AE MICHAEL: Schepping van het Leven

AE MICHAEL: De Schepping van het Leven – Allen zijn een aspect van Liefde
3 mei 2015

13 december 2014
AE Michael:

Ik ben het, Aartsengel Michael. Mijn Christine heeft mij gevraagd om te vertellen over hoe wij nieuwe Zielen en andere aspecten van onszelf scheppen. Het is iets wat gemakkelijk te begrijpen is in de Hogere Dimensies, omdat wij hier een grotere flexibiliteit ervaren en er geen ongezonde competitie of kleinerende meningen zijn. Wanneer wij in de Hogere Rijken zijn, dan is elk verhaal van schepping en van leven prachtig, wonderbaarlijk, interessant en gekoesterd.

Om een beter idee te krijgen van wat ik bedoel, kom nu met mij mee … snel op weg – weg van de zorgen, gewoonten, gedachten en stress die u binden aan de lagere en dichtere dimensies. Zie uw zorgen en lasten als een zware cape die u draagt. Glip er nu gewoon uit en kom met mij mee. Sta toe dat de diamant in het centrum van uw brein, de diamant in uw hart en de diamant in uw zonnevlecht zich allemaal afstemmen. Gebruik uw ademhaling en uw intentie om te ontspannen en ga met mij mee op deze zoektocht.

Onlangs hebben Moeder en Vader – uw Schepper en de Bron van Alles – Christine verrast door haar uit te nodigen om bij hen te komen en wat tijd door te brengen aan de rand van de Schepping. Tot haar verbazing en grote vreugde zat Christine heel dicht bij Moeder en Vader en heeft heel veel mogen zien. Zij had uitzicht op het onontwikkelde deel van het bestaan-vóór-het-bestaan en ze kon voelen dat deze veronderstelde ‘leegte’ een Bewustzijn en een ontluikend potentieel heeft. Christine kon de velden van schepping zien waar de krachten van Liefde op elkaar botsten als machtige golven, om gloednieuwe scheppingen te vormen. Zij zag en voelde zelfs een sterrennevel ontstaan, vlak voor haar ogen.

Toen stuurden Moeder en Vader Christine zachtjes ertoe om met hen de Schepping te overschouwen. Christine keek met ontzag. Tranen van begrip begonnen over haar wangen te rollen. Elk Universum – alles wat daarin bestaat en niet bestaat – is in harmonie. Er is één kracht die de scheppingen vormt, draagt en verbindt – en dat is Liefde. Er is daadwerkelijk Eenheid. Overal, elk systeem, schepping, wezen, cel, gedachte, ervaring, moment, gevoel … is letterlijk Eén – Geschapen uit onze liefdevolle Moeder Vader God – uniek, gezien, kostbaar, aanbeden, gekend, gevoeld en Geliefd.

Alles is in beweging. Rust is slechts de manier waarop wij de beweging sturen om stilte te ervaren. Gedurende één ogenblik kunnen wij als het ware de beweging even afremmen, zodat wij rust kunnen ervaren. Op diezelfde manier is duisternis enkel de manier waarop wij het Licht sturen, zodat wij een tijdelijke ervaring kunnen hebben. Wij duwen het Licht weg met onze keuzes en intenties, om te voelen wat de afwezigheid van het Licht inhoudt. Duisternis is een korte en tijdelijke opschorting die door Moeder en Vader wordt toegestaan vanuit hun Liefde voor ons leerproces.

Zittend met Moeder en Vader heeft Christine hun tedere Liefde voor Alles gevoeld. Zij voelde de Liefde waaruit zij en alle wezens geschapen werden – zij voelde hoe diep wij allen gewenst, bedoeld en geliefd zijn. Het is vanuit deze invalshoek van waarheid dat ik met u wil spreken over hoe wij scheppen met Moeder en Vader.

Onlangs heeft u gehoord van Moeder God en Sananda – via Kathryn – over het verbazingwekkende verhaal dat wij allen beleefd hebben; hoevele van de meest stralende zielen in de hemel zich in dienstbaarheid gewaagd hebben in de dichte, lagere dimensies om er te worden gevangen door het duister en nooit meer terug te keren. U weet ook dat uit dit verhaal van pijn en verlies er veel prachtige dingen en healing zijn gekomen. Toen Sananda naar Moeder en Vader ging om te vragen of er voor hem een nieuwe Tweelingziel kon worden geschapen stonden zij dat toe, en onze dierbare Kathryn kwam tot ‘zijn’ – maar hoe gaat dat in zijn werk?

Het maken van onze geliefde Kathryn was een gedeeld wonder tussen Moeder, Vader en Sananda. Sananda droeg zijn DNA bij, zijn Essentie en zijn Ziel (de verzameling van zijn ervaringen). Vader bracht de oorspronkelijke blauwdruk in van Sananda’s Grotere Ziel. Moeder en Vader droegen hun DNA bij en hun Essentie, hun Liefde en de Levenssubstantie.

