NS: Hoofdstuk 11-12

(deze hoofdstukken zijn nog niet herzien – A)

NS 11-12 paarse kosmos

Hoofdstuk 11

Laat ons spreken over de uitdagingen die u zult moeten overwinnen om uw persoonlijke Ascentie te bereiken. Het is een proces dat slechts weinigen op uw planeet in het verleden voltooid hebben, hoewel velen van hen productieve en liefdevolle levens hebben geleefd.

Het is heel moeilijk geweest om het hoge trillingsniveau te bereiken dat vereist werd, vanwege de atmosfeer van zwaarte en Duisternis die u omringden. Zelfs sommigen die na hun dood Heiligen werden genoemd, waren niet in staat om de 5D-trilling vast te houden vanwege hun religieuze leer, trauma of persoonlijke moeilijkheden die ervoor zorgden dat zij de greep kwijt raakten op de hoge trilling, die Liefde en Vreugde is.

Ja, het is in het verleden een rem geweest op Ascentie, dat mensen geloofden dat geluk en goddelijkheid niet samen gingen. Dit is een afschuwelijke parodie geweest, want lijden en pijn werden geprezen, terwijl blijheid en goede wil gezien werden als een gebrek aan oprechte toewijding. Dit is zo jammer. Lach, gezang, dansen en spelen vormen een groot deel van de fundering voor een sterke verbinding met God. Het is een verschrikkelijke ontwikkeling geweest in de uitoefening van religie dat zelfkastijding, zelfhaat en zelfbestraffing aanvaard werden als geschikte middelen om iemands spiritualiteit te verhogen.

Ik wil heel duidelijk stellen, dat straf in gelijk welke vorm – ook die welke op het zelf is gericht – volledig ongepast is voor gelijk welke religieuze of spirituele oefening die erop gericht is om iemand te verheffen tot een hoger niveau. Deze handelingen dienen eerder om iemands trilling te verlagen, door het scheppen van pijn – met name emotionele pijn. Bij het oprecht toewerken naar Ascentie is het van het grootste belang, dat iedereen zijn gewoonte om zichzelf te beoordelen, stevig onder de loep legt.

Uzelf beoordelen is niet hetzelfde als het overdenken van uw eigen gedrag om verbetering of verandering te kunnen aanbrengen. Veroordeling is een houding van superioriteit, oordeel en vooroordeel. Het is bedoeld om een gevoel van triomf of macht over een ander te scheppen, zelfs als die ‘ander’ uw eigen zelf is. Zo wordt er een scheiding geschapen in de persoon – wat u een gespleten persoonlijkheid zou kunnen noemen – waarbij de ene die heel streng beoordeelt en de andere die gestraft wordt, in hetzelfde lichaam wonen. De kracht van het menselijke voorstellingsvermogen is zo sterk, dat iemand een positie van macht kan krijgen over zichzelf.

Deze scheiding of tweespalt tussen ‘ik’ en ‘mij’ binnen één persoon wordt nu aanvaard als normaal, zelfs als een goede manier om zichzelf te motiveren en te verbeteren. Dit is niet waar. Net zoals straffen leiden tot tegenwerking en haat, doet zelfbestraffing dat ook. Deze gewoonte om Duisternis te gebruiken om Licht te scheppen is volledig vernietigend, een vorm van marteling die bedacht werd door degenen die scheiding wilden om anderen te overheersen. U kunt uzelf niet scheiden en overheersen; dat is de rechte weg naar de lager trillende emoties zoals verdriet, wanhoop, depressie en onrust. Het weerhoudt u ervan om u vrij te maken en het zorgt ervoor, dat u niet de heling doet die nodig is om u te kunnen verheffen.

Wat is dan de uitweg uit deze warboel? Begrijp dat Onze Liefde geen oordeel, veroordeling of afkeuring bevat. Met het aanvaarden van de Liefde van God, moet u ook afstand doen van uw gehechtheid aan afkeurende oordelen. Hou van uzelf, zoals Ik van u hou en u zult gaan glimlachen. Laat de laatste van uw tranen vallen, zij reinigen de spijt en de pijn die u heeft verzameld in al die levens van pijn, afkeuring en kleinering – droog dan uw ogen en kijk om u heen. U zult nieuwe schoonheid gaan zien, nieuwe kracht en intelligentie in de mensen om u heen – zij die op u lijken en zij die anders zijn.

God kijkt niet neer op diegenen die een andere huidskleur hebben dan de uwe of op hen die arm zijn, niet op mensen in een vrouwenlichaam of hen die een religie beoefenen die anders is dan de uwe. Allen zijn zij Gods kinderen en allen zijn zij gelijk in Gods ogen. Ik zie u zoals Moeder/Vader God dat doen: ik zie schitterende zielen op ieder niveau van ontwikkeling, allen ernaar strevend om te leren, allen verlangend om te evolueren. Voor ons is de ene niet waardevoller dan de andere; allen zijn kostbaar, allen zijn goddelijk.

Al het leven in het Universum is heilig en al het leven vertegenwoordigt bewustzijn. Elke planeet is een Wezen, elk dier, elke plant en elk insect zijn zielenscheppingen, een onlosmakelijk deel van Al Dat Is. De Koninkrijken van de planten en de dieren zijn heilige deelnemers aan het geheel, dat onder de bescherming staat en de steun geniet van Moeder Aarde, de grote kosmische planeet-ziel. Wat wij hier onderrichten is geen esoterische of heidense leer – het is Waarheid. U bent afgescheiden van de verbinding met het leven om u heen en dit heeft bijgedragen aan uw vervreemding, uw gevoel van vervreemd zijn en eenzaamheid. Herstel die verbindingen en u zult zich nooit meer alleen of wanhopig voelen.

