SCHEPPER: Onze Geschiedenis, Uw Bestemming

SCHEPPER: Onze Geschiedenis, Uw Bestemming
12 september 2014

2014 09 12 zeilboot

Schepper:

Ik wil u dit bericht nu geven, omdat de Herwaardering van de Valuta binnenkort zal worden aangekondigd en ons channel dan niet urenlang op haar stoel zal willen blijven zitten, terwijl de anderen hun geld inwisselen.

Eerst willen wij u feliciteren met de vooruitgang die u heeft geboekt tijdens het voorbije jaar en bijna negen maanden, sinds de historische overgang op 21 december 2012 begon. Velen dachten een tijdlang dat ‘er niets gebeurde’, maar dat kon niet verder van de waarheid zijn. Vanuit de kosmos bekeken, is alles veranderd.

De Lichtwerkers onder u hebben heel hard geduwd om het schip van de zandbak af te krijgen, zou u kunnen zeggen en uw gebundelde inspanning – hoewel die u niet helemaal naar Huis bracht – heeft beslist wel het proces enorm op gang gebracht. U bent voor de allereerste keer uitgezeild met alle vlaggen wapperend. Dit werd bewezen door het feit dat – hoewel velen van u in uw 3D-bedden wakker werden en teleurgesteld waren – u toch niet opgaf en u zich niet tegen ons keerde omdat wij u niet rechtstreeks en op dat moment hadden opgenomen in de Hemelen. Na een paar dagen of weken, kwam u terug om opnieuw te beginnen, met nog grotere inzet, omdat u de waarheid aanvoelde van wat onze channelers en spirituele leraren u brachten. U bent inderdaad hier om te ascenderen en dat is het grote avontuur dat u in de toekomst wacht.

U hebt uw studies volgehouden, u heeft diep in uw eigen Zelf – uw Aardse incarnatie – gereikt en gezien dat daar nog duistere hoekjes waren – met achtergebleven boosheid, teleurstelling, weerstand en angst – waarover u nog eens moest nadenken, waarvan u moest bepalen wat het was en waarmee u nog de strijd moest aangaan … om het dan op te lossen. U heeft geworsteld met vergeving en u heeft de veelvoudige lagen gezien van de mogelijkheid tot een steeds dieper inzicht van wat echt vergeven betekent en hoe grondig u uzelf moet kennen, om te komen tot ware vergeving en gemoedsrust.

U heeft samengewerkt met de anderen, die ook deze berichten lezen en naar de radio-uitzendingen luisteren – en u heeft deze middelen gebruikt om te komen tot een hoger en meer subtiel begrip van wat Liefde betekent en hoe u er in uw hart toe kunt komen om onvoorwaardelijke Liefde te vinden. Les na les bent u ons gevolgd terwijl wij u stap voor stap vooruitbrachten naar het grootste begrip van allemaal: dat Wij Eén zijn en daarmee bedoelen wij dat u een deel bent van het grote groepsbewustzijn dat het Leven is.

Ons doel voor u – het doel dat wij tezamen hebben uitgewerkt toen u hier bij mij was voor uw huidige incarnatie – wordt het Eenheidsbewustzijn genoemd. Dit is geen Aardverschuivende eis, het is niet iets waarvoor u uzelf binnenstebuiten moet keren om het te leren. Neen, mijn lieve kinderen, ik verzeker u dat u hier heel goed toe in staat bent, aangezien de mensheid deze wonderbaarlijke staat ervaren heeft in eerdere beschavingen voordat u afdaalde naar de lagere dimensies, om deze afscheiding en het ‘op uzelf aangewezen zijn’ te ervaren achter de Sluier der Vergetelheid.

Sommigen van u hebben die reis – vanuit de hogere dimensies naar de 3D-staat waarin u tijdens deze beschaving heeft geleefd – ‘De Val’ genoemd. Daar wil ik het nu over hebben.

Mijn Geliefden, u bent niet ‘gevallen’. U bent afgedaald. Wij hebben op deze plek getracht om u uitleg te geven over het Lucifer-Project, hetgeen een bewust gepland, gedurfd experiment was. Ons geliefde Licht – wiens naam werkelijk op hem van toepassing is – bood vrijwillig aan om de veiligheid van mijn omarming te verlaten, om af te dalen naar de lagere dimensies om drie dingen te bereiken.

