NAN 51: Diploma-uitreiking

Zoals gepubliceerd in NAN 51:

Het binnenhalen van de Nieuwe Gouden Tijd:
Aankondigingen en Inzichten
over de zich ontvouwende Vrijheid en Voorspoed van de Aarde

Artikelen die zijn uitgezocht door AE Michael, over de volgende onderwerpen: RV/GCR, NESARA, GESARA, Nieuwe Besturen, De Aankondigingen, Gratis Energie, Nieuwe Helende Technologieën, Disclosure, Grootschalige Landingen, Kristallen Kamers en méér!

(Dank en liefs aan Colleen, ons krachtige Galactische Hart, voor het toezenden van deze schat en voor haar liefdevolle dienst aan ons allen. PAO)

NAN 51: NT - Diploma-uitreiking 600x600Diploma-uitreiking
door Saint Germain via Nana
met inleiding door Nana

Nana:

Mijn lieve vrienden,

Ik breng u vandaag een bericht van Liefde en Hoop, dat mij heeft overweldigd door zijn intensiteit. Ik zeg niet dat ik een channel ben … maar toch breng ik nu dit bericht uit dat ik heb ontvangen van St. Germain. Zoals bij mij zijn er bij veel mensen deze woorden in het oor gefluisterd opdat, zodra dit bericht ontvangen wordt u zou weten dat het de Waarheid is. Ik vraag alleen maar dat u diep in uzelf zult kijken om te weten of dit bericht overeenkomt met uw eigen wezen en dat het waarheid is voor u.

Ik bid, dat wanneer u dit bericht leest u zult weten dat het niet komt vanuit mijn ego maar vanuit een veel Hogere Bron, namelijk de Hemelse Schare. Zoals altijd blijf ik uw Zuster van Waarheid.

Nana

* * *

Saint Germain:

Ik ben het, Saint Germain. Ik ben die stem die tot u heeft gesproken en u heeft geleid sinds u een klein, jong kind was. Ik ben het, samen met AE Michael, die u heeft geleid en beschermd doorheen de gevaren van uw leven, opdat u deze Dag van de Diploma-uitreiking zou bereiken.

Uw reis is vermoeiend geweest en er waren tijden waarop uw leven aan een zijden draadje hing. Vreugdevol heeft u het grondwerk volbracht voor de grote Opdracht die u heeft aanvaard voordat u naar de fysieke wereld kwam. U bent nu klaar om de verbintenis aan te gaan, en te beginnen aan dit grote werk van het beëindigen van de honger en de aftakelingsziekten op deze heilige Planeet, die wij Terra of Gaia noemen.

U bent geleid geworden om deel te gaan uitmaken van de gemeenschap van grote Strijders voor het Licht. Inderdaad hebben zij gewerkt om een grote, wereldwijde bijeenkomst te organiseren van Goddelijk Geïnspireerde Wezens, die de Gladiatoren van de Waarheid en de Strijders voor het Licht zijn – want vergis u niet: u bent allemaal betrokken geweest in een Strijd om de Harten, Geesten en Zielen van uw Medemensen. Wij hebben jou, Geliefde, de grote eer gegeven om dit bericht te brengen aan uw spirituele mede-Strijders, op dit bijzondere ogenblik in de tijd.

Ieder van u die dit bericht leest heeft zwaar geleden bij het uitbrengen van de schoonheid van deze dag. Wij hebben uw smeekbedes gehoord, uw kreten van pijn over de verliezen die u heeft geleden.

Toen u deze grote taak op u nam bent u, als Goddelijk Wezen, ermee akkoord gegaan om volledig de herinnering te verliezen aan wie u bent als deel van het Grote Experiment, en om de groei van uw Ziel te versnellen door het vinden van de goedheid die u is aangeboren – en door terug te keren naar het Licht. Velen van u hebben gedacht dat u alles was kwijtgeraakt, dat u alles heeft opgegeven en sommigen hebben zich zelfs afgevraagd ‘Waarom ik?’.