Begin met dankbaarheid. Kijk naar het goede in het leven. Misschien heeft u iets heel moois gezien in de natuur, misschien heeft u Liefde geproefd in uw leven. Vier die momenten, die kostbare herinneringen die u bewaart in uw geheugen. Kijk om u heen en zoek naar schoonheid. Een grasspriet is een wonder. De ogen van een kind weerspiegelen Gods absolute Liefde. Wat is een handicap of een aandoening anders, dan een heilig vertrouwen? God vertrouwde erop dat u ze zou overwinnen, dat u iets diepgaand zou leren in de ervaring van het leven in een lichaam dat afwijkt van de norm of een brein dat anders schept dan dat van anderen.

Gooi uw veroordelingen overboord: dit is goed, dit is slecht. Open uw hart voor een nieuwe kijk – Onze kijk, die altijd gekleurd wordt door onze diepste Liefde en het diepste verlangen om u te zien groeien. Zie uzelf door Onze ogen en u zult nooit nog één moment van schaamte of teleurstelling over uzelf voelen. U bent volmaakt en u leert.

U bekijkt misschien uw verleden in het wrede licht van zelfoordeel. Hier heb ik gefaald, dat was een vergissing. U heeft misschien het gevoel dat u niet ‘succesvol’ was in uw leven.

Geliefden, zoals wij het zien bestaat er niet zoiets als een onsuccesvol leven, tenzij u ieder moment ervan doorbrengt met slapen – en zelfs dat zou een belangrijke les zijn. Zolang u leeft, zolang u adem heeft, staat u op de drempel van een nieuwe onthulling. Op ieder gegeven moment kunt u ontwaken en opnieuw beginnen, in Liefde en Licht. Kijk nu eens terug op de ervaringen in uw leven. Zie hoe elke ‘vergissing’ en elke teleurstelling u geholpen hebben bij het aanbrengen van veranderingen op uw weg – of u openden voor nieuwe mogelijkheden voor uw groei.

Er bestaat geen falen, Geliefden. Er zijn enkel leermomenten. Vanuit dat standpunt is het zelfs zo, dat hoe meer falen u ervaren heeft, des te waarschijnlijker het is dat u zich voorbereidt op uw ascentie. De ‘school van de harde klappen’ – die het leven op Aarde is – heeft u voorbereid op één van deze twee dingen: groot mede-voelen en mededogen of arrogante onverdraagzaamheid. Welke zult u kiezen? En welke zult u kiezen om op uzelf toe te passen?

In Waarheid, de belangrijkste beginselen om te volgen in uw leven, zijn tevens de fundamentele vereisten voor Ascentie, namelijk deze: geen enkele ziel zal het niveau van trilling bereiken, dat vereist is om deel te nemen aan de Ascentie naar de 5de dimensie, zonder zichzelf volledig en onvoorwaardelijk te aanvaarden als zijnde Goddelijk. Dit is het weten, dat wij allemaal – zonder uitzondering – geliefd zijn.

De aanvaarding van die Waarheid wordt dan absolute Liefde voor het Zelf – wat u Onvoorwaardelijke Liefde heeft genoemd. Met die aanvaarding wordt u dan Licht – het krachtige baken van Liefde, dat u en anderen om u heen zal verheffen naar hogere niveaus van bewustzijn.

Absolute en oneindige Liefde voor Zelf, bevrijdt het Wezen van alle ervaringen met emoties als schaamte, angst en oordeel. Deze vrijheid maakt het vermogen om te scheppen vrij en het vermogen om anderen onvoorwaardelijk lief te hebben, zonder oordeel of angst. Het is een volledig samenvoegen met Bron en de erkenning van het Zelf, als Eén met de Schepper en met het hele bewustzijn.

Wij, de Drie-Eenheid van Opperste Schepper, Moeder/Vader God en ik, Sananda, beschouwen deze Waarheden als vanzelfsprekend, dat alle zielen als gelijken geschapen zijn. Wij zijn diegenen die u kende als de Vader (Opperste Schepper), de Zoon (ikzelf) en de Heilige Geest (Moeder/Vader God).

Deze omschrijvingen bleven in het verleden beperkt tot een mannelijke identiteit, hoewel ieder van ons de heelheid draagt van het mannelijk als vrouwelijk van aard zijn. Ik, Sananda, ben de mannelijke uitingsvorm van mijn Eenheidswezen, dat ook mijn vrouwelijke wederhelft of Tweeling Vlam omvat – die Vrouwe Nada is. Zij vergezelde mij in een fysiek lichaam tijdens mijn leven als Jezus, zij stond bekend als Maria Magdalena. Tezamen vormen wij één complete ziel.

Moeder en Vader God zijn Eén en zij zijn zowel mannelijk als vrouwelijk. Zij zijn de Scheppers van ons sterrenstelsel, die tezamen de planeet bedacht hebben die u nu kent als Aarde. Ik werd dan geboren uit Moeder God, als een uiting van hun samengevoegde Essentie, die Liefde is. Zoals bij de mensheid, heeft alleen de Moeder het vermogen om het leven te schenken aan nieuwe zielen, zij draagt de gave van geboorte in haar Wezen.

