K – O

vraagteken

Trilling van KADOISH
Hier weet ik niet zoveel van, maar ik weet dat dit uit de Kaballah komt. Het lijkt heel sterk op ‘cabal’ en ik weet nog steeds niet zeker in hoeverre het eruit ontstaan is, erbij betrokken is, ermee te maken heeft of er juist tegenin gaat. Niet alles van de Kaballah is slecht (net zoals ook niet alles van de katholieke leer ‘slecht’ is) en het staat wel vast dat het een krachtige leer/stroming/esotherisch iets is. Aangezien deze tekst in het Nieuwsblad is opgenomen en Aartsengel Michael daar alles van controleert, neem ik aan dat dit wel een positieve werking heeft 😉

KERKLEIDERS
De vele priesters, missionarissen, kloosterzusters en ook gelovigen echter, die oprecht en vanuit hun hart hun best deden om ‘goed te doen’ … zij verdienen een plekje in de Hemel zodra ze er aankwamen of gaan aankomen! Want zij, net als de gelovigen, werden misleid en dus treft hen géén ‘schuld’.

Maar de leiders ACHTER de leiders van de kerk (gelijk welke kerk, trouwens), degenen die bewust en opzettelijk voor hun eigen macht en hun eigen gewin misbruik hebben gemaakt van dat oprechte vertrouwen … voor hen wacht er eerst een tijd van heftige confrontaties met hun daden en de kwalijke gevolgen daarvan.

Is dat de hel? Neen! Toch niet zoals de kerk ons dat geleerd heeft. Het is eerder een intens en levensecht herbeleven van alles wat zij gedaan hebben … maar dan vanuit het standpunt van degenen die eronder geleden hebben. Is dat een straf? Neen! Het is een leerschool, opdat zij door het zèlf te ervaren ook zèlf zullen gaan inzien dat dit niet de juiste manier is om dingen te doen.

Verdienen zij daarna alsnog ‘straf’? Als zij tot inzicht zijn gekomen … dan niet. Dan krijgen zij de kans om hun fouten recht te zetten, om het onrecht ongedaan te maken en om de vlekken op hun blazoen weg te poetsen. Zo kunnen zij opnieuw hun plekje terugwinnen in het Licht en de Liefde van Moeder en Vader God. Maar als ze niet tot inzicht komen … zelfs niet nadat ze aan den lijve hebben ondervonden wat ze anderen hebben aangedaan … welke straf kan hen dan nog worden opgelegd? Welke straf kan hen dan nog deren? Als hun zielen dusdanig beschadigd en verstoord zijn, dat zij ongevoelig zijn voor de Waarheid … dan is er maar één mogelijkheid meer over: de ziel laten terugkeren tot het grote Niets, waar de energie kan worden gezuiverd en weer beschikbaar komt om andere dingen mee te scheppen. Dit is een keuze die de ziel zèlf maakt – het is nooit bedoeld als ‘straf’ en het wordt nooit opgelegd door Moeder en Vader God. En voor de zielen die daarvoor kiezen, kunnen wij alleen maar Liefde voelen!

Zodra ‘Zij die de Macht hadden (en misbruikten)’ die macht niet meer hebben en niet meer kunnen misbruiken zal het anders worden! Het proces daartoe is in gang gezet en ze doen er alles aan om het te stoppen of minstens toch af te remmen – maar het zal ze niet lukken. Zodra de energie die dit alles gedurende zovele eeuwen in beweging heeft gezet (en gehouden) is opgedroogd, kunnen andere energieën volop in werking treden om dit alles recht te zetten en ongedaan te maken. Geloof maar gerust dat dit zal gebeuren, want dat is wat de mens – diep in zijn hart – echt en oprecht wil! De mens is van nature niet gewelddadig en wraakzuchtig, zoals ze ons hebben doen geloven omdat hen dat beter uitkwam! De mens is van nature vreedzaam en liefdevol!

KLAKKELOOS GELOVEN OF AANVAARDEN doe ik niet, aan HEN me te overtuigen
De Hemelse Schare WIL ook niet dat mensen ‘klakkeloos’ geloven! En ZIJ overtuigen niet … nooit! Willen ze niet, mogen ze niet, DOEN ze niet! Laat me uitleggen waarom niet: als je iemand ‘overtuigt’ haal je die persoon over om zijn eigen inzichten/aanvoelen aan de kant te zetten en te aanvaarden/mee te gaan met wat jij graag wilt. Dat gaat in tegen de Vrije Wil die we van God hebben gekregen en dat mogen Zij niet.