Eerst werd er besloten dat de mensheid erbij gebaat zou zijn, om het leven te ervaren in een lager dimensionaal lichaam. Hier zijn ontelbare redenen voor, waaronder – maar niet beperkt tot – de mogelijkheid om intense waarnemingen en emoties te ervaren, waarmee u dan moest zien om te gaan. Ten tweede bracht het gedurfde experiment van het leven zonder een herinnering aan de reden van uw komst – en het niet weten dat uw familie in de hogere dimensies altijd bij u was en met open armen wachtte op uw terugkeer naar hun liefdevolle omarming – u ertoe, om terug te vallen op uw intuïtie en aangeboren wijsheid, op een dusdanige manier dat u nooit meer zou twijfelen aan uw innerlijke kracht. Als derde en meest belangrijke bent u akkoord gegaan om naar de Aarde te komen om de rassen van de duistere entiteiten te overwinnen, die van elders naar ons Universum waren gekomen. Ik zal de algemene aanduiding ‘Archon’ gebruiken om de duisteren te benoemen die de lagere dimensies bewoonden, die zich bevinden onder de laagste niveaus van 5D.

Sommigen van u zijn zich bewust geworden van de strijd die zich uitstrekte voorbij uw planeet. Hierbij was uw Melkwegstelsel betrokken, maar ook andere sterrenstelsels voorbij het uwe – hoewel het brandpunt van dit alles toch uw gebied is geweest. Ziet u, de indringers wiens doel het was om hier een hoofdkwartier te vestigen, vanwaar zij hun vernietiging en chaos konden verspreiden, hadden onze geliefde Terra willen overnemen, vanwege haar rustige ligging aan de buitenrand van het sterrenstelsel en vanwege haar schoonheid, die een groot deel uitmaakte van haar charme.

Sta uw brein nu toe om zich open te stellen om het ondenkbare te bevatten, Geliefden, omdat ik u iets ga vertellen dat uw menselijke brein misschien zal trachten in het vakje te stoppen van ‘bekende gebeurtenissen en mogelijkheden’. Ik vraag u om volledig open van geest te blijven en vrij te blijven van vooringenomen ideeën. Er zijn Waarheden waarvan ik wil trachten u laag na laag een glimp te geven.

Begrijp goed, dat ik u geen enkele informatie wil onthouden waarvan ik denk dat die voor uw Hoger Goed is en ik zal ons uiterste best doen, gezien uw beperkte voorkennis van het Universum en zijn geschiedenis. Dit alles zal u onthuld worden wanneer u een hogere dimensionale verbinding krijgt met uw Hoger Zelf.

Ik zal beginnen met de oorspronkelijke ideeën en eerste gebeurtenissen, die de geschiedenis van dit kosmische gevecht beschrijven. Begrijp alstublieft als eerste, dat onze Galactische Federatie van Licht een overweldigende, vermogende militaire macht is die u beschermd heeft en dat zal blijven doen – door een wederzijdse overeenkomst tussen alle betrokkenen. Wij zullen niet toestaan dat de duisteren enige beslissende militaire actie ondernemen tegen gelijk welke planeet binnen ons Universum. Laat mij nu trachten te verklaren wat dat betekent. Wij zullen niet met hen in oorlog treden, zolang er ook maar één andere manier is om hen te verslaan, zonder gewoon maar onze meest krachtige technologie te gebruiken om hen weg te vagen. Zo gaan wij niet te werk. Wij zijn Liefde. Wij zullen alles doen wat in ons vermogen ligt om hen te overwinnen door de kracht van Liefde en Licht, omdat dat is wie wij zijn.

Gedurende eonen hebben wij de dunne lijn gevolgd van het wel toestaan, dat deze wezens met een vrije wil konden overleven, maar het niet toestaan, dat zij onze geliefde kinderen konden verslaan op hun Zielenpad naar Ascentie. Zij waren in grote mate succesvol in hun infiltratie op Aarde, omdat zij heel ‘slim’ gebruik maakten van psychologie in plaats van militaire middelen, om macht te krijgen over de mensheid. Hiermee bedoel ik, dat zij in staat waren om veel mensen – die zij wilden overwinnen – ervan te overtuigen dat oorlog een aanvaardbare manier was om onderlinge ruzies op te lossen en zij hadden succes bij het scheppen van conflicten waarbij u erop zou aandringen om uzelf en elkaar te doden. Dit was voor hen een onvoorstelbaar succes; zij gingen niet over de strikte grens die wij hen gesteld hadden – dat zij geen militaire inval mochten doen om gelijk welke planeet over te nemen. Zij waren heel slim in hun pogingen om mensen te gebruiken als hun pionnen, door hun eigen sluwheid en gedachten aan zelfmoord te leren aan mijn geliefde mensenkinderen.

