NAN 44: Een Nieuwe Dag breekt aan

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 44

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Donderdag 31 december 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Wij komen tot Leven nu de Nieuwe Dag aanbreekt!
door Sananda

Editie 44

Sananda:

Er nadert een belangrijke mijlpaal, lieve vrienden. Dit is het einde van een uitputtend, wonderbaarlijk, historisch jaar – 2015. Ik beloof u dat het een jaar is dat u zich zult blijven heugen als een fenomenaal succesvol keerpunt in uw eigen levens en in het leven van uw Planeet.

De opwinding van Schepping en Vervulling

Vergelijk het met hoe een tophit op Broadway tot stand komt. Eerst zwoegt de schrijver van het stuk gedurende maanden of jaren – of misschien wel zijn hele leven – op het script, hij legt zijn hart en ziel in het uitwerken van hoe de karakters moeten zijn, de verhaallijnen, de plaats van handeling en de boodschap. Dan moet hij of zij het stuk uitgeven en begint het proces van het vinden van producenten die het op het toneel willen brengen.

De schepping van het spel is op dat punt nog nauwelijks begonnen. De acteurs moeten zorgvuldig worden uitgezocht om ervoor te zorgen dat de essentiële geest van het stuk door hen wordt opgepikt en dat ze zich goed kunnen inleven in hun rol – overeenkomstig hun bijzondere talenten, hun karakter en hun vaardigheden. Investeerders moeten worden gerustgesteld dat het spel de moeite waard is en hen zal belonen voor hun overtuiging en vertrouwen in het creatieve team, dat zal samenkomen om iets vorm te geven waarin het publiek kan meegaan en waarvan het zal genieten. De regisseur moet openstaan voor de bedoelingen van de schrijver, hij moet in staat zijn om de diepe en authentieke gevoelens naar boven te halen bij de acteurs en ze moeten allemaal in harmonie samenwerken met de decorbouwers, de mensen die instaan voor licht en muziek, de theaterdirecteuren – en dat moet allemaal zorgvuldig worden gecoördineerd en afgewerkt worden volgens een strak schema.

Honderden of zelfs duizenden harten, handen en geesten zijn er nodig om een gedenkwaardig stuk te maken, dat mensen in hun hart zal raken en hen zal aanzetten tot grotere hoogten in hun eigen leven. Iedereen kijkt met grote verwachting uit naar de avond van de première en het grote moment waarop het doek opgaat en het nieuwe spel begint. Nu is het publiek aan zet. De uitkomst ligt in hun handen.

Stel u nu die inspiratie voor – die gedrevenheid en vastbeslotenheid om iets wonderbaarlijks te maken – als achtergrond voor dit moment in de geschiedenis. Dit drama dat wij nu samen naar voren brengen, Geliefden, zal de critici verstomd doen staan, het publiek tot tranen van vreugde brengen en al onze harten verheffen op een manier die de mensen nog jarenlang moeite zal bezorgen om de woorden te vinden, die de magie kunnen weergeven van wat er op dit ademloze moment gebeurt.

U en ik, Geliefden, hebben elk onze rol volmaakt gespeeld in dit aankomende gewaagde, originele successtuk. De crew van deze productie omvat elke man, elke vrouw en elk kind op het oppervlak en binnenin Gaia, de gehele Hemelse Schare die hun eigen plek hebben gekozen in het ontvouwende drama en ontelbare Galactische beschermers, toezichthouders en supporters, wiens identiteit u nog moet ontdekken. Ja, het is een drama dat een miljardenpubliek heeft getrokken en het zal een verhaal zijn dat wordt besproken, bestudeerd en onderzocht – nog eonenlang.

Vrede en Welvaart komen naar de Aarde

Laat ons het voorbeeld nemen van de komende Welvaartprogramma’s en fondsen. Sommigen van u raakten geïnteresseerd in dit deel van de komende verschuiving, omdat u gehoord had over de Welvaartprogramma’s van Saint Germain, die de economische ongelijkheid zouden rechtzetten, overvloed zouden brengen aan iedereen en ons zouden terugbrengen tot een eerlijke en democratische vorm van bestuur. U ontdekte dat er vele anderen waren die hun energie hebben gewijd aan het onderrichten, betalen en steunen van de komende zegeningen en dat dit slechts het begin was van wereldwijde vrede en overvloed. Sommigen keerden zich hier in twijfel van af, omdat het klonk als ‘te mooi om waar te zijn’. Het is zeker zo dat zij die de controle wilden behouden over de schuldslaven van de Aarde, niet wilden dat iemand zou geloven dat er enorme veranderingen zouden komen die iedereen zouden bevrijden uit hun greep. Zij wilden dat hun volgelingen angstig en cynisch bleven en dat hun eigen twijfel en pijn nog zouden toenemen – want op die manier zouden ze vergeten hoe ze een ander leven konden opbouwen voor zichzelf. Ze zouden het opgeven om zich het Paradijs voor te stellen, erover te dromen en het op Aarde te scheppen zoals zij in hun hart graag wilden.