Bovendien: AL de Waarheid van het hele Universum ligt opgeslagen in ieders hart. Niet in de vorm van dikke boeken of geschreven rollen maar, via de verbinding vanuit je hart naar je ziel en zo naar het Universum, kun je op elk gewenst moment controleren of iets wat je leest/hoort/ziet overeenkomt met de Waarheid in JOUW hart. Als dat ‘goed voelt’, dan hoef je het niet te ‘geloven’, dan ‘wéét’ je dat het goed is.

Indertijd gaf onze mentor eens een – naar mijn mening schitterend – voorbeeld van het verschil tussen die twee: geloven of weten. Hij zei: ‘Ik geloof niet in reïncarnatie …’ en wachtte toen even op de reactie van de groep. De meesten waren geschokt, want zij geloofden er wèl in – om daarna te vervolgen: ‘ik wéét dat wij reïncarneren’.
Dat onderscheid is zo ontzettend belangrijk.

‘Geloven’ betekent dat je bereid bent te aanvaarden dat iets wat je ziet/hoort/leest misschien wel eens wáár zou kunnen zijn. Voel je al de ‘voorwaardelijkheden’ hierin?

‘Weten’ betekent dat je onomstotelijk voor jezelf hebt vastgesteld dat iets wat je ziet/hoort/leest wáár is. Daar is dus geen ‘mits’ of ‘maar’ meer bij. Het voordeel van ‘weten’ is ook nog, dat je dat altijd kunt bijstellen naarmate je kennis groeit … zonder ‘van je geloof te vallen’ 😉

Daarom heb ik in al mijn Lessen telkens weer gezegd: geloof mij niet! Stel mij in vraag, stel mijn kennis in vraag, stel mijn woorden in vraag! Datgene wat ik wéét en wat voor mij Waarheid is, hoeft het voor jou niet te zijn. Neem wat ik zeg mee naar je eigen hart en toets het aan de Waarheid die in jouzelf leeft. Alleen dáár kun je te weten komen of het voor jou wáár is wat ik zeg. En zodra je het voor jezelf ‘wéét’, hoef je niet meer te ‘geloven’ – mij niet en ook niemand anders meer!

Je hoeft dit dus ook niet van mij te geloven/aan te nemen … maar ik hoop dat je niet gaat zitten wachten tot ZIJ je komen overtuigen, want ik wéét dat Zij dat niet zullen doen. Het is altijd jouw beslissing, maar ik zou het jammer vinden van de tijd die daarmee verloren gaat terwijl er nog zoveel te ontdekken is …

LEVEN zonder TIJD EN RUIMTE
Alleen op onze Aarde (in 3D oftewel de derde dimensie) kennen wij de beperking van tijd en ruimte. Dit was nodig voor ons experiment om te leven als mensen, zogenaamd ‘afgescheiden’ van alles wat ons dierbaar, vertrouwd en bekend was. Nergens anders in het Universum/de Multiversa bestaan deze beperkingen. Alles is daar tijdloos en onbegrensd. Nu ons experiment op zijn einde loopt, zullen ook die beperkingen wegvallen. Wij zullen dan weer gaan leven zonder beperking/besef van tijd en ruimte.

LICHTWERKER
Lichtwerkers zijn alle zielen die bewust of onbewust werken voor het Licht: in, op, rond, buiten de Aarde. Dus iedereen die bewust zoekt naar de Waarheid, die zich richt op ‘goed doen’ voor de Aarde en de mensheid, die tracht het lijden te verlichten waar hij dat ziet/tegenkomt, die oprecht bidt (op welke manier ook) voor het welzijn van de mensheid … de Bijbel noemde het ‘mensen van goeden wille’ en dat is een juiste omschrijving. Jammer alleen, dat de Kerk vervolgens vond dat die ‘goeden wille’ overeen moest komen met ‘des Kerken wille’ … en dat was niet altijd zo heel goed … maar dat is een ander hoofdstuk :-/ . Ook de Verheven Meesters en de Engelen behoren daartoe. Alleen wordt deze term meestal gebruikt voor zielen in incarnatie – dat is oké, mits we onthouden dat ook Hogere Wezens tot die groep behoren.

