NAN 34: Eén zijn met God

Zoals gepubliceerd in NAN 34:

‘Het is uw Ware en Onveranderlijke Aard
om Eén te zijn met God’
Saul via John Smallman

NAN 34: JS - Een zijn met God

Wij hebben het vaak gehad over een omslagpunt, het moment waarop voldoende mensen die nu in incarnatie zijn op Aarde zouden beginnen met effectief hun gedrag en instelling te veranderen, als het ware weg te slingeren van conflict en wantrouwen, om zo de weegschaal te laten overslaan naar Liefde, zodat uw ontwaken doorgang kon vinden. Eerder hebben wij al aangegeven dat dat moment heel dichtbij was; wel, nu is het zo dichtbij dat u uw hand kunt uitsteken en het kunt laten plaatsvinden! Ondanks de wereldwijde chaos en verwarring en de enorme corruptie die duidelijk wordt in de functies van de wereldmachten; met al het verraad wat zich voordoet op vele gebieden, hetgeen leidt tot een toename van de schijnbare noodzaak om elkaar niet langer te vertrouwen (met name in de politiek); de aanhoudende en volledig onnodige oorlogen – is alles volgens het Goddelijk Schema toch volmaakt in orde, voor het ophanden zijnde ontwaken van de mensheid!

Wat er nu gebeurt, is dat het algemeen beeld van de – diep begraven en ontkende – schaduwzijde van het menselijk collectief aan het licht komt en door iedereen kan worden gezien, aanvaard en opgenomen. Voor de mensheid is dit een schok! Een heel groot aantal onder u was zich ofwel niet bewust van de omvang van die schaduw – of ze gaven het de schuld voor het lijden in de wereld, bijvoorbeeld door het te projecteren op andere mensen, culturen, etnische groepen en landen. Het was het ontkennen van dit aspect, het niet bereid zijn om ernaar te kijken en ervan TE HOUDEN, dat gedurende eonen heeft geleid tot het lijden van zovelen.

Zoals de moderne psychologie inmiddels heeft begrepen – grotendeels als gevolg van het werk dat Carl Gustav Jung heeft verricht – moet de schaduwzijde worden erkend en aanvaard, zodat die kan worden opgenomen in het geheel, van zowel de mens als de mensheid in zijn geheel. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat er geestelijke gezondheid kan komen. (Kijk op Wikipedia voor informatie over de schaduwzijde (Engels): klik HIER).

Het is de – grotendeels niet erkende of ontkende – schaduwzijde van de mensheid, welke vaak juist haar meest creatieve aspect is indien volledig geïntegreerd, die het voor de mensheid zo moeilijk heeft gemaakt om spiritueel te evolueren. Wanneer u in ontkenning bent, gaat er enorm veel energie verloren doordat u zich voor uzelf verstopt. De aspecten die u vreest zijn kwaadaardig, vernietigend of gewoonweg onaanvaardbaar. Maar elk aspect van een mens heeft zijn Goddelijke bedoeling: namelijk om de ziel te helpen te evolueren of vooruit te gaan op het Spirituele Pad dat zij heeft uitgestippeld voordat ze incarneerde. Daaruit volgt, dat elk aspect van een persoon erkend en liefdevol geïntegreerd moet worden in het geheel, voordat er een ontwaken kan plaatsvinden.

Niettemin hebben de meeste van uw culturele-, sociale- en religieuze organisaties en de overtuigingen waaraan zij vasthouden, zich gedurende eonen intens beziggehouden met het oordelen over persoonlijke gedragingen, om iets te kunnen vestigen wat zij beschouwen als een aanvaardbare norm waaraan al hun leden moeten voldoen, zodat zij – de elite of de adel – u kunnen overheersen en kunnen gebruiken om hun eigen verborgen agenda’s door te voeren. Zij hebben zelfs getracht om uw Goddelijke, scheppende talenten te vermorzelen door heel nauwe gedragsnormen op te leggen, waaraan u moest voldoen om aanvaard te kunnen worden door de maatschappij waarbinnen u werd geboren.

U werd vrij geboren omdat u vrij geschapen werd door God, maar dat kwam nooit tot uiting omdat u moest vechten om op sociaal-, religieus- of cultureel gebied te passen binnen de systemen die bestonden binnen de illusie, om de afscheiding echt te laten lijken. Door schijnbaar afgescheiden te zijn in een vreemde en bedreigende omgeving, was het logisch dat u zou trachten om te voldoen aan de ‘normen’ van de maatschappij waarin u zich bevindt – zeker voor een kind, dat afhankelijk is van anderen voor de basisbehoeften van het menselijk bestaan.

