De apostel Mattheus

MATTHEW WARD
5 januari 2014

Matthew-Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen in dit station, dit is Matthew. De december zonnewende viel samen met weer een nieuwe, krachtige instroom van Licht, als om een eerbetoon aan het jaar dat zijn einde nadert en een juichend welkom aan het nieuwe jaar. En als het echt een eerbetoon is, hoezeer is het dan verdiend! Telkens als u handelde volgens een ingeving op zielenniveau – iets waarvan u zegt ‘het was een vriendelijk gebaar’ of ‘ik deed alleen het juiste’- dan bracht u Licht in de wereld.

Misschien wilt u nog eens het bericht herlezen waarin wij een aantal van de vele manieren hebben genoemd, waarop uw gemeenschap het Licht in volle overvloed heeft voortgebracht. Alleen al het dankbaar zijn voor de ontelbare bijdragen die de wereld verbeteren, stuurt reeds heel sterk zijn eigen licht uit. [De betreffende boodschap is die van 15 augustus 2013.]

Ja, er moet nog veel gedaan worden en dat zal ook gebeuren. Het totaal aan energie versterkt nog steeds het vermogen van alle gedachten en gevoelens, dus wij herhalen ons advies om niet aan nare toestanden te denken met een bezwaard hart; u kunt beter de Aarde zien in een gouden-wit Licht, zodat dit beeld en uw verlangen voor veranderingen ten goede, kunnen uitgaan naar het Universum en terugkeren met nog meer Licht. Hoewel sommige – nog gesloten – harten en geesten hun best doen om de gelijke stand te behouden, zijn de veranderingen voor vrede, samenwerking en ‘genoeg voor iedereen’ stevig op weg en hoe meer Lichtenergie ze ontvangen, des te sneller zullen ze tot stand komen.

Blijf alstublieft alert op alle informatie, ook artikelen en gechannelde boodschappen op het internet. De grote media wordt nog steeds in grote mate gecontroleerd, met de nadruk op het negatieve en schandalen ; maar het doet goed te zien, dat er steeds meer verhalen worden gebracht over vriendelijkheid, het delen van voorzieningen en succesvolle ondernemingen van opkomende burger initiatieven.

Journalisten behoren tot de meerderheid van uw bevolking die er geen idee van hebben, dat leden van uw universele familie de mogelijkheden die geopperd en besproken worden, zouden voorkomen, zoals bijvoorbeeld dat Noord Korea atoomkoppen zou laten ontploffen en grote gebieden zou vernietigen – of dat de straling van Fukushima uiteindelijk miljoenen zou kunnen doden. Zij weten niet dat Gaia helemaal niet wil, dat de oceanen zo warm worden dat al het zeeleven sterft en de kusten honderden kilometers landinwaarts verschuiven – en dat dat dus ook niet zal gebeuren. De meeste bewoners van de Aarde weten niet, dat de frequenties die nu de nationale leiders beïnvloeden, er juist toe leiden dat zij willen praten in plaats van te vechten, of dat er economische en diplomatieke gesprekken gaande zijn achter de schermen, of dat miljoenen zielen nu datgene ervaren wat zij gekozen hebben, om vorige levens in evenwicht te brengen en te evolueren.

U weet dat wel, geliefde familie, betreed dus dit nieuwe jaar met geheven hoofd en positieve gedachten en blijf uw licht vergroten in uw wereld. U BENT de veranderingen die u wilt!

Nu spreek ik enkel als Matthew. Ik heb mijn moeder gevraagd om een antwoord op ons bericht van december over te nemen : uw bericht was prachtig, behalve dat u heeft weggelaten dat de geboorte van Jezus de reden is voor deze feestdagen. Ik denk dat ik open van geest ben en dingen ook goed aanvoel, maar wat u gezegd heeft over dat Jezus niet gekruisigd werd, is NIET geloofwaardig. Hoe kan iemand, die zo geëvolueerd is als u zegt te zijn, niet afweten van zoiets belangrijks ?

De schrijver is één van vele, vele mensen die het Bijbelverhaal over de kruisiging geloven. Op bewust niveau de waarheid kennen die u op zielenniveau kent, is een belangrijk onderdeel van evolutie en het vasthouden aan overtuigingen die gebaseerd zijn op onjuistheden, vertraagt die vooruitgang. Daarom dacht ik dat het u zou kunnen helpen om u te vertellen hoe ik weet, dat de Bijbel zo enorm afwijkt van de waarheid. God zei ‘Ja, het is tijd’ en dus zal ik nu spreken.