Hoe lang moeten LIJDEN, PIJN EN VERDRIET nog voortduren?
De Hemelse Schare had inderdaad gedacht dat de inspanningen op Aarde voldoende gesteund zouden kunnen worden vanuit de Lichtrijken. Het is nooit de bedoeling geweest dat het hier zo uit de hand zou lopen. Dat was niet de opzet en ook niet het inzicht. Maar de duisteren die hierheen kwamen sloegen nogal door in hun ‘duister zijn’ en tegen de tijd dat ze eindelijk tot inzicht kwamen, hadden zij hier volgelingen opgeleid die nog vele malen ‘duisterder’ waren dan zijzelf. Zodoende kon het uit de hand gelopen experiment nog véél erger worden en véél langer doorgaan.

Zij zijn zich heel goed bewust van het lijden dat wij hier ervaren hebben, de meesten van hen hebben het zelf aan den lijve ondervonden toen zij hier incarneerden. Ik kan me voorstellen dat zij juist hierdoor nog méér pijn en verdriet hadden om alles wat wij meemaakten – juist omdat ze zich daar alles bij konden voorstellen! Maar onze eigen bepaling weerhield hen om in te grijpen. Een dergelijk heilig contract voor een dusdanig groot project, dat kan/mag niet zomaar worden opengebroken.

Haat en wraak zijn – net als tijd en ruimte – begrippen die alléén op de 3D-Aarde bestaan. En ze kunnen alleen bestaan bij de gratie van het onbegrip. Zodra er begrip of inzicht komt in de redenen van een bepaalde handeling, volgt vanzelf ook begrip voor de dader – en daaruit vloeit dan vergeving. Wij hebben het idee dat we ‘tegenstanders’ of ‘vijanden’ hebben en we hebben geleerd om die te haten. Maar feitelijk zijn ook zij enkel maar ‘deelnemers’ aan dit experiment en dus zijn zij even ‘schuldig’ of ‘onschuldig’ als wij.

Bovendien is ieder van ons in de loop van al die levens ook echt ALLES geweest: de slavendrijver en de slaaf, de bullebak en het slachtoffer, de rijke en de arme, de misdadiger en de goedwillende … hoe kunnen we de ander kwalijk nemen, wat wij zelf in een vorig leven hebben gedaan? Maar nogmaals: eerst moeten we tot dat begrip komen, alvorens er vergeving kan volgen. Pas als we het grote geheel kunnen zien (en dat zal ons worden getoond zodra 5D zijn intrede doet) zijn ‘schuld’ en ‘vergeving’ niet meer belangrijk. Dan telt alleen nog de vraag: ‘hoe willen we nu samen verdergaan?’

MATRIX
De Matrix is feitelijk een hologram – een soort van projectie – waarin wij leven … of denken te leven. De wereld zoals wij die zien/ruiken/voelen/ervaren is niet de echte, werkelijke wereld. Wat wij beschouwen als ‘onze wereld’ is een projectie die is bedacht/opgezet door de Annunaki en die later nog geperfectioneerd is door de Illuminati en de Cabal. Het is eigenlijk een schijnwereld, maar omdat wij generaties lang geleerd hebben om erin te geloven, lijkt hij voor ons méér dan echt. De bedoeling van de Matrix was, om de mensheid te kunnen manipuleren zodat we zouden doen wat de duisteren wilden. Zij konden de Matrix aansturen wat betreft weersomstandigheden (grote droogte, overstromingen, rampzalig heftige winters …), economie (de beurskrash van Wall Street en de huidige crisis), oorlogen en brandhaarden overal op de wereld … zodat zij de mensen ervan konden overtuigen om hun enige hoop op redding te vestigen op precies die lieden die (uiteraard zonder dat de mensen dit wisten) verantwoordelijk waren voor al die ellende. Zo gaf de mensheid steeds meer macht uit handen en werd zij steeds afhankelijker van de machthebbers.