Vrede op Aarde was eerder een mantra geworden dan een werkelijkheid – een lege slogan op een wenskaart, die zijn noodzaak, zijn aantrekkingskracht op het hart van de mensheid was kwijtgeraakt. De Aarde was in levensgevaar, zij kon vernietigd worden met alles erop en eraan. Zoals AE Michael lang geleden – bij het begin van dit experiment – al voorspeld had, was de tijd gekomen om de dualiteit en de duisternis op Aarde te beëindigen.

De afkondiging die een Einde maakt aan het lijden en die VREUGDE brengt

Toen hebben Moeder en Vader verkondigd dat er een einde zou komen aan het experiment met de vrije wil en het duister, die de Aarde sinds de dagen van Atlantis in zijn greep had gehouden. Maar dat was niet het einde van het tijdperk van pijn en lijden, net zo min als het geschreven script het eindproduct is. Het was het laatste woord van het decreet, de inspiratie voor het grote drama dat zich langzaamaan zou ontvouwen, dat zou winnen aan Licht naarmate de productieteams, de geïnspireerde supporters, de bewegers en de schudders, de stille getrouwen en het ontwakende publiek allemaal begonnen samen te komen. De verandering zou gemaakt worden door de gebundelde inspanningen van miljarden zielen, niet enkel door het decreet van God.

De eerste fase was het brengen van hoop aan de onderdrukte bevolking en hun hart te openen voor de diepe verbinding met God, welke zij vergeten waren. Moeder en Vader God beschouwen al hun kinderen als nauwe, intieme familie – onmetelijk kostbaar. De mensheid op Aarde was die nauwe verbondenheid heel lang vergeten. In plaats daarvan had zij de overtuiging ontwikkeld dat God een onbenaderbare mannelijke aanwezigheid was, die moest worden gevreesd en gehoorzaamd – niet een vriend of beschermer maar een wrede en wraakzuchtige rechter. Velen van de Hemelse Schare hebben zich vrijwillig gemeld om op Aarde te incarneren als profeten, spirituele leiders, filosofen, artiesten en leraren, om het ware verhaal te vertellen van Gods Liefde.

Het heeft veel tijd gevergd om het duistere onderricht te ontkrachten van de Annunaki, die zo onafgebroken en meedogenloos de programma’s hadden bedacht om de geest van de hele mensheid in slavernij te brengen. Iedereen die naar de Aarde kwam moest vechten tegen de onderliggende stroming, die iedereen dreigde te verzwelgen die zich erin waagde. Er waren tijden die een hoger niveau van verlichting leken te dragen, maar telkens weer werkten de duisteren achter de schermen, wierpen zij diepe schaduwen over het land en maakten zij de mensen ongemakkelijk en wantrouwig – zelfs temidden van overvloed.

Telkens wanneer Lichtwerkers werden vermoord, gemarteld en tot zwijgen gebracht, namen anderen de banier van het Geloof over en werden al even brutaal behandeld. Van de Hemelse Schare kwamen er méér zielen hierheen om te incarneren. Zij brachten hoop en inspiratie maar kregen ook altijd te maken met grote weerstand. Het werd duidelijk dat zonder de tussenkomst van Moeder en Vader, de Aarde verloren zou gaan in de duisternis. Wij waren niet ontmoedigd door de ontelbare levens die eindigden in verbrand of gehangen worden en in elke andere denkbare vorm van kruisiging. Het sterkte ons alleen maar in ons voornemen om harder te werken, onze energieën te bundelen met onze Hogere Dimensionale Zelven, de Engelen, Tweeling Vlammen en vooral ook met Moeder en Vader God. Onze overtuigingen werden beproefd – zowel boven als beneden – en wij hielden vol.

Er was veel te leren en te begrijpen aangaande deze moeilijke omstandigheden. Er waren andere Planeten geweest die gedompeld werden in duisternis, maar er was bij hen een drastische vernietiging van die Planeet nodig om het Universum er omheen te beschermen of ze hadden miljoenen jaren nodig om uit het moeras te klimmen, waarbij ze generatie na generatie leerden om naar het Licht te reiken in plaats van naar het duister.

De mensen op onze geliefde Aarde hadden een ander plan voor hun eigen redding. Zij wilden het snel doen – en ze wilden het tezamen doen. De grote Raden kwamen bijeen en het ontvouwende drama kreeg vorm als een manifestatie van Gods verlangen en decreet: Zo Boven, Zo Beneden. De Aarde en het Paradijs zouden Eén zijn. De Aarde zou ascenderen – met alles wat zich op haar bevond – we zouden het tezamen doen en elke ziel zou worden gered om te worden thuisgebracht in de wachtende armen van Moeder en Vader.

