NAN 2: Loslaten van Angst

Zoals gepubliceerd in NAN 2:

patricia cota robles

Het loslaten van onze op angst gebaseerde, menselijke ego’s
Het 29ste jaarlijkse Wereldcongres over Verlichting, 15-20 augustus 2015
door Patricia Cota-Robles

(Opmerking van Kathryn en Christine: Wij zullen het 29ste jaarlijkse Wereldcongres over Verlichting bijwonen! Dank je wel, Patricia en je hele team voor jullie toegewijde dienstbaarheid en liefde.)

Het loslaten van ons op angst gebaseerde, menselijk ego
door Patricia Cota-Robles
www.eraofpeace.org
9 juli 2015    

De Hemelse Schare overspoelt de mentale- en emotionele lagen van deze planeet met de diepgaande Waarheid dat dit de meest belangrijke, wonderbaarlijke en nooit geziene tijd is, welke de mensheid en de Aarde ooit heeft ervaren. Als gevolg van de instroming van deze Geheiligde Kennis, die doorsijpelt in de bewuste geest en het hart van de miljoenen mensen die elke dag weer Ontwaken, voelen mensen overal dat HUN TIJD NABIJ IS. De interpretatie van wat die Innerlijke Kennis betekent, is afhankelijk van hoever die persoon reeds ontwaakt is.

Hoe méér iemand Ontwaakt is, des te groter is de kans dat hij of zij zal beseffen dat dit het moment is waarop zij gedurende ontelbare levens zijn voorbereid. Deze mensen zullen op deze kans reageren met Liefde, vastbeslotenheid en het oprechte verlangen om het instrument van God te zijn, waarvoor zij zich vrijwillig hebben opgegeven voordat zij deze belichaming aannamen. Zij zullen Liefdevol betrokken worden en zij zullen vreugdevol dienst doen als de Open Deur waar doorheen het Licht van God kan stromen om de I AM Aanwezigheid van de mensheid te helpen, om voor altijd de greep van het op angst gebaseerde, menselijk ego te verbreken. Hierdoor zal de I AM Aanwezigheid van ieder mens in staat zijn om HEM OF HAAR IN TE WIJDEN TOT EEN HOGERE ORDE VAN ZIJN, hetgeen uiteindelijk een levensveranderende ervaring zal zijn voor de mensheid en al het Leven dat in ontwikkeling is op de Nieuwe Aarde.

Een minder Ontwaakt iemand zal waarschijnlijk eerder zijn of haar verbrokkelde en op angst gebaseerde ego de macht laten overnemen van hun I AM Aanwezigheid, hetgeen hen zal terugwerpen in de verouderde reflexen van onrust, angst, chaos, geweld en het misbruik van macht. In de media zien we het bewijs dat dit nog gebeurt in de hele wereld, nu het proces zich stap voor stap ontvouwt en de niet-ontwaakte mensen hun op angst gebaseerde menselijk ego toestaan om hun leven te bepalen, in plaats van hun macht te geven aan hun op Liefde gebaseerde I AM Aanwezigheid.

Uiterlijke schijn en een overvloed van negatieve informatie uit de bronnen van het wereldnieuws, doen het lijken alsof de niet-ontwaakte mensen aan de macht zijn, maar niets is minder waar. De Lichtwezens in de Rijken van Verlichte Waarheid willen dat wij heel goed begrijpen, dat de mensen die op deze planeet nog zorgen voor oproer en die de oorzaak zijn van zoveel pijn en lijden, slechts een miniem deel vormen van de 7,5 miljard mensen die de Aarde bewonen.

Elke dag weer zijn er MILJARDEN mensen die op één of andere manier hun aandacht richten op een Hogere Macht en het Licht van God aanroepen in hun levens. Deze gebeden worden altijd gehoord en altijd beantwoord. Feitelijk is het zo, dat juist door deze oprechte smeekbeden de Ontwaakte mensheid méér succesvol is dan de Hemel ooit had durven hopen. De verenigde inspanningen van Hemel en Aarde hebben gezorgd voor een kritieke massa aan Licht en Liefde, die de weg heeft gebaand voor het wonderbaarlijke aspect van het Goddelijk Plan dat zich nu ontvouwt, en dat Goddelijk Zegevierend zal worden voltooid, tijdens de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden van 15-20 augustus 2015.

