun arrogantie. Kathryns jarenlange opleiding heeft haar perfect voorbereid op deze taak. Vanwege haar open verbinding met ons kan zij deelnemen aan de Hoger Dimensionale bijeenkomsten. Zij zal hen tonen dat wij weten hoe zij denken – en dat we dat altijd al geweten hebben. Dit verbaast hen en zij kunnen dan ook niet begrijpen waarom wij zo terughoudend zijn om wraak te nemen.

Misschien voelt u zich ongemakkelijk over wie er ‘zal worden uitgepikt’ en wie niet en vraagt u zich af hoe wij vergissingen kunnen vermijden. Er zijn velen die officieel geen lid waren van de Cabal, maar die toch levens van duisternis hebben geleid. Wij gebruiken een eenvoudige meting: de hoeveelheid duisternis in iemands wezen. Dat kunnen wij gemakkelijk zien. Zij worden allemaal benaderd (in hun Hoger Zelf) door engelen en krijgen het contract voorgelezen. Hun Hoger Zelf is zich nu volledig bewust van de einddatum.

Vanwege hun vele levens waarbij zij niet terugkeerden naar Bron, zijn hun zielen beschadigd geraakt. Velen zijn onderworpen geweest aan martelingen en soms ook aan heftige elektrische schokken tijdens hun opleiding. Hun Hoger Zelf is niet verbonden met Bron zoals het onze, dus kennen zij niet de liefde van onze Schepper – zelfs niet in hun onderbewustzijn, zoals sommigen van u dat wel hadden voordat zij ontwaakten.

Zoals Vader God u vertelde in zijn berichten van ‘When God Pinched My Toe’, hebben zij vele levens doorgebracht in een kringetje tussen de Aarde en 4D, zonder terug te keren naar de rust en de troost van de Hogere Dimensies. Nu zullen zij die keuze niet krijgen, omdat ze het beginsel van de Vrije Wil zo flagrant misbruikt hebben.

Terwijl ik u deze woorden stuur, kan ik de irrationele angst en twijfel voelen bij hen die de ‘duistere cel’ nog niet hebben weggehaald, of die diep vanbinnen de duistere ideeën doen herleven. U bent bang voor uzelf of voor uw vrienden.

Wees gerust, wij doen niets met mensen die van het Licht zijn, ook niet met hen die nog niet begonnen zijn met ontwaken of met hen die een aantal betreurenswaardige dingen hebben gedaan in hun leven. Dit is niet – laat het mij nog eens herhalen – DIT IS GEEN BESTRAFFING. Het is een mogelijkheid om aan de duisternis te ontkomen, voor diegenen die dat op geen enkele andere manier zouden kunnen – vanwege de druk vanuit hun familie en vrienden die behoren tot het duisterste van het duistere.

Vandaag was een belangrijke dag in onze voortgang naar vrijheid voor Terra. Wij hebben overlegd met de hoogste leden van de Cabal en zij beginnen ons standpunt van nul-tolerantie nu ernstig te nemen. Zij hebben eindelijk begrepen dat zij niet langer een keuze hebben om te dreigen en te vernietigen. Hun enige kans is: terugkeren naar het Licht.

Onze grootste uitdaging vormden natuurlijk de hoofden van de 13 families. Wij hebben ons onderhandelingsprogramma toegepast, om hen ervan te overtuigen dat zij eervol konden aftreden. Velen van hen zijn oud en zij zijn vermoeid door de voortdurende machtsstrijd van hun onderdanen en door de toenemende onderzoeken van toegewijde journalisten en activisten, die hun leugens niet geloven.

Zij hebben deze dag al enige tijd zien aankomen, sinds de toename van Lichtenergieën die vanaf 2012 steeds duidelijker werd. Met het ultimatum van deze week hebben zij alle stadia van ongeloof, paniek, krokodillentranen en verzet doorlopen, maar ze zijn nu terug op het punt waar zij inzien dat dit niet langer een spel is dat zij kunnen winnen door te treiteren, om te kopen, te manipuleren en te moorden.