Ik heb altijd gesproken vanuit mijn persoonlijke kennis als Mattheus de apostel – dit is heden ten dage de meest bekende van mijn levens op Aarde – en de duizenden andere levens, die begonnen toen de krachtige energie van Aartsengel Michael zijn eerste personage in dit universum voortbracht. De gebundelde kennis van al mijn personages heeft mij in staat gesteld om te spreken over dingen die ik niet bewust gekend heb tijdens mijn leven dat bekend raakte als de apostel Mattheus ; ik zal echter die kennis gebruiken wanneer ik u vertel over mijn jaren met Jezus.

Mijn moeder weet al van dit leven sinds onze eerste gesprekken, nu twintig jaar geleden en toen zij vroeg of ik die ooit zou vermelden in een bericht, heb ik gezegd ‘misschien, ooit’ maar dat ik apostel was is niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat de informatie die zij ontving van mij en de anderen, als dusdanig gerespecteerd wordt. De lezers van de boeken en de berichten moeten intuïtief de waarheid van die informatie aanvoelen en het bieden van bijstand om hen te helpen luisteren naar- vertrouwen op- en gehoor geven aan hun ‘innerlijke stem’ in alle levensomstandigheden, is één van de belangrijkste redenen voor onze moeder-en-zoon samenwerking.

Nu dan, veel mensen geloven dat alles wat in de Bijbel staat waar is, omdat hen geleerd werd dat het ‘het woord van God’ is, dat geschreven werd door mensen die door God geïnspireerd werden. Dat is niet zo. De ontelbare misleidende teksten in de Bijbel omvatten fouten in de vertalingen uit de Aramese en Griekse verslagen – één daarvan is ‘kindje in een kribbe’ – in combinatie met de aanpassingen die vertalers aanbrachten, zodat ze overeen zouden komen met hun eigen overtuigingen. Meer van hetzelfde gebeurde met latere vertalingen; de meest zwaarwegende afwijkingen van de oorspronkelijke verslagen, zijn echter de afwijkingen en toevoegingen die de bedoeling hadden om opzettelijk te misleiden.

Delen van het Oude Testament zijn afkomstig van de vroegste leiders van kerk en staat. Mensen hadden toen een nauwere verbinding met God en om ervoor te zorgen dat de bevolking zich zou voegen naar het verlangen van de leiders naar controle en rijkdom, moesten zij de mensen vervreemden van God. Zij verzonnen een wraakzuchtige, angstaanjagende God die aan een deel van de mensen vertelde dat andere mensen hun vijanden waren, die zij moesten bevechten en afslachten ; zij vertelden dat vaders hun zonen moesten doden, als bewijs van hun gehoorzaamheid aan Zijn bevelen.

Tijdens de daarop volgende eeuwen, schreven de leiders van de Katholieke kerk religieuze regels en noemden ze ‘de Wetten van God’, om zo hun controle over het volk nog te verstevigen en steeds grotere rijkdommen te vergaren. Om meer afstand te scheppen tussen het volk en God, voegden zij een laag van heiligen toe ; en om zichzelf te verheerlijken, vestigden zij de pauselijke onfeilbaarheid en stichten het Vaticaan als een onafhankelijke staat. Zij bedachten de onbevlekte ontvangenis voor de bevruchting van Maria en maakten haar de maagdelijke moeder van Jezus, om de mensen ervan te overtuigen dat hij ‘de Enige Zoon van God’ is.

Ik zal u vertellen waar Jezus vandaan kwam. De ziel die eonen later belichaamd zou worden als Jezus, ontsprong in het gechristende rijk – het kosmische rijk het dichtst bij Schepper – waar de eerste zielen, de Aartsengelen, ontstonden.

Op een bepaald moment maakten zij het volgende engelenrijk en de hoogste goden en godinnen. Deze zielen kregen de keuze om de zuivere Liefde-Licht energie essentie van Schepper te blijven – dat was de keuze van het Opperste Wezen van dit universum, die door velen God wordt genoemd – of om te incarneren. Eén van de zielen die voor het laatste koos, staat in dit universum bekend als Sananda. Deze ziel heeft vele levens gehad in beschavingen doorheen de kosmos en is de ‘ouder’ of beter gezegd de samengestelde ziel die u kent als Jezus.