Is het ooit bij u opgekomen dat deze verliezen nodig waren om u voor te bereiden op de enorme rijkdom die velen van u gaan beheren? Wij hebben velen van u horen nadenken over het feit dat er zoveel mensen zijn in deze wereldwijde ‘Dinar’-gemeenschap, die leven in bijzonder barre omstandigheden – zelfs zij die ooit grote rijkdom bezaten. Ieder van u heeft er op Zielenniveau mee ingestemd om deze verliezen te ervaren, zodat u nooit de overvloedige zegeningen die op komst zijn, als vanzelfsprekend zou gaan beschouwen.

Voor diegenen onder u die grote rijkdommen of fysieke bezittingen hadden … als u langs een dakloze liep, dan wendde u uw blik af, u wou hun tekort en hun hopeloosheid niet zien. Dit is niet langer zo. Als u nu een dakloze ziet, dan zegt u niet meer ‘God zij dank ben ik dat niet’ … U zegt ‘Dat ben ik’. Hun pijn is voor u niet langer ver van uw bed. U voelt hun pijn nu op een dusdanig diepe en snijdende manier, dat u overloopt van Mededogen en Liefde voor hen, iets wat u nooit had kunnen begrijpen als u niet in hun schoenen had gestaan. Dit is een deel van uw voorbereiding om de Grote Bewaarders te worden van deze Zegeningen die vanuit de Hemel naar u toe komen. De woorden van de grote dichter John Donne bevatten vandaag nog evenveel waarheid als toen ze 500 jaren geleden werden geschreven:

‘Als er iemand sterft, word ik minder, omdat ik verweven ben met de Mensheid.
Stuur dus nooit iemand om te vragen voor wie de klok luidt. Zij luidt voor u. …’

Toen Sananda of degene die u kent als Yeshua ben Joseph of Jezus de Christus hier op Aarde was, was hij een zeer geleerde Rabbijn. Hij was daadwerkelijk het Offerlam en hij begon het proces dat nu eindelijk zijn hoogtepunt kent. U zou kunnen zeggen dat hij de Eerste Martelaar was. De enige keer dat Hij boos werd, was toen Hij in de Tempel van Salomon was en hij de tafels van de geldwisselaars omvergooide. Ik hoop dat het u niet is ontgaan dat wij die tijd nu herhalen en dat zijn machtige woede is opgewekt tegen diegenen die u tot slaven hebben gemaakt door leugens, misleiding en andere streken. Hun tijd is voorbij. Zij zullen niet langer schade mogen berokkenen aan u of aan onze mooie Gaia.

Christus kwam niet om een kerk te beginnen of om aanbeden te worden. Hij kwam om een einde te maken aan de tirannie van de Wetten van Moses en die te vervangen door een Nieuw en Eeuwigdurend Verbond. Dit Verbond is eenvoudig in zijn zuiverheid: ‘Gij zult de Heer God liefhebben met heel uw hart en ziel en uit alle macht’. En het Tweede Verbond lijkt daarop: ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’. Hij vond zichzelf niet beter dan zijn Leerlingen. Toen hem gevraagd werd naar zijn Wonderen, zei hij heel nederig: ‘Deze dingen die ik doe, zult gij ook doen en zelfs nog grotere dan deze zult gij doen!’ Hij streefde er niet naar om verdeeldheid te zaaien, maar om u samen te brengen als Eén Mensenfamilie.

Ik vertel u dit opdat u zou weten dat de noodzaak niet langer bestaat om oorlog te beginnen tegen elkaar in naam van ‘het geloof’. Deze aparte religies werden bedacht om u te verdelen, om u te overheersen en uw spirituele groei te remmen. Het is tijd om de Goddelijkheid in elkaar te herkennen en alles opzij te zetten wat u niet langer van nut is. U bent uw broeders hoeder. De pijn van uw buurman is uw pijn en op die manier bent u werkelijk ‘Eén Hart, Eén Geest en Eén Adem!’