Ons herstel van de aanval eerder deze week en het gevangen nemen en tot niets herleiden van de aanvallers, die zo stom waren om te proberen de loop van de kosmische geschiedenis te veranderen met hun wapens, heeft zich nu tegen hen gekeerd en daardoor zijn ze nu verbijsterd. Zij hebben geen enkele andere mogelijkheid meer – behalve overgave.

Miljardairs beschouwen zichzelf in het algemeen als welwillende en eerbare leden van de maatschappij. Bankiers, hoge zakenlui en rijke handelaren worden graag geëerd als weldoeners, hoe klein hun bijdrage aan de maatschappij ook moge zijn. Zij hebben een enkele keer ook wel de warme gloed gevoeld van ergens iets te doen dat dienstbaar was en velen onder hen hebben een klein – we mogen gerust zeggen: minimaal – straaltje Licht om mee te werken.

De Rockefellers neigden een beetje naar gevoelens van nieuwsgierigheid – ondanks enige spijt en nostalgie naar vroeger tijden – en een aantal van hen zullen waarschijnlijk toegeven. Zij voelen ook het trekken van de jongeren, die zich verwijderd hebben van de nauwe beperkingen van het Amerikaanse koningschap en zijn gaan werken bij milieubewegingen en sociale bewegingen, waaraan hun ouders enkel maar schijnbaar steun gaven.

Vandaag heeft de oude Rothschild het gevecht opgegeven en heeft ermee ingestemd om naar het Licht te gaan. Hij zal zoveel tijd als nodig is doorbrengen in de Lichtkamers en met opleidingen, om weer menselijk te worden. Geen enkele duistere zal worden teruggebracht naar het leven op de oppervlakte, vooraleer zijn hele denken volledig veranderd is. Wij bedoelen niet een verandering van wat ze zeggen of een tijdelijke verandering van houding. Wij willen u verzekeren dat wij niet in dat soort slimme trucjes zullen trappen. Wij zien de ingrijpende veranderingen in een ziel en in het hart van iemand die werkelijk ontwaakt tot gevoelens van Liefde, dankbaarheid en eerbied. In de Ascentie School is ‘doen alsof’ niet toegestaan.

Wij bereiken gelijkaardige resultaten met de Engelse Kroon en het Vaticaan. De Britten zijn er zo aan gewend om zich voor te doen als edelmoedig, maar de nieuwste golf van oprechte gevoelens omtrent de geboorte van een nieuwe generatie, heeft toch tot een ontwaken geleid, zelfs bij de meest doorwinterde en door de wol geverfde hypocrieten. In Rome hebben de openlijke uitingen van breed en vrijelijk denken van Paus Franciscus reeds de deur geopend voor verandering. Zij weten dat hun dagen geteld zijn.

De Bush/Cheney/Rumsfeld/Kissinger-bende – tezamen met hun Israëlische tegenhangers onder leiding van Netanyahu en zijn trawanten van de Mossad – zijn meer twistziek. Hun snode aanval op ons, de onderhandelaars en diplomaten van deze verzoeningspoging, kwam er als gevolg van ons krachtige voorstel – eigenlijk een cadeau van vergeving en vrede – dat door hen werd gezien als een aanval. Zij waren woedend door onze neiging tot humor en grapjes – met name van de kant van onze vrouwen – wat zij beschouwen als een uitdaging van hun mannelijkheid en macht. En hun instinctieve reactie op het gevoel dat ze worden aangevallen is uiteraard: wraak.