Opperste Schepper is Eén – niet mannelijk noch vrouwelijk – het Begin, de Eerste Schepper. Vrouwe Nada en ik zijn het zielenkind van Opperste Schepper, net als Moeder en Vader God. Wij werden geschapen om onze opdracht te vervullen in dienst van de Liefde. Onze essentie is Liefde en wij hebben die Liefde gedurende eonen ontwikkeld, terwijl we het vermogen tot Schepping leerden onder het toeziend oog van onze Maker.

Moeder/Vader God hebben hun lotsbestemming vervuld als de Scheppers van dit sterrenstelsel en zij blijven verder evolueren en groeien als Wezens van Licht, zoals wij dat allemaal doen. Iedere ziel in de gehele Kosmos is een deel van de uitdijende adem van leven, de onvermijdelijke stroming die leidt tot voortdurende verandering, voortdurende evolutie naar hogere niveaus van bewustzijn.

Planeet Aarde, de kostbare schepping van Moeder/Vader God, vervult haar lotsbestemming als de Moeder, door deel te hebben aan de geboorte van alles wat het leven op en in haar lichaam ondersteunt. Alle wezens die op haar lichaam worden geboren, dragen zowel de essentie van hun Geschapen Zielen als de materiële essentie van hun lichamen – het huwelijk tussen Spirit en vorm, dat het leven schept zoals u dat op Aarde kent.

Zodoende zijn de lichamen die u bewoont tijdens uw verblijf op aarde, de voertuigen voor uw zielen, de entiteiten die het mogelijk hebben gemaakt om uw leven te ervaren in de lagere, dichtere atmosfeer van de 3de dimensie. In het verleden, wanneer u uw leven als menselijke wezens beëindigde, verliet u uw lichaam om terug te keren tot Moeder Aarde, terwijl uw ziel de overgang maakte naar de 5de dimensie.

Dit keer zal dat anders zijn voor diegenen, die ervoor kiezen zich te verheffen voordat hun huidige leven eindigt. U zult overgaan naar de hogere dimensies, maar u zult uw lichaam met u meenemen, om vernieuwd en hersteld te worden tot volmaakte gezondheid en u zult in staat zijn om bij dat lichaam te blijven als u terug zou willen keren naar de Aarde.

Mocht u de verheffing naar de hogere dimensies voltooien, dan kan uw lichaam in bewaring worden gegeven terwijl u reist in uw Lichtlichaam, de essentie van uw zielenwezen. Dit zal u een ongekende vrijheid geven om het leven te ervaren in een lichaam – zoals u dat deed tijdens uw leven hier – of om doorheen de kosmos te reizen in een bewustzijn zonder lichaam: de essentie van uw ziel. U zult ook weer als één samenkomen met uw Tweeling Vlam, de andere helft van uw Geschapen Ziel. Dit is waarlijk de spirituele versie van wat u een ‘win-win situatie’ kunt noemen.

Nu worden we opgeroepen door Opperste Schepper, die wenst bij te dragen aan dit gesprek door hier een verklaring bij te voegen.

Opperste Schepper spreekt:

Het is vreugde die mij ertoe aanzet om met u te spreken. Dit is een tijd van wedergeboorte, van toenemende levenslust en verandering. De gebeurtenissen die u nu ervaart zijn het begin van een nieuw Tijdperk voor Planeet Aarde en het kondigt ook een verschuiving naar een hogere trilling aan, voor Alles Dat Is. Alle wezens in het Multiversum – de Universa binnen en buiten uw menselijke waarneming – nemen deel aan het opkomende tij, dat alles naar hogere niveaus van bestaan zal tillen. Inderdaad, ieder wezen in elke uithoek van het Universum zal de effecten voelen van deze grootse wedergeboorte.

Het is mijn bedoeling, dat allen de vrijheid zullen hebben om te groeien, om zich te verheffen naar hogere dimensies. Deze natuurlijke beweging tot groei en uitbreiding is het geboorterecht van alle wezens. Het wordt overal gevoeld door zowel individuen als groepen, hoewel vele gebieden in de kosmos reeds geëvolueerd zijn naar een ervaring van het leven als een groepsidentiteit, een gedeeld bewustzijn. Het is de evolutie van Liefde, om samen te komen met anderen in Liefde en gelukzaligheid. Het is ook uw bestemming om die overgang een keer te maken, maar dat ligt nu nog ver in het verschiet voor de mensheid. Uw ervaring als individuen – uw persoonlijkheidsfase – is een productieve leerervaring geweest, één die een grote verrijking en diepte zal geven aan uw uiteindelijke samenkomen in Eénheid.

Voor u, achter de Sluier der Vergetelheid – die u afschermt van de kennis van de hogere dimensies, die u ervaren heeft als Thuis tussen incarnaties in – is het niet vanzelfsprekend dat er werelden voorbij werelden zijn, die u kunt ontdekken. Voor u lijkt het, dat alleen datgene wat u in uw huidige lichaam ziet en voelt met uw zintuigen, echt bestaat. Dit was uiteraard deel van het Grote Experiment. Het zorgde ervoor, dat u vrije wil kon ervaren.