Kathryn droeg ook bij. Ieder van ons wordt gevraagd of wij tot Schepping willen komen vanuit het Bewustzijn van vóór-schepping, vanuit de zee van Licht die Bewust potentieel is. Wij geven onze eigen toestemming en onze indrukken van hoe wij zouden willen Zijn. Het is een heilig samenkomen tussen ons en Moeder en Vader, wanneer wij tot bestaan komen. In het geval van Kathryn kon Sananda ook getuige zijn van dit heilige proces.

Ieder van ons is uniek, zelfs terwijl we vorm krijgen. Wij zijn allemaal 100% onszelf. Hoewel wij worden gevormd door de liefdevolle bijdrage van anderen, zijn wij in geen enkel opzicht een mindere versie van iemand anders. Wij zijn ALLEN aspecten van Moeder en Vader. Wij zijn ook aspecten van gelijk welke geliefde Meester(s) die liefdevol hun spirituele DNA en Essentie toewijden om ons op te roepen en ons te voorzien van een vorm. Ieder van ons wordt volledig gewaardeerd. Wij zijn allen gewenst en kostbaar.

In het geval van onze gekoesterde Kathryn kan worden gezegd, dat zij een aspect is van Moeder, Vader en Sananda. Onze liefste Christine is een aspect van Moeder, Vader, Sananda, Kathryn en mij. Bij elke schepping hebben wij diepe gevoelens voor het mooie wezen dat voortkomt uit zulk een intentie en Liefde.

Ik zal nu verder gaan met de lijst die ik hier ben begonnen. Binnenkort zult u van Kathryn het verhaal horen over onze geliefde AE Uriel, die de Opperste Schepper was van dit Universum en die een bijzonder uitdagende en zware tijd heeft doorgemaakt. Mijn broeder Uriel heeft ook heel lang geleden zijn Tweeling Vlam verloren. Hij wachtte een hele tijd en wijdde zich toe aan de voortdurende dienst aan Moeder en Vader, voordat hij naar Christine en mij kwam om te vragen of wij wilden meedoen met hem – zoals Sananda en Kathryn hadden meegedaan met mij om Christine te maken – om zijn stralende, nieuwe Tweeling Vlam tot ‘zijn’ te brengen. Deze stralende is onze Jade, die een aspect is van Moeder, Vader, Uriel, Christine en mij.

Wanneer wij in de Hogere Rijken een Ziel willen scheppen, plannen wij elk aspect van onze intentie heel zorgvuldig. Wij stappen buiten alle tijd en ruimte en daar zijn wij in staat om ons te verbinden met de velden van schepping, de zee van potentieel die Christine zag toen zij bij Moeder en Vader zat. Wij overwegen de rol en de bedoeling van het wezen. Moeder en Vader dragen ook een ijking bij, die ervoor zorgt dat diegene die geschapen wordt niet alleen de gepaste richting krijgt maar ook het potentieel daartoe.

Bijvoorbeeld in het geval van onze Kathryn. Sananda had behoefte aan een partner die in staat zou zijn om te groeien en haar ware en natuurlijke plek aan zijn zijde tot stand te brengen. Aangezien Sananda al eonen aan ervaring en groei achter de rug had, hebben Moeder en Vader de gepaste ijking bijgedragen aan Kathryns wezen, waardoor zij kon groeien en het potentieel kon bereiken om gelijkwaardig verenigd te worden met mijn broeder Sananda.

Bij alle scheppingen zijn wij eerst een uniek potentieel. Dan worden we een unieke schepping. Moeder en Vader kunnen in dat potentieel reiken met hun Liefde en zij kunnen zich met ons verbinden aangezien wij een uniek potentieel zijn, zij kunnen ons bijeenbrengen in hun omarming terwijl zij ons opnemen in elke stap van de schepping van ons wezen. Terwijl wij tot stand komen en Moeder en Vader alles overzien, staat/staan de Meester(s) die ook deelnemen aan onze schepping klaar om het beste van henzelf te bieden; hun DNA, hun essentie, hun intenties – het allerbeste van zichzelf – aan te bieden, voor het Hoogste Goed van allen.

Toen Kathryn oprees uit de zee van Bewust potentieel en tot ‘zijn’ kwam, koos zij ervoor om – voor altijd verweven in haar Essentie – een blijvend gevoel van Waarheid en Liefde te hebben – en dat werd toegestaan. Kathryn wou in haar Essentie ook het stralende, brandende verlangen hebben om altijd te weten dat er méér mogelijk is – meer vreugde! meer vragen! meer schepping! – en daar naar te reiken. Dit zijn slechts een paar van de vele manieren waarop zij werd gevormd in Liefde en door Liefde, om zichzelf te zijn – en de ware partner voor Sananda.

Toen Christine werd gemaakt, verlangde zij dat haar wil en haar hart voor altijd verbonden zouden zijn met haar en met God. Dit zorgde voor een essentie van vreugde die altijd voelbaar is in haar unieke energie-signatuur. Deze sterke en uitbundige essentie is aanwezig in alles wat zij doet en is. Toen Christine werd gevormd heb ik gevraagd dat zij vrij zou zijn om alles te ervaren wat wij voor haar zouden kiezen in alle rijken en incarnaties, maar dat zij nooit haar verbinding met Moeder en Vader zou verliezen. In het kader van onze heftige ervaringen, werd mijn verzoek op een nieuwe manier ingewilligd.