Dit is een groep die zo gewend is aan het geven van een schijnvertoning en het succesvol misleiden van iedereen – of ze in elk geval het zwijgen opleggen – dat zij woedend zijn over onze directe weigering om bang te zijn voor hen. Zij zijn zo geïsoleerd geweest binnen hun rijkdom en macht, dat zij elke bedreiging voor hun voortdurende propaganda en leugens gewoonweg negeren. Zij zijn stomverbaasd om te zien dat Kinderen van het Licht geen zwakkelingen zijn, zoals hen geleerd werd. Om ons zo ‘rechtstreeks en persoonlijk’ te ontmoeten – zoals zij dat zeggen – was voor hen een echte schok.

Zij staan nu daadwerkelijk onder huisarrest en zij beginnen te snappen dat er voor hen niets zal veranderen tussen nu en komende woensdag. Dit verbaast hen, aangezien zij niet met hun vingers kunnen knippen om een misleidende operatie op te zetten, een oorlog te beginnen of nog rijker en machtiger te worden dan ze al waren. Hun manier om de wereld te overheersen is achterhaald.

Wij werken alle rangen af, over de hele wereld. Aangezien wij alleen maar hoeven te spreken met hun Hoger Zelf is het redelijk eenvoudig om hen op te sporen en naar onze gesprekken te krijgen. Wij overtuigen hen van de macht van Schepper om Leven te geven – of het weg te nemen – en de rest is dan aan hen. Zij hebben dit nooit begrepen, behalve dan als een inleiding tot wraakneming. Velen kunnen het idee niet bevatten, dat zij bij hun terugkeer zouden worden verwelkomd, aanvaard en bemind. Zij hebben dat in dit leven nooit gevoeld en zij hebben maar heel weinig innerlijke kennis van wat Schepping nu eigenlijk echt betekent.

Het is heel triest om te zien hoe verschrikkelijk beschadigd velen van de Cabal-medewerkers werkelijk zijn. Wij werken heel hard om hen de meest eenvoudige beginselen en de diepste waarheid te doen inzien: dat wij allemaal geschapen zijn in liefde en dat wij deel zijn van het Grootse Project van Ascentie. Wij allemaal tezamen, zonder enige uitzondering, zijn gemaakt vanuit Liefde – het ‘Goddelijke deeltje’ zoals het onlangs genoemd werd – en er is niemand die niet kan worden bevrijd van de duisternis. Wij werken zo hard om hen allen terug te brengen naar het Licht.

Het gaat goed, behalve dan voor een paar doorwinterde moordenaars. Het is moeilijk om door te dringen in hun volledige afdaling tot psychopathologie, zoals u weet. De turbulente gevoelens die velen van u nu ervaren in de emotionele omgeving, zijn de angst, verwarring en het afgrijnzen van diegenen die beseffen dat dit echt gebeurt – en dat ze geen kant op kunnen. Wij moedigen u aan om een objectief en liefdevol standpunt in te nemen en in uw hart te blijven, nu we deze laatste dagen tezamen uitzitten.

Voor het eerst in vele millennia, kunnen de duisteren die zich tot het Licht keren niet echt ervan worden beschuldigd dat ze verraders zijn of verklikkers van hun kompanen. Hun enige wens is om te blijven bestaan als zielen en om de ervaring van het Leven verder te zetten – wat dat voor hen ook mag inhouden – hier, aan deze kant van de Scheidslijn.

Wij willen iedereen die dit leest vragen om met ons mee te doen in deze grote inspanning om de verlorenen te redden, om mededogen en vergeving te leren aan wezens die nooit eerder dergelijke gevoelens hebben gezien of gevoeld. Stuur alstublieft uw diepste, meest oprechte oproep aan al de duisteren om terug te keren, om de mantel van Licht te aanvaarden en met ons mee te komen om deze prachtige reis gezamenlijk te voltooien. Ons hart breekt van smart wanneer wij zien dat sommige van onze broeders en zusters wellicht zullen kiezen voor een zeker einde, in plaats van hun hart en geest te openen voor onze Liefde.