Als u het complete beeld had gekend zoals u dat kunt in de hogere dimensies, dan zou u nooit volkomen onafhankelijke keuzes kunnen maken, want een hogere dimensionele Visie laat u oorzaak en gevolg zien, waarmee het geen mysterie meer zou zijn waar een bepaalde beslissing u zou brengen.

Zo kreeg u – in de omgeving van de 3D-Aarde – de kans om uw leven te leiden in antwoord op uw ervaring met mentale-, emotionele-, fysieke- en spirituele lichamen.

Het toegevoegde element van een fysiek lichaam, tezamen met vrije wil, heeft een veelzijdige leeromgeving geschapen, met de kans om te kiezen voor een verbinding met mij en met andere wezens in spirit-vorm of om te kiezen voor een leven, weg van de Liefde en de steun van de Hemelse Schare. Zij die de verbinding behouden hebben of er nu toe ontwaken, zullen merken dat hun weg voor hen werd vrijgemaakt. Door u te voegen bij de kracht van Liefde, zult u kunnen opstijgen.

Nu ieder van u ontwaakt tot de mogelijkheid van het tezamen volbrengen van deze wonderbaarlijke overgang, zult u nood hebben aan leraren, mentoren en gidsen om u te helpen de sprong te maken naar wat u wellicht beschouwt als het onbekende. Uw gidsen kunnen reeds voorbij de Sluier kijken en zullen zich bewust zijn van de wonderen die daar op u wachten. U zult al de hulp ontvangen die u nodig heeft, zolang u die nodig heeft. Dit is ook deel van het plan.

Velen onder u zijn geïncarneerde Verheven Meesters, die gekomen zijn om u bij te staan. Zij hebben ook de inspanning moeten leveren om te ontwaken uit de onderdrukking van de Duisternis die op u allen gewogen heeft. In voorbereiding op deze tijd hebben zij vele levens geleefd, waarin zij wijsheid en kracht opdeden en zij werken nu om alle overblijfselen van de verstoring en het lijden uit dit en vorige levens te verwijderen, zodat zij u kunnen leiden vanuit een positie van Absolute Liefde.

Tijdens iedere fase van groei – zoals die tijdens het Ascentieproces – stappen er zielen naar voren die anderen naar het Licht leiden. Op dit moment op uw planeet, zijn er de Kumara’s – wiens groei als zielen eonen geleden voltooid werd op de Planeet Venus – zij hebben een belangrijke rol gespeeld. Zij zijn de familie van Sananda, die een bijzonder belang hebben bij deze Ascentie en zij zijn allen kinderen van mijn hart.

Gedurende eonen zijn zij geëvolueerd tot hun invloedrijke positie, vanwege hun niveau van leren en het bereiken van hoger dimensioneel begrip. Zij behoorden tot de Verlichte Wezens die dienden in verantwoordelijke functies op uw planeet en in de Hoge Raden van de Galactische Federatie en daar voorbij. Het is gebruikelijk voor deze Verlichte Wezens om dienstbaar te zijn als Regenten van Planeet Aarde – zij zijn de leiders die de verantwoording nemen voor de groei en de ontwikkeling van alle wezens op de planeet.

De Regenten, die ook bekend staan als Heren van de Wereld, dienen gedurende een periode van ongeveer 2000 jaren – volgens uw Aardse tijd. De Regenten, die gekozen zijn door een Raad van wezens van deze planeet en daar voorbij, om op dit moment van overgang die rol te vervullen, zijn degenen die u kent als Saint Germain en Vrouwe Portia. Zij nemen de taken over van de vorige Regenten, Sanat Kumara en Vrouwe Venus. Zoals sommigen onder u weten, heeft Sanat Kumara in deze – meest recente – Aardse incarnatie, Kathryn gedurende meer dan 30 jaar opgeleid in de oude techniek van Visual Centering, om haar voor te bereiden op het werk dat zij nu doet. Uiteraard wist indertijd geen van beiden dat. Het enige wat zij wisten, was dat zij een sterke band voelden en dat zij heel veel van elkaar hielden.

Het bijzondere belang van Saint Germain en Vrouwe Portia bij – en hun toewijding aan – de zaak van Liefde en Licht wordt al eonen lang erkend, en hun liefde voor Moeder Aarde en de mensheid kent geen einde. In voorbereiding op deze verantwoordelijkheid hebben zij vele levens doorgebracht als leiders van volkeren. Saint Germain staat bekend om zijn incarnaties als alchemist, schrijver en politiek leider, terwijl Vrouwe Portia gediend heeft in machtige politieke posities als koningin, in diverse tijdperken in verschillende landen in de loop van uw geschiedenis. Tezamen en ieder apart hebben zij geholpen om vorm te geven aan de vruchtbare arena, die nu uw springplank is naar Ascentie.

Ons channel, Kathryn, voelt zich er ongemakkelijk bij, om zowel de schrijfster als het onderwerp van deze uiteenzetting te zijn, maar wij kunnen haar verzekeren dat dit niet de enige bron van informatie is hierover. Wij willen ook anderen geruststellen, die oprecht geloven dat zij de verantwoording hebben gekregen, om de aanwezigheid van Vrouwe Portia te vertegenwoordigen in deze tijd. U bent daadwerkelijk een aspect van Vrouwe Portia; uw Tweeling Vlam is een aspect van Saint Germain – en u bent bijzonder dienstbaar bij het verspreiden van de prachtige lering van deze Meesters.