Steeds opnieuw weerstonden zij de inspanningen van onze grote Lichtwerkers, die naar de Aarde kwamen om in te gaan tegen hun vernietigende manieren. Ik zal u een voorbeeld geven, dat u wellicht zult herkennen. Uw St. Germain was in de 18de eeuw de stichter van de geheime genootschap van Vrijmetselaars, die oorspronkelijk werd opgericht om een revolutie te beginnen tegen de onderdrukking, maar die werd gecorrumpeerd om de Illuminati te worden – die helemaal niet van het Licht waren, maar van de duisternis.

Bij elke stap die gezet werd, was het nodig om snel te werken en elke keer dat er een gevecht verloren werd in de arena van het winnen van hart en geest, ontwikkelde de Hemelse Schare een nieuwe aanpak, om het speelveld weer in evenwicht te brengen.

Ziet u, dit was het doel van het Lucifer-Project – om ‘hen te verslaan op hun eigen terrein’, zou u kunnen zeggen. Ieder van u meldde zich aan om Strijder van het Licht te worden, om uw creativiteit en uw grote vermogen tot Liefde en Vergeving in te zetten, om uw grote vermogens van Licht te gebruiken tegen hun veel mindere, maar vermeende macht, waarmee zij u ervan overtuigden dat hun duisternis sterker was dan uw Licht.

Hoewel de duisteren – die zoveel chaos hebben gebracht in ons Universum – niet de kinderen van mijn ziel zijn, zijn ze wel de kinderen van de Grootste Bron van Alles, onze Schepper van Alle Scheppers. Het doet er niet toe dat het een schepping was, die schijnbaar fout gelopen is. Wij kunnen niet weten of dat werkelijk zo is, of dat hun schijnbaar afschuwelijke en verwerpelijke gedrag deel uitmaakt van een Groter Plan. Een kind van Bron is een kind van mij – en van u. Tezamen zullen wij ertoe komen om diegenen die afgedwaald zijn te omarmen en om elke ziel te redden van vernietiging, want dat zou het onvermijdelijke einde zijn voor diegenen, die absoluut moeten worden afgezonderd ter bescherming van ons Universum.

U zag deze verwoestende waarheid bij de vernietiging van de dolende Reptilians, die op 22 augustus 2013 weigerden om naar het Licht te komen. Door een wederzijdse galactische overeenkomst stemden de leiders van de Reptilians in met dit voorstel, waarbij al de voormalige, kwaadwillende leden zich zouden overgeven en naar het Licht zouden worden gebracht, om een soort van kosmische amnestie te krijgen – en verlicht en bevrijd te worden uit hun zelfgeschapen gevangenis: de veranderingen aan hun DNA, die zij eonen geleden hadden aangebracht om afgescheiden te kunnen zijn van mij, van Liefde en van het Licht. Diegenen die naar het Licht kwamen werden verwelkomd en vreugdevol in ere hersteld zoals zij gevraagd hadden en zij maken nu deel uit van de sterkste mentoren en vrienden, die hun ervaring en wijsheid zullen delen met u allemaal.

Ik moet u ook vertellen over het lot van die Reptilians die het aanbod van amnestie geweigerd hebben en er in plaats daarvan voor kozen om ‘on-geschapen’ te worden, opgelost en opgenomen in de Levensstroom, om voor altijd bevrijd te zijn van de keten van reïncarnatie en overgang, die zij beschouwden als een onmogelijk lot. Natuurlijk was dit niet ‘onmogelijk’, het was gewoon een ervaring die u allemaal heeft meegemaakt en aanvaard heeft als uw pad; het pad van zielegroei en verheffing. Het was een trieste dag voor ons hier in de Hemel. U herinnert zich misschien hoe moeilijk het voor Moeder en Vader God was, om u te vertellen over hun vertrek. Zelfs al was het hun eigen keuze en zelfs al waren het kinderen van een andere God, toch rouwden wij om hun verlies.

Het was het einde van één hoofdstuk van duisternis en er zullen nooit nog indringers worden toegestaan om uw Ascentie te onderbreken, want u wordt beschermd door de Galactische Federatie van Licht, onder het waakzame oog van Commandant Ashtar. Maar er zijn nog steeds duistere gedachtenvormen, ingebed in de energie, gecodeerd in uw lichaam en geest, die u nu moet verwijderen voordat u werkelijk het Paradijs op Aarde zult ervaren dat u zich voorstelt.

