NAN 47: De schuldenlast

Zoals gepubliceerd in NAN 47:

‘Al de schuldenlast in de wereld
kan onmiddellijk worden opgedoekt’
Saul door John Smallman

NAN 47: JS - De schuldenlast

N.E.S.A.R.A.
National Economic Security and Reformation Act
Nationale Wet voor Economische Zekerheid en Hervorming

Biedt grote voordelen voor de Amerikanen en de wereld

Nieuwsblad editie 47 19 januari 2016 kadertje

Het moment waarop de mensheid ontwaakt, is heel nabij. Er wordt door alternatieve bronnen zoveel informatie naar buiten gebracht over de corruptie onder hooggeplaatsten, dat de grote media het wel moeten opmerken en moeten beginnen met op zijn minst het feit te erkennen dat er enorme veranderingen gaande zijn op het internationale politieke front, en dat zij ook melding moeten gaan maken van een deel van de corruptie bij de internationale bedrijven.

De wereld IS een denkbeeldige plek, maar toch is het handelen van de mens in die wereld tijdens de voorbije eonen de oorzaak geweest van veel pijn en lijden, doordat kleine maar machtige kliekjes hun uiterste best deden om de mensheid op grote schaal te overheersen en te gebruiken voor hun verschillende, nefaste, zelfzuchtige agenda’s – hoewel ze altijd geroepen hebben dat het ‘voor het goed van de mensheid’ was. En gedurende eonen is de mensheid daadwerkelijk de slaaf geweest van deze machtige en corrupte elite. Nu, omdat hun heimelijke, ware bedoelingen onthuld worden door klokkenluiders over de hele planeet en vermeld worden op alternatieve maar eerlijke internet-nieuwssites, storten hun macht en hun invloed in elkaar. De krachten van corruptie kunnen enkel maar werken als ze verborgen blijven. Wanneer ze onthuld worden in al hun lelijkheid dan lost hun macht op, doordat degenen die hen steunden op de vlucht slaan.

De tijden van tekorten zijn voorbij, nu de nachtmerries waaruit ze ontstonden oplossen in het Licht dat zo velen nu laten schijnen in de meest duistere plaatsen. Ieder mens is – in zijn diepste, eeuwige wezen – een wezen van Licht, van Liefde, ongeacht het masker of de façade die ze aan de wereld tonen via hun menselijke aard, hun egoïstische instelling, de persoonlijkheid die ze laten zien aan de denkbeeldige wereld waarbij ze betrokken zijn als spelers in een doorlopend drama van afscheiding.

Het drama is ook precies dat: een drama, een toneelstuk met onechte gebeurtenissen en relaties, met als enige doel om af te leiden van de Werkelijkheid … uw Eénheid met onze Goddelijke Schepper. In dat toneelstuk lijkt het alsof enkelen van u machtige, onafhankelijke wezens zijn die elkaar trachten te vernietigen om een ondoordringbaar bolwerk van macht te bouwen, van waaruit ze de denkbeeldige wereld kunnen overheersen. En zoals uw geschiedenis overduidelijk aantoont, storten die bolwerken altijd in onder het gewicht van het verraad en de oneerlijkheid die verondersteld worden hen te steunen.

Liefde is eeuwig, alles wat niet in volledige harmonie en afstemming is met de Liefde, is denkbeeldig en kan niet blijven bestaan. De mensheid is dit eindelijk collectief gaan beseffen en als rechtstreeks gevolg van dat besef bent u hier, gezamenlijk, en kiest u ervoor om te gaan handelen vanuit Liefde – en daardoor verandert de wereld. Vrede om te kunnen werken met uw persoonlijke, creatieve vaardigheden en zodoende uzelf werkelijk tot leven te brengen … dat is wat de meeste mensen willen. Ze zijn het beu om slaaf te zijn van schulden, met het daaruit voortvloeiende werken voor iemand anders om geld te verdienen voor hun gezinnen en het afbetalen van die schulden.

Al de schulden in de wereld konden in één klap worden opgedoekt, en als dat zou gebeuren dan zou slechts een kleine minderheid van schaamteloos rijken daardoor verlies lijden – dat ‘verlies’ moet worden opgevat volgens de huidige wereldeconomie – maar slechts een onbetekenend deel. Zij zouden zeer rijk blijven en niets tekort komen. Alles wat ze zouden verliezen is hun status als machtige, invloedrijke en prestigieuze personen, bij wie iedereen probeerde in een goed blaadje te staan. De feitelijke kenmerken van hun ware aard die zij het hoogst achten, waren die welke altijd hebben geleid tot corruptie en bedrog – hetgeen weer leidde tot conflicten, oorlog en lijden voor het grootste deel van de mensheid.

