LADY NADA: De Meester Zijn Die U Bent

LADY NADA: De Meester Zijn Die U Bent
17 januari 2015

15 april 2015
Nada:

Ik kom vandaag bij u met grote vreugde – en verwachtingsvol voor de dingen die gaan komen. Het is een heel opwindende tijd om op Planeet Aarde te leven, zoals u ongetwijfeld al heel vaak gehoord heeft. Wij begrijpen dat u misschien twijfels voelt bij die uitspraken, omdat het wel lijkt alsof de Aarde ‘naar de verdommenis gaat’ zoals u het kunt noemen, te zien aan het aantal plotselinge gewelddadige incidenten en de onlangs onthulde criminaliteit op alle niveaus van regering, politiek, religieuze instellingen en financiën.

Als u alleen zou letten op wat u om u heen kunt zien en horen, dan zou u kunnen geloven dat het de ‘eindtijd’ is of de aanloop naar WO III, maar ik kan u verzekeren dat dat niet het geval is. U heeft een gezegde, dat de nacht het donkerst is vlak voor de dageraad; dat is natuurlijk waar, maar de donkerste tijd is al voorbij. Wat u nu ziet is de ‘schoonmaak’ die nu op alle gebieden wordt uitgevoerd.

Wij zullen u de psychologische verklaring geven, waarom een paar mensen (want hun aantallen zijn heel klein in verhouding tot de gehele bevolking) zo heftig reageren. Zij die ‘Who Needs Light?’, het boek van Kathryn hebben gelezen, kennen reeds de uitleg over wat ‘de Kinderen van de Duisternis’ voortdrijft. Als u dat hoofdstuk nog niet gelezen heeft, stellen wij voor om dat alsnog te doen. Het zal u veel pijn en ongemak besparen in uw eigen leven en u helpen begrijpen wat de psychologie is achter de duisteren, die nu vooroplopen bij al de chaos die u nu ziet in de wereld van de mensen.

Ziet u, wij hebben de totstandkoming van dit boek aangemoedigd voor precies deze tijd, wanneer een heldere uitleg van wat u ziet gebeuren een grote hulp kan zijn, om u gefocust en toegewijd te houden aan uw pad van Ascentie, ongeacht de afleidingen rondom u. Nu is het een dergelijke tijd.

De duisteren die de macht hadden bij de wereldwijde financiële instellingen maken iets mee wat u een ineenstorting kunt noemen – een echte interne strijd – omdat de meeste van hun slimme en zorgvuldig uitgedachte plannetjes om de rijkdom van de gehele wereld over te nemen, en meteen ook de hele wereldbevolking tot slavernij te brengen, bij elke stap verstoord werden, op een manier die zij niet hadden kunnen voorzien. Ze waren arrogant geworden in hun overtuiging dat zij hun macht konden aanwenden en doordrukken bij elke mogelijkheid, op elk gebied … omdat zij in staat waren tot het omkopen van presidenten en koningen, pausen, bankiers, senatoren, journalisten, generaals en gewone soldaten – die allemaal naar hun pijpen dansten, ongeacht hoe gruwelijk het resultaat ook was.

Zij moesten deskundig worden in het psychologische hersenspoelen, dat hun dienaren gevoelloos moest maken voor het lijden dat zij toebrachten – en om alle betrokkenen ervan te overtuigen dat hun handelen hetzij ‘rechtmatig en rechtvaardig’ dan wel ‘onvermijdelijk’ was. Hun machtsgreep op de verbeelding van de mensen was inderdaad verreikend, maar zij hadden zich niet verwacht aan de inwerking van de intense golven van Licht en Liefde die werden uitgezonden vanaf de Grote Centrale Zon. Zij spoelden sinds 2012 over de planeet met toenemende intensiteit en daardoor ontwaakten steeds meer Lichtwerkers – die vervolgens hun blik gingen richten op de wantoestanden om hen heen, en ervan overtuigd raakten dat het tijd was om de oneerlijke en vernietigende systemen te veranderen.

Dit ontwaken van de dappere harten van de Lichtstrijders had een onvoorstelbare uitwerking. Het zorgde voor een langzaam en gestaag verhogen van de trillingen op Moeder Terra – en droeg daarmee de kracht aan om duisternis om te zetten naar Licht, op een manier die u nooit voor mogelijk had gehouden. Uiteraard wilden de duisteren die de macht hadden niet, dat u uw eigen kracht zou gaan kennen of ervaren. Zolang zij u in onzekerheid en in angst hielden voor hun macht, zou u nooit het machtige wapen leren kennen dat u letterlijk in uw binnenste meedroeg: het Vermogen van Licht, dat alle duisternis kan overwinnen.