Een paar jaren geleden heeft de Hemelse Schare – in voorbereiding van de mensheid op DIT kosmische ogenblik – aan de mensheid een visualisatie en een Lichtwerking gegeven, die Goddelijk bedoeld was om een heilige ruimte te vormen, zodat uiteindelijk de I AM Aanwezigheid van de Ontwaakte Mensheid in staat zou zijn om de verlammende greep van onze menselijke ego’s te verbreken. Het Goddelijk Plan was om een Krachtveld van Licht te scheppen, dat jaar na jaar aan kracht zou winnen, doordat de Lichtwerkers over de hele wereld zouden deelnemen aan deze krachtige Lichtwerking, die specifiek ontworpen is om het menselijk ego van de mensheid te bevrijden. Het welslagen van dit aspect van het Goddelijk Plan heeft geleid tot een bewustzijnsverschuiving bij de Ontwaakte mensheid, die een kritieke hoeveelheid aan Licht en Liefde bereikte, ten tijde van de Geboorte van de Nieuwe Aarde – welke plaatsvond op 21-22 december 2012. Hierdoor ontstond een onomkeerbare verschuiving en het maakte de weg vrij zodat NU de I AM Aanwezigheden van de mensheid massaal op hun plek zijn, om de ketenen van hun op angst gebaseerde menselijke ego’s te verbreken. Dit wonderbaarlijke resultaat geldt ook voor dat deel van de mensheid dat nog heel diep slaapt, in opstand komt, zich verzet of nog niet ontwaakt is.

Om deze Lichtwerking – die aan de mensheid werd gegeven door de Hemelse Schare – beschikbaar te maken voor iedereen, die graag zijn of haar op angst gebaseerde menselijk ego wou loslaten en om op grotere schaal de mensheid daarbij te helpen, hebben wij een YouTube-video gemaakt, waar mensen gemakkelijk aan kunnen deelnemen. De video werd een aantal jaren geleden geplaatst en honderdduizenden mensen hebben hem al bekeken en de link ervan gedeeld met anderen over de hele wereld, via e-mails en de sociale media.

Nu vraagt de Hemelse Schare aan diegenen die in hun Hart de drang voelen om de mensheid en onszelf te helpen om ons op angst gebaseerde menselijk ego los te laten, om zo vaak als mogelijk deel te nemen aan deze Lichtwerking in de laatste dagen van voorbereiding, vóór de gebeurtenissen die gaan plaatsvinden van 15-20 augustus 2015. Dit gaat het gemakkelijkst door te kijken naar deze 9 minuten durende video en hem te bekrachtigen met Goddelijke Intenties en het volledige vermogen van uw aandacht. Dit is de link naar de YouTube-video (in het Engels – V):
 
https://www.youtube.com/watch?v=9CDcpZrBAOsÂ
(Als deze link niet werkt, knip en plak hem dan in uw browser.)

Dierbare harten, dit is zulk een belangrijke tijd voor ieder van ons die nu op deze planeet verblijft. Onze oprechte dienstbaarheid aan het Licht is belangrijk en noodzakelijk. De gehele Hemelse Schare baadt u en de Ontwakende mensheid in golven van Eeuwige Dankbaarheid voor uw bereidheid, om voor de steeds sterker wordende instroming van Gods Oneindige Licht dat NU de Aarde overstroomt, ‘de Open Deur te zijn die niemand kan sluiten’!

Deze Lichtwezens omarmen ook – in nieuwe en eerder ongekende opzichten – diegenen onder u die gehoor hebben gegeven aan de roep van hun hart, en die onbaatzuchtig hebben aangeboden om naar Tucson in Arizona te reizen om fysiek deel te nemen aan het 29ste jaarlijkse Wereldcongres over Verlichting, van 15-20 augustus 2015. Deze Goddelijke Tussenkomst is bedoeld om ieder van u te verheffen naar het volledige Goddelijk Vermogen van uw Hoogste Potentieel.

Uw I AM Aanwezigheid is er succesvol in geslaagd om u doorheen de ervaringen te leiden, die u nodig had om u voor te bereiden om volledig uw aandeel te kunnen leveren in deze Lichtwerking. Nu is alles in gereedheid en heeft u alles wat u nodig heeft om Goddelijk Zegevierend te zijn. Door de verenigde inspanningen van de Hemel en uw I AM Aanwezigheid zult u de krachtige omvormer zijn, waar doorheen het Licht van God zal stromen om de ketenen te verbreken van de menselijke ego’s van de mensheid, en om in ieder mens de I AM Aanwezigheid te bekrachtigen, DIE HEM OF HAAR ZAL INWIJDEN TOT EEN HOGERE ORDE VAN ‘ZIJN’.