Er zijn nu vele slimme, intelligente en invloedrijke mensen in de wereld die dit weten en die hun vaardigheden gebruiken om een wereldwijde kwijtschelding van schulden te bekomen. Mensen die inzien dat de enig mogelijke weg vóóruit voor de mensheid gelegen is in harmonieuze en zachtmoedige samenwerking. Momenteel wordt de haalbaarheid van zulk een grote verandering in de wereldeconomie zelfs in de alternatieve berichtgeving nog niet breed uitgemeten, maar het zal gaan plaatsvinden als onderdeel van het voortschrijdende proces van ontwaken bij de mensheid.

De oude orde, die gedurende eonen ernaar heeft gestreefd om de mensheid gevangen en beperkt te houden door haar tot schuldslaven te maken, stort ineen. Haar laatste pogingen om de macht te behouden zullen geen succes kennen. Haar tijd is voorbij. Tekenen van haar ophanden zijnde dood zijn duidelijk in de lopende, heftige internationale onenigheid over het oplossen van de heden ten dage overweldigende wereldproblemen waar de wereld schijnbaar mee te maken heeft – conflicten, economische ongelijkheid en armoede – en van het omgaan met de grote vluchtelingenstroom, die de gebieden ontvluchten waar deze onmenselijke en onaanvaardbare levensomstandigheden heersen.

Al deze problemen kunnen en zullen worden opgelost, omdat de wil daartoe nu collectief gevestigd is. De mensheid is bijzonder vermoeid en is niet langer bereid om de onwaardige en onmenselijke werkwijze te aanvaarden, waarmee een kleine minderheid van arrogante bullebakken is omgegaan met de goede, gewone en hardwerkende inwoners van planeet Aarde.

De Nieuwe Tijd is aangebroken en verheffende bewijzen hiervan duiken op in verschillende plaatsen, nu de Lichtwerkers en Lichtdragers vast blijven houden aan de intentie om liefdevol te zijn op elk ogenblik. Wanneer u vasthoudt aan deze intentie, dan breidt uw persoonlijke energieveld zich enorm uit en de uitwerking daarvan wordt wereldwijd gevoeld. U verandert de wereld door eenvoudigweg uzelf te veranderen, terwijl u oude grieven loslaat en u vanuit aanvaarding en vergeving gaat richten op elkaar, door de Kracht van de Liefde, welke uw eeuwige aard is.

Uw eeuwige aard is onveranderlijk, omdat zij volmaakt is – volmaakt geschapen door God. Binnen de illusie heeft u allemaal spelletjes gespeeld van macht en verraad, en de overblijfselen van de houding die u heeft aangenomen tijdens het spelen komen nu naar boven om te worden herkend en losgelaten. Velen van u vinden dit pijnlijk omdat u die aspecten van uzelf die u minachtte diep begraven had in uw onderbewustzijn, en deze schaduwzijden passen niet zo goed bij uw liefdevolle intenties. Het kan inderdaad een schok zijn om onverwachte emoties van bitterheid, haat en afkeer te bemerken die naar de oppervlakte komen in uw bewustzijn.

De illusie is een arena van dualiteit – goed tegen kwaad – en daardoor lijkt het alsof u allemaal een goede en een kwade kant heeft. In feite moest u – om het spel van afscheiding te kunnen spelen – uzelf juist opdelen in deze twee, en u dan toeleggen op dat deel wat het meest geschikt was voor de rol die u speelde. Niettemin zijn geen van beide zijden wat ze lijken – volledig en onafhankelijk – het zijn beiden essentiële delen van elkaar, en om de afscheiding en de illusie te laten verdwijnen moeten beide helften weer worden samengebracht.

Wat u doet wanneer u de intentie uitspreekt en uitdraagt om liefdevol te zijn op ieder ogenblik, is uzelf toestaan om deze twee kanten van uw aard te zien en te erkennen zonder oordeel, zodat ze kunnen ophouden met elkaar te vechten en kunnen samenkomen in volmaakte harmonie – waardoor u weer opnieuw Eén kunt worden. Maak u niet ongerust over uw gevoelens en emoties – hoe vreemd, verontrustend of beangstigend ze ook lijken. Laat ze gewoon doorheen uw brein zweven terwijl u toekijkt zonder in te grijpen of er in mee te gaan. Zij zijn u niet. Wanneer u alleen maar toekijkt hoe ze zweven dan kunt u dit ook zien, en zult u diepe vrede vinden door er niet in mee te gaan en u er niet mee te vereenzelvigen. In plaats daarvan zult u eens te meer zien wie u werkelijk bent: een onveranderlijk Goddelijk wezen, in Eénheid met Bron.

Met zo heel veel liefde, Saul.

Meer van John Smallman: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.