Het is nu voor ieder van u op Planeet Aarde tijd om ijverig de lessen te gaan toepassen, die u hier gegeven worden in Sananda’s onderricht en in de vele berichten van Moeder/Vader God, welke u allemaal kunt terugvinden op de website www.whoneedslight.org.

Dit is de oorspronkelijke bron van onze leringen, die als eerste gegeven werden in het Engels.

Zij worden vertaald naar vele talen en de berichten mogen gratis worden gekopieerd, maar de originelen dienen altijd beschouwd te worden als de authentieke bron.

Wij bieden u alles wat wij kunnen bieden op schrift, en onze Meesters onderwijzen onze Ware Weg over de hele planeet, maar het is aan u om het te lezen met een open hart, om bereid te zijn om de ideeën te veranderen, die u bent gaan geloven als gevolg van uw religieuze opvoeding, en bovenal, om uw trilling te verhogen, zodat u klaar bent om u te verheffen wanneer de portalen zichtbaar worden voor u. Het is volledig uw keuze en uw verantwoording om uzelf voor te bereiden, zoals uw Verheven Meesters dat in het verleden hebben gedaan. Wij sturen u nu golven van helende energie, om u te helpen de oude emoties, oude overtuigingen en oude pijn los te laten, zodat u uzelf kunt ervaren als de schitterende wezens van Liefde, die u bedoeld was te zijn vanaf uw geboorte.

Laat mij u een laatste, definitieve uitleg geven van wat er vereist is voor uw persoonlijke Ascentie:

1. U moet de volledige controle hebben over uw emoties, gedachten en gevoelens, zodat u enkel gevoelens van de hoogste trilling naar buiten brengt; dit zijn Liefde, Mededogen, Vriendelijkheid, Vergeving, Vreugde, Gelach, Harmonie en Vrede.

2. Neem de controle over uw gedachten, zodat u de toegang kunt weigeren aan die gedachten en ideeën die bij u leiden tot twijfel, angst, weerstand, onrust of wanhoop – of die deze gevoelens oproepen bij anderen. Denk niet, dat u enkel maar ‘de realiteit’ benoemt. Deze gedachten zijn allemaal manifestaties van de Duisternis, de Duistere leringen van vroeger.

3. Begrijp dat zelfverdediging niet meer is dan dat. Zelf iemand anders aanvallen, ongeacht het aangevoerde excuus, is nooit aanvaardbaar voor God.

4. Blijf te allen tijde in een staat van goede wil, vriendelijkheid en mededogen naar uzelf en uw medemensen. Gelijk welke religie of houding die oproept tot vijandigheid, afkeuring of veroordeling van anderen is fout en niet van deze Schepper.

5. Aanvaard dat u en al de dieren, planten en minerale schepselen op uw Planeet Aarde bewuste wezens zijn met gevoelens, gedachten en het verlangen om zich te verheffen. Weerhoud u van het eten van dieren, want zij zijn uw vrienden. U zult allemaal tezamen opgaan en u zult grote hulp krijgen uit de andere Koninkrijken.

6. Bescherm uw planeet zoals u uw kind zou beschermen, want zij is de bron van Leven.
Sta niet toe dat haar lichaam wordt binnengedrongen of aangevallen, welk excuus of goede reden daar ook voor gegeven wordt.

7. Kom samen met anderen – in het bijzonder met de kinderen – om u vreugdevol en bewust voor te bereiden op dit o zo belangrijke gebeuren. Niets in uw levens is zo belangrijk of verdient zo uw aandacht, als het zekerstellen van uw eigen Ascentie en die van de mensen om u heen.

8. Sta Onze eindeloze Liefde toe, om door uw lichaam te stromen en uw hart te vullen.
Op die manier maakt u het mogelijk om uw eigen Ascentie moeiteloos te laten verlopen.

9. Leer aan anderen geduld, mededogen en eindeloze Liefde – door uw eigen handelingen die luider zullen spreken dan woorden. Kom tot vrede met de mensen om u heen en u zult in vrede leven.

10. Benader deze uitdaging met Vreugde, want dat is waarlijk de trap naar de Hemel.

Dit zijn mijn Geboden en het verlangen van mijn Hart, om ieder van mijn Aarde-kinderen zich te zien verheffen in vreugde – wanneer allen de lotsbestemming van de mensheid vervullen – om in vrede en harmonie te leven in de 5de dimensie. Dit zijn Universele Wetten; en leven volgens deze Wetten zal onmetelijk geluk en vervulling brengen aan ieder wezen op Aarde en in de Hemel.

Ik geef u mijn Liefde, mijn vertrouwen in uw aangeboren Aard en de hulp van mijn vertrouwde Meesters om uw weg gemakkelijker te maken. Mogen uw dagen gevuld zijn met Gelach en met Vreugde.

IK BEN uw Opperste Schepper.

 

Hoofdstuk 12

Opperste Schepper heeft gesproken. U heeft de Nieuwe Geboden voor Ascentie ontvangen. Deze zorgvuldig opgestelde Universele Wetten behoeven geen interpretatie. Er zijn geen verborgen bedoelingen of geheime boodschappen in deze woorden; zij zijn gewoon de Ware uitdrukking van onze Schepper en geven ons de hulp om de komende dagen door te komen. Niemand op Planeet Aarde zal boven deze Wetten staan en niemand zal worden uitgesloten van het voorrecht op Ascentie – tenzij door hun eigen keuzes.