De Hemelse Schare zal ook op krachtige wijze ieder van u bijstaan die zich in bewustzijn bij ons zal voegen vanuit uw brandpunt van Licht, waar u ook bent op deze gezegende planeet. Bedenk: telkens wanneer u optreedt als een instrument van God, namens uw zusters en broeders in de familie van de mensheid, dan openen de sluizen van de Hemel zich om u bij te staan. Vraag slechts en u zult Alles ontvangen wat u van Hierboven nodig heeft aan hulp en leiding.

Wij zijn bijzonder vereerd om met ieder van u te dienen in deze Heilige Onderneming. Voor diegenen onder u die nog overleggen over het deelnemen aan het 29ste jaarlijkse Wereldcongres over Verlichting in Tucson, volgt hier informatie die u kan helpen bij het nemen van uw beslissing.
 
HET GODDELIJK PLAN VOOR 15-20 AUGUSTUS 2015

Iedere mogelijke, buiten-wereldse bijdrage wordt verstrekt om ons te helpen het maximale voordeel te halen uit dit aspect van het zich ontvouwende Goddelijk Plan. Het Portaal van Licht waar doorheen het Licht van God voornamelijk zal stromen tijdens dit Kosmische Ogenblik, is de Open Deur voor de meest krachtige frequenties van Healende en Goddelijke Liefde op de planeet. Het blijvende zaad-atoom voor dit portaal bevindt zich in de uitlopers van de heuvels in Tucson, Arizona – maar het Portaal zèlf strekt zich uit over de Zuidwestelijke Verenigde Staten van Amerika.

Het Licht dat eindeloos doorheen dit portaal stroomt vanuit het Hart van onze Vader-Moeder God, is de Vlam van Healing Door het Vermogen van Gods Oneindige Transmutatie en de Vlam van Moeder Gods Omvormende Goddelijke Liefde. Het gebeuren dat de Lichtwerking binnen dit Portaal zal laten plaatsvinden van 15-20 augustus 2015, is het 29ste jaarlijkse Wereldcongres over Verlichting.

Het Klaroengeschal is uitgegaan naar Lichtwerkers over de hele wereld, om diegenen uit te nodigen die zich aangesproken voelen door dit aspect van het Goddelijk Plan, om naar Tucson in Arizona te komen, om dienstbaar te zijn als DE OPEN DEUR DIE NIEMAND KAN SLUITEN, namens al onze zusters en broeders in de familie van de mensheid en namens Moeder Aarde zèlf. Tezamen zullen wij een krachtige transformator vormen door de vereniging van de Vlammen van onze Harten. Gedurende de gehele week zal het Licht van God toenemen in kracht doorheen het Portaal van Licht in Tucson, en op het juiste en volmaakte kosmische ogenblik zal de Hemelse Schare de I AM Aanwezigheid van elk mens op Aarde bijstaan, om de ketenen van het menselijk ego te verbreken – om dan elke man, elke vrouw en elk kind op Aarde in te wijden tot een HOGERE ORDE VAN ‘ZIJN’. Dit zal plaatsvinden voor ieder mens, in volmaakte afstemming met eenieders Goddelijk Plan en voor het hoogste goed van alle betrokkenen.

Hoe méér mensen er van over de hele wereld in Tucson zijn samengekomen op het 29ste jaarlijkse Wereldcongres over Verlichting, des te krachtiger zal onze transformator zijn en des te meer Licht zullen wij kunnen ontvangen in het fysieke niveau van de Aarde, namens de mensheid en Moeder Aarde.

Als u zich geroepen voelt om fysiek aanwezig te zijn in Tucson voor deze Lichtwerking, weet dan dat beminde Moeder Maria en Saint Germain bezig zijn met de voorbereiding van de Vlam van uw Hart, om méér 5D Kristallijnen Licht van de Zon te kunnen verdragen dan u ooit ervaren heeft. Dit wordt volbracht door uw I AM Aanwezigheid, binnen de frequenties van Gods Zaligheid, Pracht, Bewondering en Opperste Dankbaarheid.

Voor diegenen onder u die met ons zullen meedoen in hun bewustzijn, vanuit verschillende plaatsen op de wereld: weet dat de Vlam van uw Hart óók wordt voorbereid door Moeder Maria en Saint Germain, op de manier die het meest geschikt is voor uw unieke dienst aan het Licht bij dit gebeuren.

