NAN 29: Illusie lost op

Zoals gepubliceerd in NAN 29:

‘Het oplossen en het uiteenvallen van de Illusie
gaat nu aan Hoge Snelheid’
Jezus via John Smallman

NAN 29: Illusie lost op 600x600
De vooruitgang van de mensheid op het pad naar ontwaken gaat reeds lange tijd steeds sneller en nu is het ogenblik van voltooiing bereikt. U bent bijna aan het einde van uw reis gekomen en dat alleen al is reden voor een feestje – laat dus niet de berichtgeving van de grote media u terugsleuren naar de sombere doembeelden van de illusie.

Op het moment van afscheiding bent u onmiddellijk vertrokken op het pad naar ontwaken, het pad terug naar de herinnering van wie u bent. Maar de afscheiding – hoewel die niet echt was – werd ervaren als bijzonder beangstigend en blijvend. Als gevolg daarvan was u in het begin buitengewoon onwillig, om zelfs maar te denken aan de mogelijkheid van een terugkeer naar uw natuurlijke staat van Eenheid met God. U geloofde – om één van uw minder meedogende uitspraken te gebruiken – dat u ‘het totaal verknald’ had!

Om gescheiden te zijn van God, uw oneindig liefdevolle Vader, die u alles had gegeven en u nooit iets had geweigerd, kwam op u over als een buitengewoon zware belediging – wat het natuurlijk ook was – en dus beschouwde u dat als absoluut onvergeeflijk. Maar zoals u al zo vaak heeft gehoord: gescheiden zijn van God is onmogelijk! Niettemin, omdat u ervoor had gekozen om die onechte staat te ervaren, welke op dat ogenblik voor u juist héél erg ‘echt’ werd, geloofde u dat u een vreselijke misdaad had begaan en dat u God voor altijd had beledigd. U geloofde dat de overtreding die u had begaan – Hem echt de rug toekeren – nooit zou worden vergeven. U had helemaal gelijk, die kon nooit worden vergeven! Maar niet om de reden die u denkt. Het kon niet worden vergeven, omdat die nooit heeft plaatsgevonden!

Zelfs nu, nu u schijnbaar leeft in een liefdeloze en materiële wereld van conflicten en verraad, is er niks veranderd. U bent nog steeds – en dat is altijd zo geweest – Eén met God, in de oneindige liefdevolle relatie die Hij met U tot stand heeft gebracht toen Hij u schiep. Er is geen zonde, er is geen kwaad, er is geen wereld … er is enkel God. Het lijkt alsof u afgescheiden bent vanwege de nachtmerrieachtige, aanhoudende ervaringen die u doormaakt, wanneer u blijft vasthouden aan en geloven in de illusie. Dat geloof heeft heel effectief een mantel of sluier over u heen getrokken die de Waarheid voor u verbergt – maar enkel omdat u gelóóft dat u afgescheiden bent van God.

Zolang u gelooft dat u afgescheiden bent van Hem, leeft u in angst – hetgeen de afwezigheid is van Liefde. En zonder Liefde gaat u dus geloven dat u voortdurend moet vechten om te overleven. De oorlogen waar u al eonenlang aan deelneemt en de enorme aantallen doden of zwaar gewonden – fysiek, psychologisch en spiritueel – blijven u ervan overtuigen dat u daadwerkelijk afgescheiden bent van uw Hemelse Vader.

Als u gelooft dat het echt zo is, dan ervaart u het ook als ‘echt zo’ – en zo houden uw overtuigingen de illusie in stand. De enige manier om die overtuiging los te laten, is om uw hart open te stellen en de oneindige Liefde – waarin God u altijd houdt – te laten binnenkomen om ze op te lossen, tezamen met de angst, welke haar meest stevige fundering vormt. Maar niets is stevig genoeg om de warmte, het mededogen en de volledige aanvaarding te weerstaan waarmee Gods Liefde u omarmt, wanneer u uw hart opent en uzelf toestaat om het te aanvaarden. Alles wat er niet mee in volmaakte afstemming of harmonie is, lost binnen die liefdevolle omarming op, omdat het niet echt is, het is een illusie.

Het vasthouden aan angst sluit uw hart af voor Liefde, het steunt de illusie en toont alleen maar uw tekort aan vertrouwen in Gods eeuwige en oneindige Liefde voor u. Daarom: herhaal elke keer als u een bezoekje brengt aan uw innerlijke heilige plek – en ieder van u heeft een innerlijke heilige plek – uw intentie om uw hart open te stellen om Gods Liefde te ontvangen en het door u heen te laten stromen om de mensheid te healen en te laten ontwaken.