Waarom zou iemand er bewust voor kiezen, om te worden uitgesloten van deze glorierijke kans? Het is een simpele kwestie van bereid zijn om te aanvaarden dat er een leven is na de dood en het idee te aanvaarden, dat ieder van u verantwoordelijk is voor zijn eigen lotsbestemming. Bovendien hebben velen zich aangesloten bij de religie van het wetenschappelijk onderzoek, dat stelt dat niets geloofwaardig is, tenzij het kan worden gezien of aangeraakt door de vijf zintuigen. Dit beperkte standpunt heeft veel bereikt inzake het begrijpen van de fysieke wereld om u heen, maar het kan u niets leren over de mysteries van het leven in hogere dimensies.

Veel mensen zijn zo afkerig geworden van alles wat naar ‘religie’ klinkt, dat zij deze leringen zullen verwerpen, gewoon omdat Onze namen eronder staan. Aan hen kunt u zeggen, dat het ons verlangen is om een einde te maken aan elke uitoefening van ‘georganiseerde religie’, ten voordele van een rechtstreekse conversatie met ieder van u persoonlijk. Er is geen vereiste dat u zich moet aansluiten bij gelijk welke groepering of u moet voegen naar gelijk welke gedragsregels – behalve wat u hier leest. Wij willen geen ‘bekeerlingen’ tot één of andere beoefening of geloofsovertuiging. Wij willen u leren hoe u zich weer kunt verbinden met de God in u – uw heilige I AM Aanwezigheid. Er is geen enkele behoefte aan eender welke leiding buiten uzelf.

Wij willen u ook voorstellen aan de Hemelse Schare. Deze algemene benaming verwijst naar al de Verlichte Wezens in spirit-vorm, van Opperste Schepper, Moeder/Vader God en mijzelf, tot de Aartsengelen en de Verheven Meesters. Zij zijn oude zielen die voor Ons werken om u op uw weg te helpen. Zij zijn wezens met veel ervaring en deskundigheid op het gebied van leven in 3D en zij begrijpen heel goed wat u nodig heeft om uw Ascentie te voltooien.

Deze Wezens worden niet vaak besproken in de Bijbel of gelijk welke andere geschriften, behalve met betrekking tot hun Aardse incarnaties – met uitzondering misschien van mij en mijn Moeder, Maria. De populariteit van Kuan Yin in Azië is een uitzondering. Dankzij zijn werk voor het stichten van het Welvaartsfonds om de Planeet Aarde te redden van economische slavernij, raakt Saint Germain nu ook beter bekend in de Westerse wereld. Hun invloed wordt diepgaand gevoeld aan de oppervlakte van de planeet, ook al wordt hun aanwezigheid niet erkend. Zij zijn degenen die u leiden en behoeden – en hun aanmoediging en sturing kan worden gevoeld door eenieder met een open hart en geest. Meestal noemt u hun boodschappen en tussenkomsten uw ‘intuïtie’.

Dit is uw familie, Geliefden. Zij hebben eonen lang op u gepast. Velen van u hebben heel nauw met hen samengewerkt in de tijd tussen 2 levens en zelfs nu, tijdens de uren dat u slaapt. Ook u bent in staat om te reizen, uw lichaam achter te laten en hogere dimensies te bezoeken. Misschien herinnert u zich dromen van toen u kind was, waarin u praatte met God of wanneer u mensen zag, die waren overgegaan. Kinderen staan uiteraard dichter bij hun hart dan volwassenen, die ertoe gekneed zijn om alles wat ‘buitenaards’ is af te wijzen. U zult lachen wanneer u aankomt in de hogere dimensies en ontdekt, hoe klein uw kijkgaatje op de kosmos is geweest.

Laat het ons nu eens hebben over uw benadering van seksualiteit. Wij hebben soms wel een nogal strakke aanpak van seksueel gedrag aangemoedigd, vanwege de bijzonder losbandige houding die op de planeet heerste. Wij hebben geprobeerd om – indien nodig – de extremen weer in evenwicht te krijgen, maar als beschaving heeft u een zekere mate van volwassenheid bereikt. Sommigen hebben nog de houding van het te verzwijgen – met name in de media en op internet – maar het is nu tijd voor u om over te gaan tot een meer redelijke, open aanpak van het begrijpen van uw seksuele driften en uw vermogen tot voortplanting.

Wij in de hogere dimensies hebben geen moreel oordeel over wie er een seksuele relatie heeft met wie, behalve waar het kinderen en vrouwen in gevangenschap betreft. U heeft een vrije wil en zult uw lessen goed leren door fouten te maken en daar in uw eigen leven de gevolgen van te oogsten. Menig goed huwelijk is teniet gedaan door ontrouw, maar heeft u niet gemerkt hoe vaak de ‘bedrogen’ partij vervolgens een andere, betere relatie krijgt – of hoe vaak beide partners een blijvende liefde vinden, na de breuk?

Wij zien hoe u vast zit in uw passies, uw verleidingen en uw misstappen. Wij leven met u mee, want de seksuele drift is bijzonder sterk bij uw soort en partnerschappen worden het beste verstevigd en verlengd door een voldoening gevende, seksuele relatie. Helaas hebben vele religieuze leringen – in een poging de mensen onder controle te krijgen door hun seksuele gevoelens – de indruk geschapen dat God de seksualiteit misprijst, vooral wanneer het voor het plezier is en niet voor de voortplanting. Dit is onzin. U kreeg deze gave van seksueel plezier om ervan te genieten en het te delen binnen een liefdevolle relatie. Ik hoef u niet te vertellen, dat seks met een vreemde niet bevredigend en niet vervullend is – en gewoon heel raar.