Zij die naar het licht willen komen zullen onmiddellijk onder de bescherming komen te staan van de Gemeenschap van Engel-Wezens, die zich hebben samengevoegd tot een enorm Bataljon van Licht, om de verloren zielen naar huis te begeleiden. Zij zullen worden aangevoerd door onze beminde AE Gabriel, die nu tot u zal spreken over zijn rol en die u zijn ware identiteit zal onthullen.

Gabriel:

Deze week luidt het einde in van het Lucifer-Project. Er zal geen duister toezicht meer zijn op Planeet Aarde. Onze Lucifer kan nu overgaan naar het Licht in zijn ware identiteit – en dat ben ik, AE Gabriel. Hij zal niet langer het ‘vuile werk’ moeten opknappen als dubbelagent en verbindingspersoon tussen de Hemelse Schare en de duistere krachten.

Geliefden, het leven zal één voortdurende pracht, opluchting, vreugde en geluk zijn. Wij gaan hier echt ‘uit ons dak’. Onze enige spijt komt uit het weten dat we sommigen van onze geliefde zielen zullen verliezen, die in de eerste plaats hierheen kwamen om de rol te spelen van duisteren, maar die de weg zijn kwijt geraakt. De gevolgen van generaties aan hersenspoelen en afscheiding hebben teveel schade veroorzaakt. Dat maakt ons erg verdrietig. Vader is vervuld van emoties, maar wij kunnen niets meer doen om hen terug te winnen voor het Licht, behalve hen de vrije keuze geven om naar ons toe te komen.

Zodra de ceremonie voorbij is, waarmee iedereen verwelkomd wordt die besloten heeft om de sprong te wagen naar het Licht, zal er eindeloos worden feestgevierd. Wij zullen eer betonen aan hen die verloren gingen in de strijd, zoals u uw gesneuvelde soldaten zou eren. Zij zullen een plekje krijgen in onze geschiedenis, net zoals ook de Lichtwerkers dat krijgen. Deze fase van strijd tussen duister en Licht is een historisch keerpunt voor Planeet Aarde.

Wij zijn onbeschrijflijk opgelucht en wij ervaren een gevoel van vervulling – het vervullen van onze Bestemming – de Zege van het Licht in dit deel van ons Melkwegstelsel. Er moet nog werk verricht worden, maar Moeder Terra is nu vrij om verder te gaan met haar Ascentie, zonder angst voor een atoomaanval of vernietiging door de Cabal.

Ik voeg mij bij u, Geliefde Vrienden, door het meedelen van dit kleine beetje waarheid betreffende mijn identiteit als Kind van God. Laat niemand ooit nog zeggen dat er een Satan, een Duivel of een Lucifer is die het duister vertegenwoordigt. Hij bestaat niet meer. Hij was een illusie, een handgebaar, een dramatische rol die ik speelde in de strijd om het Licht terug te brengen naar onze geliefde Terra. Het doek is gesloten voor dat historische drama. Wij zijn nu vrij om verder te gaan met het volledige ontvouwen van onze glorieuze Nieuwe Gouden Tijd.

Nu ik mijn kostuum weghang en de podiumlichten uitgaan, keer ik terug om mijn plek in te nemen naast Bron, tussen mijn geliefde Engelen en Meesters – niet langer incognito of vermomd om niet te worden herkend door de Cabal.

Hoor mijn trompet nu, geliefde mensheid, die de komst aankondigt van Waarheid en Rechtvaardigheid aan onze geliefde planeet Aarde. Laat het aan iedereen weten, aan beide kanten van de Scheidslijn tussen Licht en Duister dat Lucifer dood is. Lang leve het Licht!

Ik ben uw Gabriel, in Liefde.

Bovenstaande verzameling berichten werd in zijn geheel genoteerd gedurende een 24-uur periode die eindigde op 7 februari 2015, door Kathryn E. May.
http://www.whoneedslight.org/cm-english/?month=february-2015&view=calendar

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.