Uw twijfels en uw scepticisme kunnen u ervan weerhouden om gelijk welke aanwijzingen of gevoelens te ervaren dat er iets gaande is – maar wees gerust: elke keer als u die intentie weer maakt, stromen er golven van Liefde door u heen en uit naar de wereld van illusie, waar ze de mensheid enorm helpen op haar pad naar ontwaken.

U, de Lichtdragers en Lichtwerkers, brengen de mensheid tot ontwaken door uw liefdevolle intenties. Een enorme hoeveelheid verheffend en inspirerend nieuws en informatie stroomt nu over de planeet via het wereldwijde web, en het wordt niet gemeld in de grote media omdat de eigenaars van die media juist willen dat de wereldbevolking in angst leeft.

Zij die hun macht over u willen behouden – door u en de ‘informatie’ aan te sturen waartoe zij u toegang geven door hun streng gecontroleerde kanalen – voeden zich met uw angst en willen u ervan overtuigen dat terrorisme enkel kan worden uitgeroeid met militaire macht, waarvoor een uitbreiding van de wereldwijde politie- en legermachten nodig zijn … en waardoor de machthebbers die het bevel hebben over deze troepen dus nog rijker worden.

Zij willen ook graag dat u zou geloven dat de immigratie-crisis die nog steeds gaande is in Europa, evenals de grote aantallen van illegale immigranten die – zoals zij het noemen – de VS binnenstromen langs de zuidelijke grenzen, een dreiging zijn voor uw manier van leven en de veiligheid van uw gezinnen en dierbaren. Wat ze u niet vertellen is dat zij de oorzaak zijn van deze immigratieproblemen door hun daden in die verarmde landen, waar zij onwettige en waanzinnige politici steunen en aanmoedigen, om een oorlog te beginnen tegen hun eigen burgers, zodat die burgers in steeds toenemende aantallen hun heil gaan zoeken in die gebieden van de wereld, waar nog stabiele politieke- en economische omstandigheden bestaan.

De huidige crisissen op de planeet, die schijnbaar niets met elkaar te maken hebben, zijn feitelijk deel van een lange termijn planning om de bevolking van de planeet te verminderen door oorlog en tropische ziekten in landen die politiek onstabiel zijn, terwijl tegelijkertijd de bevolking in meer stabiele landen angst wordt aangejaagd, zodat ze hun regeringen oproepen om nog méér beperkingen te stellen aan het reizen.

Het is zelfs zo, dat zij die de wereld en haar rijkdommen willen overheersen – uitsluitend tot hun eigen voordeel – u er nu van trachten te overtuigen dat zij uw welzijn op het oog hebben, terwijl ze in het geheim de bedoeling hebben om zoveel mogelijk van uw vrijheid af te nemen, onder het mom dat ze u beschermen tegen terroristen en golven van illegale immigranten, door een enorme toename in de omvang en de mandaten van het leger, de politie en de Onderzoeks- en veiligheidsdiensten, die uitsluitend aan hen verantwoording afleggen.

Maak u geen zorgen! Deze plannen zullen niet slagen. Diegenen in hoge functies, zij die de teugels van de macht in handen hebben en akkoord zijn gegaan met dit plan om de mensheid tot slaven te maken, kunnen zelfs elkaar niet vertrouwen. Ze zijn egocentrisch en leiden aan grootheidswaanzin – en ze zullen zichzelf vernietigen. Velen binnen hun organisatie hebben al het Licht gezien, en zoeken naar klokkenluiders aan wie zij kunnen vertellen over de vreselijke geheimen waar zij deel van uitmaakten – totdat ze gingen inzien dat deze corrupte besturen ineenstorten, en dus verlaten zij ‘het zinkende schip’ van langdurige corruptie die eonenlang de wereld zo effectief heeft overheerst.

Dit is de eindtijd voor dergelijke grote corruptie. Een Nieuwe Tijd van samenwerking in liefdevolle harmonie breekt nu aan, zoals het goddelijk gepland was sinds het ogenblik van uw schijnbare – maar volledig niet-bestaande – afscheiding van God.

De gewelddadige en smerige verhalen over een veelheid aan planetaire ‘beschavingen’ doorheen de eeuwen zijn allemaal deel van de illusie, het zijn schitterende dromen – of vreselijke nachtmerries – afhankelijk van welke kant van deze voortdurende strijd u wilde steunen, en ze zijn beslist niet echt. U heeft een acroniem voor het woord ‘fear’ (angst -V) ‘False Evidence Appearing Real’! (Valse bewijzen die echt lijken – V) Dat is een hele goede omschrijving van wat de illusie precies is. Het is een valse en niet-bestaande omgeving die schijnbaar al eonenlang bestaan heeft – bedenk, dat tijd een deel van de illusie is en daardoor dus ook niet bestaat – en het zal heel binnenkort weer ineenstorten, tot het niets waaruit het zoveel lange eonen geleden ontstond.