Seks wordt wel eens beschreven als de ‘lijm’ die een relatie samenhoudt in moeilijke tijden. Dat klopt. De druk van het dagelijkse leven, geldzorgen en het opvoeden van kinderen in een maatschappij die hen vijandig is – dat alles draagt bij aan gevoelens van ontevredenheid en frustratie, die verzacht of juist slechter kunnen worden door het gevoelsleven van het partnerschap. Een bewonderende wederhelft (getrouwd of niet) kan een enorme hulp zijn wanneer het leven een klap uitdeelt en een troostend seksueel samenkomen kan bijna elke moeilijke uitdaging genezen. Wij wensen u Liefde toe – en in een partnerschap betekent dat fysieke Liefde.

Er is heel veel te doen rond het idee, dat homoseksualiteit door God beschouwd wordt als een verboden afwijking. Dit is niet waar. Er zijn op dit moment velen op de planeet die in dit leven zijn gekomen, met het lichaam van iemand wiens seksuele impulsen aangepast zijn, zodat zij zich aangetrokken voelen tot iemand van hetzelfde geslacht. Dat is een moedig contract, één dat gegarandeerd moeilijke emotionele aanpassingen zal vragen, uitdagingen van het zelfbeeld en soms zelfs fysieke bedreigingen. Zij die zich hebben aangeboden voor deze uitdaging in het leven, wisten dat zij de gangbare overtuigingen zouden uitdagen, met name die van de fundamentalistische sekten. Dit was onze wens – om een toestand te scheppen die uiteindelijk zou leiden tot het openbaar maken van de haat achter de hypocrisie, precies zoals dat ook gebeurde ten tijde van de strijd voor Civil Rights (de strijd in Amerika voor gelijke rechten, zowel voor zwarten als voor blanken – V).

De Westerse wereld heeft zich relatief snel aangepast en een tolerante houding aangenomen ten aanzien van alternatieve levenswijzen. Wij zijn blij met die snelle verandering en wij zijn dankbaar voor de moedige broeders en zusters, die hun leven op het spel hebben gezet om dit te bereiken. Al diegenen die strak vasthielden aan hun religieuze richtlijnen zijn moeten gaan nadenken; er is als het ware een barst gekomen in hun schild.

Nu meer en meer mensen hun vrienden verdedigen die homo zijn en liefdevolle en werkzame levens leiden in partnerschappen, die in alle opzichten even stabiel en opbouwend zijn als hun heteroseksuele tegenpolen, en nu hun kundigheid om kinderen – die anders geen stabiele thuis hadden gekregen – liefdevol op te voeden hetzelfde blijkt te zijn, heeft de wereld moeten erkennen dat homo’s uiteindelijk toch niet zo verschillend zijn. Ziet u, met betrekking tot het openen van deuren voor tolerantie en Liefde, was dit een dramatisch succesvol experiment.

Nu de Reptilians weg zijn uit de arena van wereldwijde financiële systemen, zal er ook een snelle verschuiving in prioriteiten plaatsvinden, omdat de mensen die de ‘rat race’ beu zijn, eindelijk in staat zijn om hun werkuren te verminderen en tevreden gaan zijn om bij hun gezinnen te zijn om iets creatiefs te gaan doen en dienstbaar te zijn aan de gemeenschap.

De oorlogsmachine bolt langzaam uit en er zullen enorme sommen geld vrijkomen voor de voorzieningen die het leven aangenamer en veel leuker maken. Liefdadigheidsfondsen nemen nu reeds toe en zij zullen gezien gaan worden als de motor achter productiviteit in de kunsten, muziek, drama, dans en andere creatieve ondernemingen.

Er is nu al een nieuw respect voelbaar voor het artistieke, terwijl de dertien-in-een-dozijn, schaars geklede, populaire muzieksterren hun glans verliezen in vergelijking met de waarlijk getalenteerde zangers en liedjesschrijvers, die de liederen vanuit hun hart brengen, aan een publiek dat hongert naar echte betekenis. De Reptilian-voorkeur om alles in het leven goedkoop en ordinair te willen, komt nu tot een einde. De mensheid zal nu stijgen tot het niveau van artistieke expressie waarop het ooit was, toen schoonheid en uitmuntendheid gevierd werden – zoals in de Europese Renaissance en op het hoogtepunt van de Griekse en Romeinse tijd. Wat een genot zal het zijn, om galerieën en musea, parken en huizen te zien, die gevuld zijn met de verbazingwekkende, prachtige scheppingen waar de mensheid toe in staat is.

U, Onze Geliefden, zult de kans hebben om uw ware verlangens te ontdekken en dat zal nieuwe vrijheid scheppen in uw dagelijkse leven, waardoor u al snel een nieuwe houding zult aannemen naar alles wat beperkend of onderdrukkend is. U, de eerste lezers van deze woorden, lopen voorop bij de beweging om iedereen te bevrijden van psychologische onderdrukking, het laatste bolwerk van 3D-gevangenschap. U zult al snel leren om uw recht terug te eisen om voor uzelf te denken, uw eigen gevoelens te ervaren en voor uzelf te beslissen of u de Aanwezigheid voelt van uw liefdevolle Moeder/Vader God, of u mijn stem kunt horen wanneer ik u omarm en zachtjes in uw oor spreek.