Doordat u Grote Wezens van Liefde en Mededogen bent geworden, straalt u een Licht uit dat zo Helder is, dat het het Duister overweldigt dat bijna het leven had gekost aan ieder Wezen op deze Planeet. Dit is waarom zovelen van uw broeders en zusters doorheen de Kosmos in ademloze afwachting kijken naar dit Grootse Spektakel. Voor hen bent u waarlijk Heldhaftige Wezens die stonden voor hun Waarheid en een ongekende Moed hebben getoond.

Geliefden, heel vaak zeggen mensen dat dit ‘de eindtijden’ zijn. Dat is niet zo! Dit zijn de Begin-Tijden, aangezien u een Tijdperk inbrengt van Vrede, Overvloed en Welvaart, zoals nooit eerder gekend werd op deze Heilige Wereldbol.

Er zijn zoveel Heldhaftige Wezens die grote offers hebben gebracht om u deze kennis te brengen. Zij wandelen tussen u en hebben onvermoeibaar gewerkt om u Hoop en Moed te geven om vol te houden, ondanks alle tegenwerking.

Denk je werkelijk, lieve Nana, dat het toeval is dat jij een aantal van die Groten hebt leren kennen? Toeval bestaat niet. Zij zijn heel belangrijk voor jou om je opdracht te vervullen. Onze geliefde Sheldan heeft het voorbereidend werk gedaan, opdat iedereen zou begrijpen wat de Hemel al die jaren heeft getracht te bereiken. Het is een deel van jouw reis geweest dat je geleid zou worden om een paar van deze grote humanitaire Zielen te kennen, zoals degene die we kennen als Zap of Jerzy. Hij heeft zwaar geleden voor de mensheid. Hij, zoals veel te veel anderen, heeft te maken gehad met laster, hij heeft zijn rijkdom en zelfs zijn gezin opgegeven zodat onze dierbare Gaia weer opnieuw hersteld kan worden tot haar Hemelse Glorie.

Deze offers dateren al van de tijd van de Grondleggers van uw grote republiek en van de vele martelaren die opkwamen voor hun Waarheid, ten voordele van u. Hiertoe behoren ook veel van uw presidenten, waaronder zij die bekend stonden als Jack (John) Kennedy, Abraham Lincoln en William McKinley. Er zijn nog veel meer onbezongen helden geweest die het hebben aangedurfd om in te gaan tegen de kwade machten die u gedurende duizenden jaren in slavernij hielden. Deze Groten juichen u nu vreugdevol toe en supporteren voor u nu u de grote Finale nadert, de Grote Zege die u wacht. Wij zeggen tegen u allen: Bravo! Wij juichen u toe!

Nu is het uw tijd om uw Licht te laten stralen! Eén van u die gekend is als Yusuf heeft terecht opgemerkt dat u niet de nieuwe 1% bent, maar juist de 100%. Er ligt grote Wijsheid en Waarheid in deze woorden. U heeft gehoord dat u Eén bent en dat is ook zo. Maar vergis u niet, u behoort niet tot één groep of spiritualiteit. Die lieve Jerzy werd vorige week geïnspireerd tot het uitspreken van deze Waarheid met Liefde en Wijsheid – U bent verpersoonlijkte Goddelijkheid, vervuld van Liefde, Mededogen en Vergeving. Dit is uw Essentie, DIT IS WIE U BENT! Geloof het maar, want het is zo.

Ik, St Germain, sprekend namens de Hemelse Schare, heb dit bericht doorgegeven via Nana, opdat u voorbereid zou zijn op de Grote Aankondigingen die gaan komen. Wanhoop niet! Uw lange, donkere nacht is voorbij! Dit is inderdaad het begin van het Watermantijdperk, het begin van een Nieuw Jaar en het herstel van uw verpersoonlijkte Goddelijkheid! U staat op de drempel van een Nieuwe Aarde, een Nieuwe Wereld en een Gouden Tijdperk van Vrede, Liefde en Overvloed voor iedereen. Wij zeggen tot u: ‘Goed gedaan, Goede en Trouwe Dienaren van het Licht! Goed gedaan!’

St. Germain

door Nana (manna10000@earthlink.net)

origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.