Er is enkel God. Er is niets anders – er is nooit iets anders geweest!

Toch heeft u de dromen en nachtmerries waarin de illusie u heeft ondergedompeld ervaren als ‘echt’. De tijd voor die beangstigende ervaringen is binnenkort voorbij.

Er zijn vele voorspellingen geweest over de eindtijden in de eonen dat de illusie u heeft omringd … en geen daarvan heeft plaatsgevonden. Daarom zullen velen ongetwijfeld sceptisch staan tegenover dit nieuwe vooruitzicht. Bedenk, dat tijd een groot deel vormt van de illusie en dat het daardoor bijzonder onbetrouwbaar is om dingen aan af te meten. Bedenk ook dat de illusie – het ogenblik van afscheiding van uw Goddelijke Bron – slechts tijdelijk was, dat het voorbij was op het moment dat het ontstond, en dat uw ware Zelf altijd in de aanwezigheid van God is geweest, één met uw Goddelijke Bron.

De dromen, de nachtmerries, de illusie zèlf zijn voorbij en u zult ontwaken in de liefdevolle Aanwezigheid van God. Bovendien zijn woorden natuurlijk totaal ontoereikend om te spreken over de Werkelijkheid.

U bent allemaal, op elk ogenblik, één met God. Ja, u kunt verschijnen in vele vormen en met vele persoonlijke trekjes, vanwege het potentieel dat de schepping onbeperkt en oneindig is in zijn mogelijkheden. Niettemin blijft u op elk ogenblik in God, Eén met Hem, omdat Hij alles is wat er bestaat en ieder van u bestaat als een onafscheidelijk, essentieel en eeuwig aspect van God. De Schepping is eeuwig, een voortdurend ontvouwende Werkelijkheid die nooit verandert en toch onbeperkt potentieel biedt tot verdere schepping. Het biedt oneindige veiligheid en zekerheid, omdat er enkel Liefde is … een staat waarin er absoluut geen mogelijkheid is tot gelijk welke vorm van strijd.

Velen van u hebben nu de neiging om te gaan geeuwen vanwege uw persoonlijke ervaring met de illusie, en uw overtuiging dat de redelijkheid en logica van de wetenschap uiteindelijk alle geheimen van het waarneembare Universum zal onthullen – aangezien er al zoveel ontdekt is. Nieuwe bewijzen zullen beslist onomstotelijk aantonen dat uw bestaan slechts toeval is en een eenmalige, toevallige gebeurtenis die nooit zal worden herhaald, omdat er volgens de statistieken zelfs al bijna geen kans was dat het ooit heeft kunnen gebeuren. Die manier van denken geeft heel mooi de arrogantie van het ego aan, zijn overtuiging dat het gelijk heeft en dat het al de antwoorden heeft … totdat het – eens te meer – zijn ongelijk bewezen krijgt.

Het is nu tijd voor het afwerpen van uw ego, dat u al zo vaak heeft doen verdwalen. Ook het ego is een aspect van de illusie, een aspect dat een heftige behoefte heeft om gelijk te hebben en dat – bij bewijs van het tegendeel, zoals zo vaak gebeurd is in al die eeuwen – wel weer een andere ‘logische’ reden vindt om te bewijzen dat het niet fout zat, maar dat het gewoon een belangrijk bewijsstuk kwijt was dat het binnenkort wel zou voorleggen!

De oplossing en het uiteenvallen van de illusie gaan nu heel snel en als u naar binnen gaat, naar uw innerlijke, heilige plek en uw hart openstelt, dan zult u het intuïtieve aanvoelen ervaren, zachtjes maar onmiskenbaar, dat de illusie inderdaad ineenstort. U bent op Aarde om te helpen bij het oplossen ervan en daarom wordt u aangetrokken tot bemoedigende berichten uit de Spirituele Rijken, zoals dit bericht. U moet echt beseffen dat u zich geen nieuwe wereld voorstelt vanwege uw angsten, maar dat u beelden opvangt van de nieuwe wereld die zich binnenkort aan u zal gaan tonen. In de Spirituele Rijken draaien wij overuren om u de waarheid te brengen van wat er zich voor uw ogen afspeelt. Wrijf de slaap uit uw ogen en verheug u op wat u te zien krijgt.

Gods Goddelijke Plan ontvouwt zich precies zoals Hij het bedoeld – en hoe duidelijker u dat gaat zien, des te groter zal uw verrukking zijn. U bent niet alleen, u bent nooit alleen geweest en binnenkort zal het bewijs daarvan u tot extase verheffen.

Uw liefhebbende broeder, Jezus.

Meer van John Smallman: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.