Voor diegenen onder u die hun beslissing nog in beraad hebben over het bijwonen van het 29ste jaarlijkse Wereldcongres over Verlichting en voor hen die zich willen afstemmen op het Lichtportaal in Tucson: kijk aub naar de video van 3 minuten op YouTube (in het Engels – V), dan kunt u een deel van de wonderen van deze plek ervaren.
 
https://www.youtube.com/watch?v=9TBS0VZGmAY
(Als deze link niet werkt, knip en plak hem dan in uw browser.)

Als u zich geroepen voelt om de Open Deur te zijn en te dienen als de krachtige transformator van Licht, van de Hemelse Schare en de behoefte van de I AM Aanwezigheden van de mensheid om de ketenen te verbreken van onze menselijke ego’s en ons in te wijden in een Hogere Orde van Zijn, dan vindt u alle informatie op onze website, via onderstaande link:
 
http://www.eraofpeace.org/world-congress-on-illumination-event-2015#info-tab
(Als deze link niet werkt, knip en plak hem dan in uw browser.)

Wat ook uw beslissing is, weet dat uw bereidheid om de mensheid en Moeder Aarde te dienen tijdens het ophanden zijnde Kosmische Ogenblik, bijzonder gewaardeerd wordt door al het Leven in ontwikkeling op deze prachtige Aarde. Onze Vader-Moeder God en de Hemelse Schare zegenen u met Oneindige Dankbaarheid. Dank u, voor uw dienstbaarheid aan het Licht!
 

Dit zijn de woorden van de Lichtwerking op de YouTube-video:
Loslaten van het menselijk ego
door Patricia Cota-Robles

Door het verenigde bewustzijn van elke man, elke vrouw en elk kind op Aarde, aanroep ik de Violette Vlam van Gods Oneindige Volmaaktheid en de Goddelijke Eigenschappen van Bevrijding, Goddelijke Gerechtigheid, Vrijheid en Zege. Deze vermogende gaven van het hart van onze Vader-Moeder God zullen helpen bij het verbreken van de ketenen van de op angst gebaseerde en manipulatieve menselijke ego’s, en zullen de weg vrijmaken voor de toename van de I AM Aanwezigheid in de Hartvlam van ieder mens.

Ik adem nu diep in en maak mijn geest leeg van alle dagelijkse beslommeringen. Ik ben ontspannen en vredig nu ik binnenga in de Goddelijkheid van mijn Hart. Ik ben Eén met al het Leven en wanneer ik verheven word, verheft al het Leven zich met mij.

Ik heb vele zware uitdagingen doorstaan tijdens mijn Aardse levens onderweg naar de glorie van een Nieuwe Dag, vervuld van het volledige momentum van de Hemel op Aarde.
 
De Zege is aan mij! De Zege is aan mij! De Zege is aan mij!

Het volmaakte evenwicht van onze Vader-Moeder God is teruggekeerd op Aarde en de I AM Aanwezigheid van elkeen staat klaar en wacht op de kans om volledig de heerschappij te aanvaarden over onze gedachten, woorden, handelingen en gevoelens.

Vanuit dit innerlijke weten besef ik dat het de verantwoording is van de mensheid om de volledige manifestatie te worden van onze I AM Aanwezigheid, terwijl wij nog belichaamd zijn op Aarde. Dit betekent letterlijk het loslaten van onze lagere menselijke ego’s naar het Licht en het inbrengen van onze I AM Aanwezigheid in onze fysieke-, etherische-, mentale- en emotionele lichamen.

Elke dag en ieder uur neemt het Licht van God toe op de Aarde. Dit versnelt het inbrengen van eenieders I AM Aanwezigheid op een atomisch, cellulair niveau. Wanneer dit gebeurt, wordt elke elektron, elk atoom, elk subatomisch deeltje en golf van de aardse lichamen van de mensheid, maar ook de ruimtes tussen de atomen en moleculen van onze lichamen gevuld met Gods Licht. Dit is een uniek geschenk, een geheiligde kans en het wordt geboden aan elke man, elke vrouw en elk kind op Aarde, hier en nu.

Ik overdenk deze Waarheid en terwijl deze Heilige Kennis in mijn ‘zijn’ weerklank vindt, ervaar ik hoe in mijn hart de Vlam van Goddelijkheid steeds groter en groter wordt. Het Goddelijk evenwicht van Liefde, Wijsheid en Kracht dat pulseert doorheen deze Drievoudige Vlam in mijn hart, omhult nu mijn vier aardse lichamen.

In de omarming van mijn Hartvlam beveelt mijn I AM Aanwezigheid liefdevol aan mijn lager menselijk ego om mijn fysiek-, etherisch-, mentaal- en emotioneel lichaam los te laten.