Nog even verder over de Bijbel, veel van de meest misleidende informatie wordt toegeschreven aan de vier apostelen en ergens in de loop der tijd hebben zij de status van ‘heilige’ ontvangen. Sommige leerlingen denken, dat Lucas en ik delen hebben overgenomen van wat Marcus geschreven heeft in zijn evangelie en die aan het onze hebben toegevoegd, maar dan wil ik wel weten, waarom ze Johannes hebben weggelaten – de openlijke leugens die in onze evangeliën werden gezet, staan ook in die van hem. Sommige moderne versies van de Bijbel hebben onze heiligenstatus weggelaten ; maar in mijn moeders oude, veelgebruikte King James editie wordt het ‘het Evangelie volgens de Heilige Mattheus’ genoemd en zij zal mij helpen door de delen over te nemen die ik gevraagd heb.

Eerst zal ik u echter Jezus en Maria Magdalena beschrijven, dan kunt u zich een voorstelling van hen maken als ik over hen spreek. Jezus was heel open, niet zo levendig als Maria, maar altijd in een goed humeur. Hij was wat ik zou omschrijven als een statig iemand – groter dan de meesten mannen en slank, maar sterk en gespierd, met een rechte houding. Hij had een lichte huid, maar door de jaren heen gekleurd door de zon en in zijn grijze ogen was soms een zweem van blauw ; zijn haren waren lichtbruin en lang zoals toen gebruikelijk, maar hij hield zijn baard en snor kortgeknipt. Maria was een buitengewoon mooie en prachtige karaktervolle, vriendelijke jonge vrouw. Ze was tenger met een lichte huid en ze had sprankelende bruine ogen en een waterval van bruine haren.

Beiden waren afkomstig van gerespecteerde, gegoede families, zij waren intelligent, voor die tijd goed opgeleid en voordat zij trouwden, waren zij al jarenlang de beste vrienden. Zij hadden een groot, gelukkig gezin en na lange, vervulde levens, verlieten zij hun lichamen en gingen over naar levens van dienstbaarheid aan God in andere plaatsen van dit universum – maar de kracht van hun Liefde-Licht energie is – zoals ook elders – altijd bij de zielen op Aarde gebleven.

Maar ik loop vooruit op mezelf en al helemaal op het evangelie van Mattheus. Als jonge man begon ik met het bijhouden van een dagboek over interessante ontmoetingen en – zoals mijn nota’s voordat ik Jezus leerde kennen – waren ze alleen bedoeld als geheugensteuntje voor mijzelf, zodat ik ze op mijn oude dag kon herlezen. Mijn verslagen begonnen niet met de afstamming van Abraham tot Jozef, de vader van Jezus, maar aangezien de Heilige Mattheus dat wel doet, zal ik het daarover hebben. Vele maanden nadat ik Jezus ontmoette, werd de afstamming mij getoond door een man die het had overgenomen uit het verslag van iemand anders, die het weer had overgenomen van iemand anders en zo verder en zo voort. Ik bewaarde in mijn dagboek de lijst die ik geschreven had met de aantekening dat mij verteld was, dat de juistheid ervan niet kon worden aangetoond. Het was geen geletterde gemeenschap, dus werden verhalen en legendes doorgegeven van de ene generatie op de andere en iedereen wist dat de verhalen vaak werden verfraaid of dat details werden vergeten door de opeenvolgende verhalenvertellers. Toch werd het Bijbelse ‘geschiedenis’.

Dan staat er in de H. Mattheus : ‘Nu verliep de geboorte van Jezus Christus als volgt : toen wij moeder Maria verloofd was met Jozef en voordat zij samen kwamen, werd zij zwanger van de Heilige Geest.’ … ‘Jozef bekende haar niet (sliep niet met haar – V) totdat haar eerste zoon geboren werd : en zij noemden hem Jezus’.
Niets daarvan staat in mijn verslagen – en waarom ook ?

Ik ontmoette Jezus pas vele jaren later en hij noch zijn ouders hebben mij ooit zoiets verteld. Toch werd het toegeschreven aan mij en ongeveer hetzelfde werd ook geschreven in de andere evangelieën, als bevestiging van de versie van de Katholieke Kerk over de geboorte van Jezus.