Vertrouwen is niet blind, Geliefde Broeders en Zusters; het is gebaseerd op ervaring. U leest deze woorden, u voelt de Waarheid erin en u voelt opluchting, omdat zij simpele gedachten zijn die uitdrukken wat u in uw hart altijd geweten heeft. Deze berichten zullen alleen verontrustend zijn voor iemand die geleerd heeft, om blindelings dingen te aanvaarden die zij niet werkelijk zo voelen, maar die zij hebben overgenomen omdat iemand een heel sprekend argument aanbracht, dat hen aansprak in hun ego/brein. Wanneer religieuze overtuigingen maken dat u zich superieur voelt, dan zijn ze verkeerd. Als zij u zich laten schamen, zijn ze fout. Als zij u angstig maken, zijn ze opgedrongen. Als het u boos of onrustig maakt wanneer anderen het niet met u eens zijn, dan trilt u op een lager niveau en kunt u beter uw Liefde-quotiënt verhogen, dan tijd steken in het verdedigen van een stel ideeën en beginselen – ook al denkt u dat ze nog zo juist zijn.

Deze Waarheden die ik u nu geef, zijn toepasselijk vanwege uw voorbereiding op Ascentie. Vroeger was het toepasselijk om de nadruk te leggen op andere beginselen, vanwege de omstandigheden waarin de mensen toen leefden. U bent geëvolueerd, u heeft toegang tot veel meer informatie vanwege uw internet en u bent veel meer bekend met de ideeën van astronomie, fysica en economie. Het idee van ruimtereizen, bijvoorbeeld, is u niet geheel vreemd, hoewel uw regeringen heel veel moeite hebben gedaan om die dingen geheim te houden, die nu algemeen bekend raken bij de gehele bevolking. Er zijn slechts weinig mensen die nog geen ruimteschepen aan de hemel hebben gezien en dagelijks komen er meer waarnemingen.

Hoewel het geen volmaakt systeem is, heeft het bieden van een gratis opleiding voor iedereen doorheen het middelbaar onderwijs in de Westerse wereld en delen van het Verre Oosten, gezorgd voor een bevolking waar 100% geletterdheid de norm is. Vergelijk dit met slechts 150 jaren geleden. Ik kan nu met u spreken over de golven van plasma-energie van de Centrale Zon in het centrum van het Universum – en u leest gewoon door. Wanneer wij aangeven dat onze DNA-strengen geactiveerd zijn, bent u voldoende bekend met deze ideeën, om erover mee te praten en vragen te stellen.

Zelfs de mogelijkheid om deze woorden in het Engels te schrijven en te mogen verwachten om een publiek te hebben dat ver voorbij uw grenzen gaat, is een opmerkelijk fenomeen.

Ziet u, daarom hebben we een nieuwe versie van de Geschriften nodig. Vele van de oude geschriften zijn in een taal die nu verouderd klinkt of niet meer bekend is en veel ervan is in de loop der tijden verdraaid, om tegemoet te komen aan het verlangen naar beperkende, dogmatische leringen, waarmee mensen konden worden bang gemaakt en onder controle gehouden. Velen van u zijn bekend met ‘Een Cursus in Wonderen’. Dit is een dik boek dat ik ongeveer 40 jaren geleden gedicteerd heb. Het is voor veel mensen te moeilijk om onder de knie te krijgen en veel ingewikkelder dan de eenvoudige en directe woorden die ik u hier geef. Nu is het tijd voor heldere, definitieve antwoorden op dringende vragen, een tijd om een zo groot mogelijk aantal mensen te bereiken. Nu is het tijd voor actie.

Nu u deze berichten leest, sta dan toe dat de gevoelens van mijn hart tot u spreken. Laat de Liefde van Opperste Schepper tot u spreken, door deze bladzijden. Laat de tederheid van Moeder God en de kracht van Vader God door uw aderen stromen. Voel dan de vrouwelijke kracht van Moeder God en de mannelijke tederheid van Vader God doordringen in elke cel van uw lichaam. Voel het Licht en de stralende uiting van Liefde, die ik voel wanneer ik mij verbind met hen of met Opperste Schepper. Ik stuur u de geweldige uiting van tederheid en vreugde, die de essentie van uw wezen is, Geliefden. Voel onze omhelzing, onze bewondering voor u terwijl u uzelf verheft en verheug u met ons. Het is waarlijk een prachtige tijd om in te leven.

Ik hou van u allemaal, mijn Broeders en Zusters van de sterren.

Ik ben uw Sananda/Jezus.

De Nieuwe Geschriften zoals gegeven door Jezus/Sananda, genoteerd door Dr. Kathryn E May, PsyD – augustus/september 2013.
Toestemming om te vertalen moet aangevraagd worden bij het channel en goedgekeurd worden door de officiële vertalers van Sananda’s Nieuwe Geschriften. U heeft toestemming om deze teksten te kopiëren en te verspreiden, mits ze gebruikt worden zonder weglatingen of veranderingen in gelijk welke vorm, er geen winst mee wordt gemaakt en met vermelding van de auteur en de website www.whoneedslight.org.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.