Dit ontwaken zorgde ook voor een dilemma bij de duisteren. Hun arrogantie komt voort uit een opgeblazen ego en het misleidende denken dat ontstaat uit angst en misbruik – want uiteraard misbruiken zij elkaar ook onderling. Als dusdanig is hun ‘macht’ slechts ingebeeld en heel onzeker. Zij zijn – als puntje bij paaltje komt – de meest onzekere wezens in het Multiversum: beroofd van Liefde, Mededogen of warmte – en dus beroofd van werkelijke kracht. Daardoor hebben zij de neiging om onevenwichtig, gewelddadig en volkomen op zichzelf gericht te zijn in al hun reacties – de tegenpool van Licht, de afwezigheid van God.

Ziet u, u heeft zich lamgeslagen gevoeld door de ‘schok en verbijstering’ die zij u opzettelijk en onvermoeibaar hebben getoond, waardoor u verstijfd was van afschuw en angst. Overal om u heen werden voortdurend de aanwijzingen en de propaganda getoond: in gewelddadige films, videospelletjes, ‘reality’-televisie, advertenties, boeken en vooral ook de ‘nieuws’-berichten. Dit alles werd bedacht om u te overweldigen en u te brengen tot de voorspelbare, menselijke ‘vlucht-of-vecht’ reactie. Deze angst zorgt op zijn beurt voor een krachtig verdovend effect, wanneer deze vanaf de kindertijd dag na dag maar doorgaat. Zodoende bent u emotioneel gezien tot onderwerping gemept, zonder dat u het bewust merkte.

Dit is de reden waarom wij zo hard met u gewerkt hebben de voorbije maanden, Geliefden. Wij zien de nasleep van de onophoudelijke klappen die u heeft gekregen, als resultaat van gewoon maar uw aanwezig zijn hier op Aarde. Wanneer u daarbij de aanhoudende inwerking voegt van moeilijke omstandigheden of misbruik, dan blijft u niets anders over dan vechten om uzelf te bevrijden van een overweldigend drijfzand aan gevoelens, die zwaar op uw denken wegen, uw zelfbeeld ondermijnen en uw gezondheid kapot maken. Het was bedacht om u te bekeren tot de duisternis. U heeft allemaal uzelf ervaren als een ‘blootliggende zenuw’, zoals Kathryn het noemt. Wij willen u helpen om deze gevoelens te boven te komen en de nawerking van dit leven te helen, hier en nu.

Wij nodigen u uit om gebruik te maken van de middelen die wij u hebben gegeven, om uzelf volledig te bevrijden. U zult hard aan uzelf moeten werken, net als wij. U zult uw bewustzijn verhogen, leren om volledige verantwoording te nemen voor uw eigen gevoelens en gedachten, en naar het Licht toe te groeien terwijl u vooruitgaat. Dit is de vooruitgang die u hier kwam behalen.

Laat ons een onderwerp bespreken dat velen van u in hun spirituele werk zijn tegengekomen. U heeft geleerd over voorbije levens die wellicht traumatisch waren en u bent bang dat die gebeurtenissen uw vermogen hebben aangetast om te helen en uzelf in dit leven te verheffen. Ik wil u verzekeren dat niets minder waar kan zijn. U heeft allemaal heling ontvangen tussen uw levens in, en u bent hierheen gekomen om een echo te ervaren van die tijd, zodat deze gevoelens naar boven zouden komen, op een manier die ervoor zorgt dat ze nu kunnen worden geheeld, afhankelijk van de kwesties en de mensen die nu in uw leven zijn. U hoeft geen oude trauma’s te herleven; u heeft in dit leven al de informatie die u nodig heeft, als u eerlijk en open kijkt naar de gevoelens die u nu ervaart.

Wij werken met een eerlijk en redelijk systeem, ook al heeft u zich slachtoffer gevoeld of kreeg u het idee dat de mensen en gebeurtenissen in uw leven het op u gemunt hadden. Ik verzeker u dat het leven niet oneerlijk is, wanneer u uw blikveld verschuift van een gedetailleerd beeld van de details van dit huidige leven, naar een breedbeeld-perspectief dat ook het onderricht en de verlichting van uw ziel omvat. Dit is tenslotte het meest belangrijke deel van uw levenservaring.

Ik zal u echter wat nieuwe informatie geven over de huidige staat van het Universum. Het is een zware tijd geweest voor de Hemelse Schare, vanwege een aantal grote gebeurtenissen waar u zich misschien niet van bewust bent. Het Universum breidt zich uit aan een hoog tempo. Onze Schepper/Bron schept onophoudelijk vanuit zijn/haar Wezen – Hij/Zij kan niet anders. Omdat de reeds bestaande Universa ook uitbreiden en steeds meer uitgebreid worden in hun ingewikkelde onderlinge verbanden, worden er andere Universa geschapen en voorbereid om bevolkt te worden – met sterren, planeten, wezens van elke denkbare soort en steeds veranderende mogelijkheden. Wij van de Hemelse Schare zijn Medescheppers met onze geliefde Bron, het Begin van alle Begin.