Bovendien gaan al mijn notities over Emmanuel, de naam waarbij iedereen hem noemde. Ik weet niet waarom er besloten werd dat hij in de Bijbel Jezus zou heten en het is raar – of ze hebben er overheen gekeken – dat in datzelfde hoofdstuk ook staat : ‘ … en zij zullen hem Emmanuel noemen.’
Het is omdat u hem kent als Jezus, dat ik altijd die naam heb gebruikt als ik naar hem verwees.

Het waren inderdaad harde, wrede tijden. Het verhaal over de slachting van baby’s en peuters is waar – al heb ik dat niet genoteerd in mijn dagboek – en ook de vlucht van de familie van Jezus naar Egypte en hun terugkeer naar het thuisland, toen het weer veilig was. Ik heb genoteerd wat zij mij verteld hebben over hun ervaringen toen, net als de vele andere familiale hoogtepunten tijdens de aangename avonden die ik doorbracht met Jezus, zijn broers en zussen en hun ouders. Heel vaak was ook Maria Magdalena daar en we hadden levendige gesprekken. We spraken Aramees, met af en toe een toevoeging in het Grieks vanwege een toepasselijke uitdrukking en er werd veel gelachen, want we hadden het niet alleen maar over ernstige zaken. Jezus luisterde aandachtig naar eenieder die aan het woord was en heel vaak zag ik in zijn ogen een twinkeling, wanneer Maria opgewonden kwetterde over iets.

Ik gaf deeltijds les aan basisschool en hogere studenten – er bestond toen nog geen woord voor onderwijzer – en het dichtste dat ik ooit bij het beroep van de belastingontvangers kwam, was toen ik Jezus ontmoette in een straat waar mannen druk bezig waren met het innen ervan en hun telramen. Ik herkende hem aan de kleine groep die ik de vorige avond had ontmoet, dus ik begroette hem. Hij nodigde mij uit om hem gezelschap te houden en dat deed ik en onder het lopen spraken we met elkaar. Zo heb ik onze ontmoeting beschreven, tezamen met de ontdekking dat wij allebei van watersporten hielden en een gezamenlijke kennis hadden en dat Jezus vertelde, dat hij onlangs was begonnen met spreken in het openbaar. Dat was het punt in mijn dagboek waarop mijn beschrijving van onze vriendschap begon en ik schreef in de eerste persoon – het was mijn ervaring.

Volgens de H. Mattheus echter : ‘en Jezus liep langs en hij zag een man, genaamd Mattheus, zittend bij de ontvangst van belastingen ; en hij zei tegen hem : Volg mij. En hij stond op en volgde hem.’ Degene die mijn aantekeningen heeft aangepast heeft er duidelijk niet bij stilgestaan, dat de mensen het wel eens vreemd zouden kunnen vinden als Mattheus zo raar en maar heel kort zou schrijven over een levensveranderende ervaring en al helemaal vreemd, dat onze ontmoeting plaatsvond na ‘de Bergrede’, waarover ik – als de H. Mattheus – al eerder had geschreven. Het verklaart echter wel, waarom ik beschouwd wordt als de belastinginner die een discipel werd.

Jezus noemde ons niet ‘discipelen’. Nadat hij bekend werd vanwege zijn onderrichtingen, waren er bij de Sanhedrin mensen, die het hadden over ‘zijn discipelen’ als zij verwezen naar de mensen die de bijeenkomsten bijwoonden waar hij sprak. Voor wat betreft de twaalf die in de Bijbel zo genoemd worden, heeft Jezus ieder van ons ontmoet op zijn reizen rond het Meer van Galilea en er ontstonden vriendschappen, maar hij heeft niemand van ons gevraagd om ons bestaan achter te laten en hem te ‘volgen’. Ik had het geluk, dat ik bij hem in de buurt woonde, waardoor ik veel vaker de vreugde mocht ervaren om tijd met hem door te brengen dan de andere ‘discipelen’ dat konden.

Volgens de H. Mattheus : ‘deze twaalf zond Jezus uit en hij gaf hen het bevel : … ‘Genees de zieken, reinig de melaatsen, herrijs de doden, drijf de duivels uit.’ Dat veronderstelt van ons vermogens die geen van ons had! Maar wij wisten wat Jezus kon en hoe hij dat deed, dus toen ik thuiskwam van een boottocht had ik geen enkele reden om in mijn dagboek te vermelden, dat wij ‘verwonderd’ waren dat ‘zelfs de wind en het water hem gehoorzaamden!’ en dat schreef ik dus ook niet.