MOEDER/VADER GOD
Er is wel wat (maar niet zo héél veel) informatie beschikbaar gekomen over Hen, sinds Zij zich bekendgemaakt hebben. Dat is nog niet zo lang geleden gebeurd in de berichten van Dr. Kathryn May. Als je die gaat doorlezen zul je wellicht méér info vinden, maar ik zal hier kort een paar dingen vertellen. Zij zijn onze familie – de meest naaste familie die wij ons kunnen indenken: zij zijn eigenlijk onze Ouders, zij hebben onze oorspronkelijke Ziel (ook wel Overziel genoemd) geschapen – letterlijk naar Hun Beeld en Gelijkenis: wij (als zielen) zijn Godenkinderen, met Goddelijke Vermogens! Ze hebben ons uitgelegd dat ook andere Lichtwezens een nieuwe ziel kunnen scheppen (dit is dan een deelziel van de Overziel). Dit gebeurt altijd in overleg met Moeder en Vader God en Zij zijn bij dat proces betrokken om aan die nieuwe ziel de Levensvonk te schenken. Zonder die Levensvonk kan er geen leven bestaan. De Levensvonk is namelijk dat onsterfelijke deel van de ziel dat rechtstreeks verbonden is met Hen en hun Liefdesenergie – de enige energie die er bestaat en de Bron van alles wat ooit geschapen werd. Ze houden zielsveel van elkaar en als Vader het over Moeder God (en Zijn Liefde voor Haar) heeft … dan kun je de pure Liefde door al die eonen heen gewoon voelen! Vader vertelt in de BTR-uitzending van 25 februari 2015 : Vader/Bron : Op Aarde zoals in de Hemel (de radio-uitzendingen via Kathryn, die ik enige tijd uitgeschreven en vertaald heb, maar waarvoor me nu helaas de tijd ontbreekt om daarmee verder te doen) hoe Hij indertijd Moeder ontmoet heeft en ging liefhebben. Dat is echt ontroerend mooi!

MULTIVERSUM
Er zijn ontelbaar vele Sterrenstelsels in ontelbaar vele Melkwegen in ontelbaar vele Zonnestelsels in ontelbaar vele Universa … en dat allemaal samen noemen wij één Multiversum. En ja: ook daarvan zijn er ontelbaar véél! En in elk van die Sterrenstelsels bevinden er zich Planeten in diverse stadia van ontwikkeling. Maar nergens is er een 3D met een mate van duisternis zoals wij die kennen. Al die Planeten krijgen de voor hen gepaste hulp, begeleiding en bijstand, net als wij hier.

Onder invloed van de Cabal hebben we er hier een behoorlijke bende van gemaakt. Maar diep vanbinnen zijn wij van een even hoog niveau als onze grote broers en zusters. Anders zouden zij ons niet KUNNEN helpen zoals nu. Als het Licht en de Liefde en de Kennis er niet ‘in’ zitten, dan kun je die er ook niet ‘uit’ halen … en dat is precies wat Zij doen – niet méér en niet minder: Zij helpen ons om weer naar boven te halen wat we al die tijd diep in ons verborgen hadden – veilig weggeborgen zodat het duister er niet bij kon. Zo diep verstopt dat wij zelfs vergeten waren dat het er zat … laat staan dat we nog wisten waar we het moesten gaan zoeken. DAT zijn onze grote broers en zusters ons komen wijzen, omdat ze zoveel van ons houden en ons zo graag weer THUIS willen verwelkomen.

NESARA – is dit een wet van een stoffelijk land ?
Neen, niet als dusdanig/nog niet. Het is ook niet één wet. Het is een reeks van bepalingen (wetten) die de basis vormen voor een geheel nieuwe manier van leven: bestuurlijk, economisch, financieel, maatschappelijk … de voornaamste basis hiervan is een eerlijke verdeling van de rijkdommen (welvaart voor iedereen), een bestuur dat er echt is voor de bevolking en een transparant financieel systeem dat niet uit is op grote winsten. Dit is een héél beperkte opsomming die eigenlijk geen recht doet aan de grootsheid van NESARA. Het zal ook wereldwijd worden doorgevoerd en overal van kracht zijn. De opstelling ervan was/is in handen van zowel de Lichtrijken als afgevaardigden van de mensheid, hetgeen ervoor zorgt dat alles open en eerlijk is afgesproken.