Ieder van u is in zijn Hoger Zelf nauw betrokken – overeenkomstig zijn/haar bijzondere talenten en vermogens – bij de schepping, de evolutie en het beheer van nieuwe werelden, nieuwe Universa. Terwijl er nieuwe werelden worden geschapen dienen zich ook nieuwe verantwoordelijkheden en kansen aan, tot dienstbaarheid aan het Geheel.

Wij bevinden ons nu midden in een enorme uitbreiding van het Multiversum. Dit heeft voor ons als Verheven Meesters kansen geboden om nieuwe verantwoordelijkheden op ons te nemen – en soms heeft het onze vaardigheden uitgedaagd, net zoals een CEO van een multinational het moeilijk kan vinden om alle facetten van de organisatie gelijktijdig te leiden. Zoals de CEO wijzen wij belangrijke taken toe aan onze betrouwbare collega’s en vertrouwen wij op hen om de verschillende afdelingen van het bedrijf te leiden.

Zo is het ook met Bron en met de Hemelse Schare. Tijdens deze recente uitbreiding in het Multiversum – de meest intense scheppingsperiode, die plaatsvond gedurende de voorbije 20 jaren – vond er een herschikking plaats, een herverdeling van verantwoordelijkheden waarbij velen van ons eigenlijk overal tegelijk moesten zijn. Daarbij werd van sommigen iets teveel gevraagd om voorbij hun zogenaamde ‘comfort zone’ te gaan – met name de jongere en minder ervaren zielen.

Ziet u, eigenlijk lijken wij best veel op u. Ja, wij hebben een breder Inzicht, meer informatie, meer vermogen om te manifesteren wanneer wij ons naar de hogere dimensies begeven … maar toch ervaren wij een gelijkaardige uitdaging van het bestijgen van de ladder naar hogere niveaus van zielegroei – net als u. Het is voor ons allemaal een tijd geweest van grote uitdagingen, en gedurende deze tijd waren de duisteren in staat om snel te handelen om hun macht over Planeet Aarde te verstevigen, terwijl wij allemaal – en met succes – werkten om hun greep op andere delen van ons Universum in te perken.

Wij hebben een onwankelbaar geloof in het vermogen van het Licht om alle duisternis te overwinnen, maar een tijdlang hadden de duisteren op Planeet Aarde de verbeelding en de harten van de hele mensheid in hun greep – meer giftig en diepgeworteld dan wij verwacht hadden. Van de instroom van Licht die u de voorbije maanden heeft ervaren werd verwacht, dat hij bij alle mensen de grip van de duisteren zou weghalen, zowel in het fysieke- als in het psychologische rijk. Helaas heeft hun overmatige vertrouwen in hun eigen vermogen hen gebracht, tot nooit eerder vertoonde daden van brutale- en schaamteloze aanslagen op Gods Lichtwerkers, als een uitdaging aan God zelf.

U heeft deze gevechten kunnen voelen, nietwaar? In 4D vechten we niet zoals u dat op Aarde doet. Lichtstrijders hebben geen wapentuig of technologie nodig om de duisternis te overwinnen, maar wij houden ons wel aan de Universele Wet, die verbiedt om met geweld te reageren op de duisteren. Niettemin was de uitwerking van hun vernietigende intenties gericht op het vernietigen van de verbinding tussen de mensheid met God en met ons. Ze wilden een atmosfeer scheppen van wanhoop, waardoor zij de weegschaal in hun voordeel konden laten overslaan. Het was hun bedoeling om Planeet Aarde om te vormen tot hun eigen Speeltuin van het Kwaad.

Schepper/Bron – die ik Vader noem – was woedend toen hij de omvang zag van de invloed die de duisteren hadden kunnen opbouwen in zulk een korte tijd. Wij werden allemaal gewaarschuwd door Kathryn, toen zij haar standpunt innam en een eerlijke toepassing van de Universele Wet bepleitte, ter bescherming van onze geliefde mensheid die zo slecht behandeld was door de duisteren. Andere Lichtwerkers hebben ook hun stem laten horen, hebben gepleit voor tussenkomst, zelfs al begrepen ze dat onze handen gebonden zijn wanneer het gaat om het tussenkomen in bepaalde kosmische gebeurtenissen.