Volgens de H. Mattheus heeft Jezus, nadat hij twee mannen ontmoette die ‘bezeten waren door duivels’, die duivels uitgedreven en verplaatst naar een kudde varkens die ‘op volle snelheid af rende op een steile afgrond die in zee uitkwam en daar vergingen zij in het water.’ … ‘En kijk, de hele stad kwam naar buiten om Jezus te ontmoeten en toen zij hem zagen, verzochten zij hem om te vertrekken van hun kusten.’

Zoals Jezus het mij vertelde, heeft hij de entiteiten die de geest van deze mannen plaagde naar het Licht gestuurd en vervolgens heeft hij zijn eenzame reis verder gezet totdat hij en ik elkaar ontmoetten – en zo heb ik het ook opgeschreven. De evangelische versie van Jezus die veertig dagen in de wildernis doorbracht, waar hij zich niet door de duivel liet verleiden is een verschrikkelijke bewerking van een korte notitie in mijn dagboek: Jezus bracht graag in zijn eentje tijd door in de Natuur, waar hij met God kon spreken of kon nadenken zonder afleiding en – zoals de anderen die hem goed kenden – respecteerde ik dat door op afstand te blijven.

Wat bekend raakte als ‘de Preek op de Berg’ (de Bergrede – V), is de samenvatting van mijn uitgebreide notities tijdens ontelbare kleinere bijeenkomsten waar Jezus kwam spreken en waar mensen vragen konden stellen en hij die beantwoordde – er was veel interactie in het begin. Maar toen zijn leringen bekender werden en de groepen groter werden, luisterden de mensen zonder onderbreking en hij sprak over veel van de dingen, die later de ‘Preek’ werden. Ik noemde het niet zo.
Jezus was geen prediker, hij was een leraar wiens passie het was, om zijn kennis te delen. Hij wist waarvoor hij hierheen was gekomen en dat was het grote verschil tussen hem en al de anderen – zijn bewuste geest was altijd verbonden met zijn ziel en hij leefde overeenkomstig.

De preek bevat nog veel van zijn wijsheid en verlichting en natuurlijk ben ik daar blij om, maar er ontbreken een paar van zijn meest belangrijke onderrichtingen – die wel in mijn dagboek staan – zoals het doel van meerdere levens ; de onafscheidelijkheid van alle zielen ; God is alles wat bestaat in de wereld – alle mensen, dieren, planten, de wateren, lucht en aarde zijn delen van Hem en zijn Hem heilig. Jezus maakte nooit notities van zijn onderrichten en ik ben blij dat ik dat wel heb gedaan.

Maar alles uit mijn dagboeken, dat mogelijk de autoriteit van de corrupte leiders had kunnen ondermijnen, is weggelaten uit de H. Mattheus en het meeste van wat er wel in staat, komt niet uit mijn verslagen. Ik heb Jezus nooit horen zeggen dat iemand ‘…dreigt in de hel te komen’ of ‘wie zal trouwen met een gescheiden vrouw, pleegt overspel’.

Hij sprak over goddelijke gedachten en daden die in het leven voordeel brengen, niet over ‘beschamend’ gedrag – dat zou veroordelend zijn geweest en tegengesteld aan wat hij de mensen wel vertelde ‘oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld zult worden.’ Ik heb hem nooit horen praten over zonden die vergeven zouden worden – hij zei dat ‘zonde’ een fout was in waarden of daden en hij vertelde zijn luisteraars heel vaak over het belang van het vergeven van anderen. Hij zou nooit gezegd hebben ‘Denk niet dat ik gekomen ben om vrede op Aarde te brengen : ik kwam niet om vrede te brengen maar een zwaard’ – dat was strijdig met AL zijn onderrichtingen.

De ‘parabels’ klinken alsof Jezus sprak in boosheid – nooit tijdens de vele bijeenkomsten waar ik bij was, groot of klein, deed hij dat. En in tegenstelling tot de parabels sprak hij rechtuit en helder, zodat de mensen het zouden verstaan – hij wilde verlichten, niet mensen in verwarring brengen. Het is nog een geluk – hoewel het waarschijnlijk vooral onwetendheid is over wat hij bedoelde – dat diegenen die zo drastisch mijn aantekeningen veranderd hebben, wel het ‘U bent het Licht van de wereld’, ‘Laat uw licht schijnen …’ en nog vele van zijn verwijzingen naar het Licht in de tekst hebben behouden.