Zoals reeds werd uitgelegd heeft God slechts één Zoon, en die Zoon ontving op het moment dat Hij geschapen werd alles wat God bezat. Die Ene Zoon besloot vervolgens dat hij afscheiding wou ervaren van God, de Goddelijke Bron van Liefde die de hele schepping – zonder pauze of onderbreking – liefdevol vasthoudt en omarmt tot in de eeuwigheid. Afscheiding van God is onmogelijk, maar het vermogen dat de Zoon van God had gekregen, stelde Hem in staat om een denkbeeldige omgeving te scheppen die buitengewoon ‘echt’ leek voor alle mensen – zowel mannen als vrouwen – en waarin hij Zichzelf opsplitste om die droom van afscheiding te kunnen ervaren. Het ligt in de aard van afscheiding om de één op te zetten tegen de ander, in een eindeloze zoektocht naar wat schijnbaar verloren ging … Liefde.

De afgescheiden staat die de mensen ervaren – indien werkelijk erkend en grondig bekeken – is behoorlijk beangstigend. U werd geschapen in Eenheid met God, als Zijn enige Zoon – of Haar enige Dochter, zo u wilt – om tot in eeuwigheid te genieten van een extatisch bestaan in Zijn liefdevolle omarming. Bewuste, denkende wezens kunnen nergens anders bestaan, omdat zij een onafscheidelijk deel zijn van God, zij zijn voor altijd Eén met Hem. Maar de illusie werd opgebouwd en voor diegenen die hem ervaren, lijkt die méér dan levensecht. Afscheiding van uw Bron is vreselijk beangstigend, omdat er geen leven mogelijk is bij (echte) afscheiding.

Het is uw ware en onveranderlijke aard om Eén te zijn met God en u heeft vage herinneringen aan die staat van zijn, waar oneindige Liefde u omarmt, eert, respecteert en volledig aanvaardt – altijd, in alle eeuwigheid. Uiteraard schiet in vergelijking daarmee (al is er eigenlijk geen vergelijking mogelijk!) de illusie, de wereld waarin u als mensen leeft, behoorlijk tekort op alle vlakken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat u dit onderhuidse gevoel van angst heeft, omdat de Realiteit schijnbaar verloren leek en vervangen werd door een behoorlijk onveilige omgeving, waarin uw leven maar kort duurt en daarna voor altijd uitdooft.

Geschapen worden in en voor het eeuwige leven en dan dat leven ingekort zien worden tot een paar ogenblikken is beslist een angstaanjagend idee! Hoe kan het ook anders? Eerst heeft u alles gekregen en vervolgens neemt de illusie schijnbaar alles van u weg en laat u alleen en verlaten achter met alleen de dood om naar uit te kijken. Het leek alsof u was overgegaan van een staat van oneindige Liefde en eeuwigdurende Vreugde, naar onvermijdelijk uitsterven.

Op hetzelfde ogenblik dat de schijnbare afscheiding plaatsvond, heeft uw liefdevolle Vader onmiddellijk een uitweg uit die illusie voorzien … redding. De illusie is een plek van verwarring en chaos, een gevangenis waarin u regelmatig eenzame opsluiting ondergaat, een gevoel van intense eenzaamheid. Omdat het niet echt is maar enkel een sluier of een mantel is die u van God lijkt te scheiden, sijpelen er herinneringen aan de Realiteit door, om u eraan te herinneren dat er ergens een wereld is van prachtige wonderen en schoonheid, waar u echt thuishoort – en die herinneringen zijn uw redding.

Deze herinneringen worden nu gevoeld en herinnerd door steeds meer mensen, en ze brengen u ertoe om een uitweg te zoeken uit de beperkende gevangenis die de illusie is. In de voorbije eonen hebben vele Heiligen – u bent trouwens allen Heiligen – u bezocht en u verteld over de waarheid omtrent uw situatie. Zij hebben u de weg naar huis getoond, maar de vertrouwdheid van de illusie – ondanks het lijden en het gevoel van verlaten zijn die het met zich brengt – lijkt toch enige veiligheid te bieden, terwijl het weggaan ervan naar onbekende ruimten een heel gevaarlijke stap lijkt … en dus houdt u vast aan de illusie, in de ijdele hoop dat ‘de dingen wel beter zullen worden’.

Dat zullen ze niet. Een groot aantal mensen beginnen dit eindelijk te beseffen, ze zien in dat voortdurende chaos en verwarring het enige is wat de illusie hen ooit kan bieden. U merkt dat allen daadwerkelijk één zijn, en dat de enige uitweg – de enige manier om het op te lossen en terug te keren naar Huis in de Realiteit door te ontwaken – ligt in het elkaar liefhebben, zonder uitzondering en op ieder moment … zoals zovele wijze en liefdevolle leraren u doorheen de eeuwen hebben voorgedaan.

Velen van u doen dit al, en uw liefdevolle intenties en handelingen hebben het ogenblik van uw ontwaken spannend dichtbij gebracht. Blijf die liefdevolle intenties hernieuwen, telkens wanneer u eraan denkt gedurende de dag – en zorg dat het gebeurt.

Met zo ontzettend veel liefde,
Saul

origineel bericht: klik HIER

                                                             * * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.