Sinds het heftige besef is gekomen, dat de mensheid meer hulp van ons nodig zou hebben, hebben wij onze energieën verhoogd, hebben wij Licht en Liefde in uw atmosfeer uitgestort en geven wij voorspraak waar wij maar kunnen, om u bij te staan in uw dagelijkse leven. Met goedkeuring van Bron zijn wij nu in staat om veel daadkrachtiger op te treden namens u, om het werk dat u gedaan heeft veilig te stellen en te ondersteunen – zoals Sananda u al zei: ‘Wij geven u rugdekking’.

Wij begeleiden actief al onze Lichtwerkers en voegen onze energie bij die van hen, bij al hun inspanningen, om zodoende troost, Liefde en Licht te brengen aan u allen. Na een goedkeurend knikje van Vader werden wij als het ware ‘losgelaten’ in een stortvloed van creativiteit en opwinding – en hebben we de intensiteit van onze activiteiten enorm verhoogd om onze geliefde broeders en zusters van Planeet Aarde bij te staan. De herverdeling van verantwoordelijkheden bracht een hernieuwde stroom van enthousiasme en toewijding op gang, net zoals u ook in uw eigen werk heeft gevoeld. Wij staan onder stroom!

U voelt de golf van Licht, nietwaar? Zij draagt in zich de voortekenen van alle zegeningen die gaan komen – de overvloed, het gevoel van broederschap – en de belofte van het Paradijs op Aarde. Doe met ons mee, Geliefden, zodat wij met u kunnen meedoen, want zo werkt het in de Hemel: u moet het voortouw nemen. Wij kunnen onze hulp niet geven tenzij u vraagt – nee, eist – dat wij aanwezig zouden zijn in uw leven. Tezamen werken wij als Eén, een volmaakt op elkaar afgestemd organisme van Liefde en Licht.

Wij sturen u nu hulp in de vorm van een nieuwe leider. U zult binnenkort horen over zijn aanwezigheid en ik weet dat u overgelukkig zult zijn met zijn Licht, zijn macht en zijn intelligentie. Hij is een Zoon van God, rechtstreeks tot u gezonden als een walk-in, om u bij te staan in deze tijd van voorbereiding op de terugkeer van onze geliefde Sananda, degene die u kende als Jezus, tijdens zijn leven hier. Hij kijkt er erg naar uit om weer bij u te zijn en dat zal hij gaan doen zodra de omstandigheden op de oppervlakte dat toestaan. Help ons in de tussentijd door uw hart te verheffen om rechtstreeks verbonden te zijn met Vader en met ons, de Hemelse Schare. Wij zijn in dienst van u en de hele Schepping, het rijke en diverse Multiversum dat onze Galactische Thuis is.

U, Geliefde Mensen, bent geen afgezonderd ras van wezens die deze kleine en onbeduidende planeet bewonen, helemaal alleen aan de rand van ons sterrenstelsel, zoals uw wetenschappers u willen laten geloven. Het is een zonnestelsel en een sterrenstelsel dat krioelt van leven en u bent een uiterst belangrijke spil in de grote, kolkende uitbreiding van werelden die rondom u plaatsvindt. U, achter de Sluier, bent een deel van de meest opwindende dans die u zich denken kunt, voorbestemd voor onbekende werelden en totaal onbekende ervaringen.

Het was mij een groot genoegen om dit alles te vertellen, om met u te spreken over de grote Liefde die wij voor ieder van u voelen en om bij u te zijn in deze magische tijden van groei en feestelijkheden. Ik zal ook binnenkort weer bij u zijn als partner van Sananda en zijn vrouwelijke wederhelft, zoals ik lang geleden ook was in ons leven tezamen. U voelt dat wij dichterbij komen, nietwaar?

Hou u goed vast aan uw aureolen, Geliefden. De tijd voor de grote explosie van Licht is nabij. Bereid u goed voor in de komende dagen. Reik diep in uw eigen hart om alle twijfel, alle frustratie, alle wanhoop en onrust op te ruimen, want dat zijn de emoties van uw duistere verleden. Loop met mij naar het Licht en laat uw harten zingen van vreugde over het in leven zijn, ontwaakt en in vrede – eerst met uw Zelf en vervolgens met iedereen om u heen. U zult ons helpen om de weg te tonen naar de Nieuwe Dag op Planeet Aarde.

Ik ben uw Nada, in dienst van het Grootse Plan en de hele mensheid.

Genoteerd door Kathryn May, 17 januari 2015, 8 pm, New York
http://www.whoneedslight.org/cm-english/?month=january-2015&view=calendar

(Voor een Engelstalige brochure met info over de aanstaande Retraite en Workshop met Kathryn en het Team gaat u naar de website http://www.whoneedslight.org)

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.