Christine werd dusdanig gevormd, dat zij werkelijk alles kan ervaren, maar dat zij de zijde van Moeder en Vader nooit heeft of zal verlaten. Zoals zij in dit leven heeft bewezen kan Christine hersenspoeling, intens lijden en de frontale aanval van georganiseerde duisternis ervaren (zoals u allemaal), maar zij zal daar altijd doorheen komen en kiezen voor Liefde. Haar brein is ook goddelijk verbonden met haar wil en haar hart. Op mijn verzoek is de structuur van haar wezen dusdanig, dat zij altijd de overwinning zal zijn en uitdragen van het één zijn met Moeder en Vader. Dit is de droom die ik heb voor alle wezens, nu vervuld in mijn eigen geliefde Tweeling Vlam.

Deze intense zorg, nauwkeurige toewijding en immense liefde werd ook gebruikt om het unicum te scheppen dat u bent. U werd en bent gekoesterd en geliefd – en dat zal altijd zo blijven. In de komende fase zullen velen van u gaan ontdekken dat u een aspect bent van één of meerdere Meesters. Zo scheppen wij tezamen met Moeder en Vader. U wordt gevormd. U bent een aspect van Moeder en Vader en van de Meester(s) die u hebben opgeroepen – en hun DNA, Essentie, Intenties en Liefde hebben bijgedragen om u tot ‘Zijn’ te brengen.

In sommige gevallen kan de Meester ook de essentie van zijn Ziel bijdragen, zoals we hebben gezien in het geval van Kathryn, Christine en Jade. Dit gebeurt ook bij een eerste incarnatie. Een eerste incarnatie is wanneer een Meester ervoor kiest om een geïncarneerd Leven tot stand te brengen, waarbij de incarnatie wordt voorzien van de volledige en gerichte overdracht van het wezen van die Meester. Als het geen eerste incarnatie betreft, dan kunnen zij een incarnatie met een eigen ziel tot stand brengen.

Bij uw schepping heeft u een Ziel ontvangen, die het collectieve Bewustzijn zou worden van al uw ervaringen en lessen en die uw verbinding is met de rest van uw Grotere Ziel. U heeft een Hoger Zelf ontvangen. Ook hier is er enige flexibiliteit ten aanzien van hoe dat alles vorm krijgt. Elk geval is in zeker opzicht uniek. Wij scheppen niet volgens vaste formules of enkel aan de hand van eerdere ervaringen.

In vele gevallen zal/zullen de Meester(s) die hebben gezorgd voor uw schepping enige tijd optreden als uw Hoger Zelf. Naarmate u groeit tot uw eigen Meesterschap – uw vermogen om energie tot Leven te brengen en te gebruiken – en wanneer u de kracht en de bestendigheid heeft van uw eigen band met Moeder en Vader – dan pas schept, bezielt en vervolmaakt u uw eigen Hoger Zelf. Ook dit is tot op heden vrijwel niet geweten op het oppervlak van de Aarde.

Op die manier wordt een nieuwe Ziel gevoed, gesteund en beschermd zo lang het nodig is, waarbij ervoor wordt gezorgd dat elk wezen de beste kansen krijgt om te groeien in Liefde. Dan, wanneer zij zelfstandige Meesters zijn geworden, bouwen zij zelf hun Hoger Zelf op. De oorspronkelijke Meester(s) kijken toe met bewondering, aanmoediging en toejuichingen naarmate dit proces zich ontvouwt. De bijdragende Meester(s) ervaren dit proces met de gemengde gevoelens van aanbiddende ouders, stralende broeders/zusters en toegewijde vrienden.

U heeft ook allemaal een Tweeling Vlam, gevormd uit uw grotere Ziel tijdens uw schepping. Dit is een deel van uw eigen Zelf en – naast de gave van het Leven – ons grootste geschenk van Moeder en Vader.

In deze korte en vereenvoudigde uitleg kunt u – geliefden en gekoesterden – hopelijk de eindeloze Liefde voelen van uw aanbiddende familie. U bent geschapen in Liefde. U was en bent gewenst. U werd opgeroepen en u heeft gekozen om naar voren te treden.

Uw verhaal is evenzeer vervuld van Liefde en even verbazingwekkend als de verhalen die hier verteld zijn. Het is echt tijd dat u uw eigen verhaal gaat kennen. Het is een Liefdesverhaal. Vraag om de Meester(s) te leren kennen die ervoor kozen en die met Moeder en Vader mee wilden scheppen, om de glorie en het wonder voort te brengen dat u bent. Vraag om een rechtstreeks contact met uw Hoger Zelf en met uw Tweeling Vlam. Het is tijd.

Ik ben voor altijd uw aanbiddende broeder,

Michael

Voltooid op 3 mei 2015, door Christine Burk, New York
http://www.whoneedslight.org/cm-english/?month=may-2015&view=calendar

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

 

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.