‘Lager menselijk ego, ik ben de I AM Aanwezigheid van jouw Wezen. Ik hou van je en ik ben dankbaar voor de mogelijkheid die jij hebt geboden om te groeien en te leren in deze fysieke wereld, maar nu is het tijd dat je deze aardse lichamen loslaat en overgaat naar het Licht.

‘Lager menselijk ego, met het Goddelijke Vermogen en de Liefde die ik ben, beveel ik jou nu naar het Licht. Menselijk ego …
‘Laat mijn fysiek lichaam los en keer terug naar het Licht. (herhaal 3 x)
‘Laat mijn etherisch lichaam los en keer terug naar het Licht. (herhaal 3 x)
‘Laat mijn mentaal lichaam los en keer terug naar het Licht. (herhaal 3 x)
‘Laat mijn emotioneel lichaam los en keer terug naar het Licht. (herhaal 3 x)
‘Lager menselijk ego, mijn Liefde maakt jou nu VRIJ.
‘Ascendeer naar de hogere opleidingsscholen en word getransformeerd tot Gods Volmaaktheid.’

Mijn I AM Aanwezigheid treedt nu in de volledige autoriteit van mijn vier aardse lichamen en verheft mij qua energie, trilling en bewustzijn naar de 5D-frequenties van Gods Oneindige Volmaaktheid. Hier leef, beweeg en adem ik in mijn I AM Aanwezigheid en ik merk duidelijk dat ik Eén ben met ALLES dat Leeft.

Ik weet dat hoewel mijn voeten stevig op de Aarde staan, ik tegelijk Eén ben met al de Verheven Lichtrijken. Ik laat Gods Licht doordringen in elke fysieke- en chemische samenwerking met mijn aardse lichamen, waarbij alle energetische banden tussen atomen en binnen atomen geheald en hersteld worden, tot stralende gezondheid en oneindige volmaaktheid.

Dit Goddelijk Licht bevat alles wat nodig is voor het healen van mijn aardse lichamen en het gehele fysieke rijk van deze kostbare planeet. Het Licht bevat alles wat nodig is om de baan, de draaiing en de elektronische lading van elke cel, elk atoom en elke elektron van het Leven op Aarde op koers te brengen.

Nu ben ik in mijn I AM Aanwezigheid de Goddelijke Eigenschappen van Bevrijding, Goddelijke Gerechtigheid, Vrijheid en Zege die de mensheid – en al de energetische banden binnen de mensheid – bevrijden, waaronder ook de relaties en de uitwisselingen tussen alle volkeren, alle rassen, alle religies, alle organisaties en alle landen. Ik laat deze uitwisselingen los binnen de harmonie van een Hogere Orde van Zijn, waarmee de invloed van de I AM Aanwezigheid van de mensheid op Aarde nog groter wordt. Ik ken deze Hogere Realiteit in mijn hart en mijn geest en ik ben een kalme oceaan van deze Goddelijke Eigenschappen, die de Aarde overspoelt.

Door mijn I AM Aanwezigheid ben ik een levende, van Licht vervulde Tempel van onoverwinnelijke Volmaakte Gezondheid, Eeuwige Jeugd, Levenskracht, Vreugde en Gods Oneindige Overvloed. En …

Ik ben Dankbaar, ik ben Dankbaar, ik ben mijn geliefde Vader-Moeder God, Alles Dat IS, eeuwig Dankbaar. En zo is het.

https://www.youtube.com/watch?v=9CDcpZrBAOs

Patricia Cota-Robles
New Age Study of Humanity’s Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization
http://www.eraofpeace.org
FAX: 520-751-2981
Phone: 520-885-7909

New Age Study of Humanity’s Purpose
PO Box 41883,
Tucson, Arizona 85717
Op dit artikel rust copyright, maar u heeft mijn toestemming om het op gelijk welke wijze te delen, zolang het GRATIS wordt aangeboden, er niets aan veranderd is en de correcte verwijzing eraan is toegevoegd. Dank u.

©2015 Patricia Diane Cota-Robles

De informatie in deze maandelijkse berichten wordt aan de mensheid gegeven door de Lichtwezens in de Rijken van Verlichte Waarheid. De Goddelijke Bedoeling van deze hemelse berichten is om de mensheid te bemoedigen, te bekrachtigen, te verheffen en te inspireren – door ons de kans te bieden om het grotere plaatje te zien in deze prachtige, maar vaak ook uitdagende tijden.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.