Om al de verschillen tussen mijn notities en het evangelie van de H. Mattheus te bespreken, zou ik het hele evangelie moeten doornemen, maar de meest belangrijke toevoegingen zijn het ‘laatste avondmaal’ en de kruisiging en wederopstanding van Jezus. Het zou kunnen dat het avondmaal voortkomt uit mijn notities over één van de zeldzame keren dat Jezus en wij alle twaalf aanwezig waren op dezelfde plek en wij hadden een schitterend feestmaal. Dit was nadat hij en Maria Magdalena getrouwd waren en zij was ook daar, maar dit was vele maanden voordat de kruisiging zou hebben plaatsgevonden. Jezus heeft niet het ritueel uitgevoerd dat nu bekend staat als ‘de heilige communie’ en hij heeft niet gezegd : ‘Waarlijk ik zeg tot u, dat één van u mij zal verraden,’ en alles wat er vanaf dat punt in het evangelie van de H. Mattheus staat, is ook verzonnen en onjuist.

Maanden later noteerde ik, wat ik gehoord had van twee mannen in de buurt van de tempel : de Sanhedrin dachten dat het kruisigen van Jezus van hem een martelaar zou maken en juist gewicht zou geven aan zijn leringen, dus besloten zij dat ze hem zouden laten geselen en verbannen – dat zou hem in diskrediet brengen in de ogen van het volk en dan zouden ze hem al snel vergeten.

Toen ik dat aan Jezus vertelde, zei hij dat hij niet kon voorkomen dat hij zou worden geslagen en verbannen – zoals ik in mijn dagboek schreef, had ik het idee dat hij voelde dat het belangrijk was om dat te laten gebeuren. Zo geschiedde en kort daarna vertrokken hij en Maria Magdalena naar het Verre Oosten, waar zij wisten dat zij welkom zouden zijn.

In verschillende van onze eerdere gesprekken had hij me verteld over zijn jeugdjaren daar, waar hij van de meesters leerde hoe hij de in de Bijbel genoemde ‘wonderen’ kon doen, maar zoals Jezus telkens weer tegen alle mensen vertelde : wat hij kon doen, konden zij ook doen. Doorheen de jaren hielden we contact met af en toe een brief en als er een brief van hem kwam, bewaarde ik die in mijn dagboek – tegen die tijd waren het er tientallen. Om nieuwe leerlingen te kunnen vinden, moest ik regelmatig verhuizen, waardoor ik veel kansen had om mensen te ontmoeten die over Jezus gehoord hadden en meer wilden weten over zijn lering. Af en toe zag ik Lucas, die soms nieuws meebracht over één van de andere ‘discipelen’, maar onze gemeenschappelijke band was toch Jezus en nadat hij weg was, was het vanzelfsprekend dat wij allemaal onze eigen weg zouden gaan.

Nadat ik op hoge leeftijd overleden was, verkocht de herbergier de kist waarin ik mijn dagboeken bewaarde. Uiteindelijk viel die in handen van iemand bij de regering en voordat ze verbrand werden, vormden zij de aanleiding voor het Evangelie volgens de H. Mattheus.

Op geen enkele manier verminderd mijn bovenstaande verhaal ook maar iets aan het vermogen van Jezus of de juistheid van zijn lering ! De waarheid over zijn leven – dat hij een vrouw en kinderen had, verlangens, ideeën, hoop, vrienden, tegenstand, teleurstellingen, hartzeer en tijden van vreugde net als andere mensen – is veel meer een eerbetoon aan zijn lering dan de leugen van de kerk, dat hij ‘de enige zoon van God’ was.

Alles wat ik gezegd heb, doet ook geen afbreuk aan de goedheid van hart bij mensen die geloven dat de Bijbel echt het Woord van God is – zij zijn enkel onjuist geïnformeerd. Elke ziel heeft zijn eigen reis naar het Licht van Waarheid en er is geen beperking in tijd – het leven van een ziel is eeuwig.
Wanneer mensen die u dierbaar zijn, niet hetzelfde pad volgen als u, ga dan vertrouwvol verder op uw eigen pad en respecteer hun goddelijk recht om het hunne te kiezen.

En nu, geliefde Aarde familie, spreek ik weer voor allen hier in dit station.
Op elk ogenblik staan wij naast u, in geest en onvoorwaardelijke liefde.
LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward
Website: http://www.matthewbooks.com
Email: suzy@matthewbooks.com

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

 

 

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.