Zie kadertje:

Nieuwsblad editie 47 19 januari 2016 kadertje
Wanneer komt die NIEUWE AARDE … zovele eindeloze beloftes …
De energieën die dit alles in beweging brachten en hielden zijn ontzettend machtig geweest. Ze hebben een enorm ‘kapitaal’ aan energie opgebouwd (en aan geld en rijkdommen, ja) en al die negatieve energie moet nog zijn uitweg krijgen. Daarom zien we nog geen resultaat van al het Lichtwerk. Alhoewel … die resultaten zijn er wel en ze zijn ook zichtbaar, maar het duister tracht nog steeds om het voor ons verborgen te houden. Ze leggen de nadruk op de aanslagen in Parijs … maar vervolgens is er geen berichtgeving over het feit dat de ‘burgeroorlog’ die ze hadden willen beginnen niet van de grond komt, omdat de mensen elkaar juist omarmen in plaats van in elkaar te slaan. Ze blazen hoog van de toren als er negatief nieuws is, maar dat de meeste mensen géén oorlog willen en streven naar vrede … daarover horen we niks (of te weinig). Ze zijn er wel, de voorzichtige tekenen, maar we moeten er nog naar zoeken omdat ze in de media niet openlijk worden getoond. Dat is namelijk niet in het voordeel van de machten die zich nog moeten uitspelen. Maar met elk van hun – mislukte – pogingen om tot oorlog en conflicten te komen, raakt hun kapitaal verder uitgeput. En omdat de mensen hen niet meer volgen zoals vroeger, raakt dat kapitaal dus niet aangevuld. Logisch gevolg: het zal opdrogen en dan kunnen ze niks meer!

ONTMOEDIGEND – sommige teksten zijn alleen voor specialisten. Leve Jezus parabels.
Komt die ontmoediging echt door de tekst? Of doordat er nog vragen zijn en er nog zoveel dingen niet duidelijk waren? Alle specialisten zijn ooit begonnen als kleutertjes, met wasco-krijtjes en plasticine. Maar net als zovelen zijn zij op zoek gegaan en hebben onderzoek gedaan en vragen gesteld … zodoende konden zij specialisten worden.
Jezus en zijn parabels zijn prachtig, dat klopt. Maar onthoud dan wel dat Jezus alleen de aanzet kwam geven tot alles wat we nu mogen weten/vernemen/leren. Wie altijd op de kleuterschool blijft, leert nooit méér dan wat daar geboden wordt – en laat dat nu net het doel zijn van ons bestaan hier: leren en groeien … hoe moeilijk of ontmoedigend dat in eerste instantie soms ook kan lijken!

OVERZIEL
Een Overziel (de oorspronkelijke Ziel in al zijn zuiverheid) incarneert nooit volledig in een omgeving waarin duisternis zo sterk aanwezig is als hier op Aarde. Om toch te kunnen werken of om ervaringen op te doen, wordt dan als het ware een klein deel van de ziel ‘afgevaardigd’ om een menselijk lichaam te gaan bewonen. De Overziel houdt contact met en toezicht op de ‘deelziel’, zodat deze gestuurd kan worden om de richting te volgen die het meest overeenkomt met het gestelde doel (Lichtwerk of lessen leren).

Maar: elke deelziel heeft ook een eigen, Vrije Wil. Daarmee kan deze ingaan tégen de richtlijnen van de Overziel … en daardoor gaat het vaak ook fout, ondanks alle goede intenties en mooie plannen die er voor de incarnatie zijn gemaakt. Die Vrije Wil is onaantastbaar, heilig en onvervreemdbaar voor alle Lichtwezens in het hele Multiversum. Pas onlangs hebben Moeder en Vader God een deel van die Vrije Wil afgezwakt: wie zijn Vrije Wil gebruikt om andere wezens opzettelijk schade toe te brengen (in welke vorm dan ook) verliest zijn recht op die Vrije Wil en moet verplicht terugkeren naar de Lichtrijken. Daar volgt dan een terugblik op de levens van die ziel en wordt hem gewezen op de schade die hij berokkend heeft. Dan krijgt hij de keuze: omscholing en terugkeer naar het Licht zodat hij nadien aan het werk kan om de schade te helpen herstellen OF (en dat doet Moeder en Vader altijd enorm veel verdriet) hij kan ervoor kiezen om terug te keren tot het grote Niets waaruit alles ooit geschapen werd. Sommige van de meest duistere volgelingen hebben daarvoor gekozen en bestaan dus nu niet meer.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.