Moed, Vriendelijkheid, Liefde en GELOOF

Er werd overeengekomen dat overeenkomstig met elke daad van dapperheid, vriendelijkheid, Liefde en Geloof, Moeder en Vader de vrijstellingen zouden verhogen die ons toestonden om hulp te bieden. Dit was een zegen die het ons mogelijk maakte om de weegschaal te doen overslaan, om te beginnen aan de opwaartse Ascentie die u nu voelt, terwijl het grote Licht van de Centrale Zon – de liefde van Moeder en Vader – ons elke dag wat hoger verheft.

U zult op een dag ontdekken welke grootse daden van onbaatzuchtigheid en dapperheid er steen voor steen de weg hebben gebaand die ons nu naar deze finale leidt – dit zegevierende ogenblik in de tijd, waaraan gedurende eonen is gewerkt. U heeft veel kennis van oorlog en terreur omdat uw geschiedenis geschreven werd door de duistere meesters die alle informatie controleerden, maar u weet weinig af van de prachtige verhalen van Liefde en de gestage groei van het menselijk bewustzijn gedurende de voorbije millennia. U zult onbeschrijflijk blij zijn, wanneer u gaat horen wat uw ware geschiedenis is en hoe standvastig, origineel en creatief u bent geweest in uw eigen ontwikkeling.

Dit verhaal dat ik u nu vertel, geliefde Broeders en Zusters, is in korte lijnen het spectaculaire drama dat zich heeft afgespeeld op de oppervlakte van Gaia, terwijl wij verder zwoegden, gezamenlijk op weg naar het Licht. Onze klim omhoog was zwaar, maar de vriendschappen die we hebben gevormd, de Liefde die wij gevoeld hebben voor nauw verwante zielen en vrienden – terwijl we hier op Aarde waren of samenwerkten in de Hogere Dimensies – heeft ons opgetild op een wijze die wij niet voor mogelijk hadden gehouden toen we begonnen aan dit avontuur.

Wij beginnen nu aan een nieuwe fase van ons onvoorstelbaar succesvolle stuk. Misschien kunt u het zien als een vervolg of als een doorlopend drama. Wij weten heel zeker dat de komende maanden en jaren verbazingwekkend zullen zijn in hun nieuwheid. Houd u klaar, Geliefden, om alle oude ideeën achter u te laten over wat ‘leven’ is. De Liefde die u heeft gevoeld, de ogenblikken die uw hart hebben geraakt, de inspiratie en het mededogen die u gekend heeft – is het enige wat Echt is. Al het andere zal wegvallen. Wij hebben niet langer nood aan de regels die ons vastlegden of aan de voorzichtigheid en angst die ons beperkten. Nu is voor ons de tijd gekomen om ons te begeven in het onbekende, omdat wij de Liefde kennen. Niets anders doet er nog toe.

We zullen geen opgelegde inperkingen nodig hebben, geen onderdrukkende regeltjes of overtuigingen om onze gedachten en ons handelen aan banden te leggen … omdat wij zullen werken vanuit mededogen, Liefde en respect voor anderen. De avonturen die uit die daden zullen voortkomen, zullen wonderbaarlijk en vervullend zijn – in een mate en op een wijze die u zich nooit had kunnen voorstellen. U, geliefde Mensheid, bent geliefd en u bent beschermd door Moeder en Vader God en al hun Legioenen van Licht.

Voorspoed en een nieuw bestuur zullen hun eigen uitdagingen met zich meebrengen. Zult u zich snel aanpassen aan de nieuwe mogelijkheden en de diep doorvoelde vreugden? Zal voldoende overvloed volstaan om uw oude angsten tot rust te brengen? De komende dagen zullen uw voorstellingsvermogen op de proef stellen, maar als u de glorie omarmt van onze succesvolle klim tot dusver, dan zult u de top vlak voor u zien, slechts één stap verder. Laat de mist optrekken van voor uw ogen en uw geest. Laat uw hart opstijgen van Vreugde. Onze tijd is nu aangebroken.

De van Licht vervulde energieën die u over de Aarde heen voelt spoelen, zullen elk gevoel versterken, elk diep verlangen tot stand brengen en de Visioenen van uw hart manifesteren. Wij ascenderen nu – en we zullen niet omkeren. Kom met mij, mijn lieve vrienden. Voel mijn hand op uw schouder. Wij zijn één.

Ik ben uw liefhebbende broeder, Sananda

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, 31 december 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

One comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.