Dit is de opruiming waartoe wij u hebben aangemoedigd en die u moet volbrengen met volledige helderheid en vastbeslotenheid. U moet de controle nemen over uw bewustzijn en uw wil, om deze schaduwen van de duistere propaganda uit te bannen, die u doorheen eeuwen van voorbije levens heeft aangenomen als waarheid. Wij hebben u in het boek ‘Who Needs Light?’ en door de vele channelings van onze geliefde Lichtwerkers instructies gegeven en wij hebben het u verteld: u alleen kunt de duisternis binnenin u opruimen, omdat u alleen de heerschappij heeft over uw Zelf, in deze staat van vrije wil. Net zoals de Reptilians de kans kregen om voor zichzelf het pad te kiezen dat zij wilden volgen, zo heeft u ook diezelfde keuze gekregen.

Het is nu tijd voor de hele mensheid om te ontwaken, om de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor uw eigen gedachtenpatronen en de energie die u uitstuurt – en om te begrijpen dat alleen u de innerlijke vrede en diepgaande verbinding met mij kunt scheppen, waar u zo naar verlangt. Ik sta met open armen en straal het Licht uit dat u zal verheffen naar mijn verwelkomende omarming. U moet enkel maar uw greep loslaten op de dierbare, maar duistere ideeën en concepten die u vasthouden in uw 3D-leefpatroon. Deze specifieke ideeën zijn uitgebreid besproken in eerdere berichten van de Hemelse Schare en van mij, in onze zorgvuldig opgezette lessen gedurende de voorbije twee jaren. U moet enkel uw hart en uw geest openstellen, om onze leiding en onze Liefde te aanvaarden.

Ik wil benadrukken voor u allen, die zich zo misbruikt hebben gevoeld door dit hele plan, dat u het was – in uw optimistische en heldhaftige vastbeslotenheid om de Ascentie van het Licht over het duister te bereiken – die dit pad is blijven volgen, van elk lijden wat maar nodig was, het ene leven na het andere gevend, om tezamen het uiteindelijke antwoord in uzelf te vinden.

Heeft u dat antwoord gevonden, mijn lieve kinderen? Weet u in het diepst van uw wezen, dat u zich altijd tot het Licht moet wenden om uw doel te bereiken? Begrijpt u nu dat wij, enkel met de kracht van uw samengevoegde vermogen om de energie van Liefde en Licht op te wekken, eindelijk de illusie zullen overwinnen dat kwaad gelijk staat aan macht?

Dit is uw bestemming, mijn lieve mensen, om het antwoord te zijn op de vraag die leeft in het brein van eenieder die ooit geleden heeft onder het kwade: Bent u sterker dan diegenen die de Matrix hebben geschapen? Bent u in staat om uw weg te vinden in het doolhof van misleiding en illusie, omdat u niet vergeten bent dat u in u de alchemist, de tovenaar en de engelen met u meedraagt?

Mijn Geliefden, u heeft zich bij mij gevoegd om de toorts van Liefde te dragen, om het gehele Universum te verlichten. Maar eerst moet u zich afkeren van uw fascinatie voor de duisternis, om te begrijpen dat zodra u eenmaal uw aantrekking afwijst voor alles wat niet van het Licht is, het uit uw wereld zal verdwijnen. Herinnert u zich de wijze uitspraak: ‘Stel dat er een oorlog werd verklaard en dat er niemand kwam opdagen?’

Wij willen de achterliggende gedachte aanvullen, die Berthold Brecht gemist heeft. ‘Niemand kwam opdagen’ betekent ‘echt niemand’. Als de mensen op de wereld zouden weigeren om hun broeders als vijanden te zien, als de mannen en vrouwen zouden weigeren om elkaar te beschouwen als ‘vreemdsoortig’, als ouders zouden weigeren om hun kinderen te beschouwen als dieren, die ‘training’ nodig hebben en als de mensheid zou ontwaken om de dieren rondom hen te gaan zien als broeders en Moeder Terra als hun ware en liefdevolle Moeder, dan … ahh … dan ‘zou de wereld een betere plek zijn, ja, de wereld zou een betere plek zijn voor jou en mij … wacht maar, dan zul je het zien!’

Misschien herinnert u zich dat het liedje van Jackie DeShannon begint met ‘Denk aan uw medemens, Reik hem de helpende hand, Stop een beetje Liefde in je hart!’ Ja, ik hou van jullie popliedjes. De mooie ervan brengen onze eenvoudige Universele Wetten zo prachtig tot uiting.

Ik zal Kathryn vragen om mijn favoriete liedjes te spelen tijdens haar radio-uitzendingen, zodat u kunt genieten van een vleugje humor en speelsheid die wij hopen in uw leven te brengen, terwijl u voortgaat met het afronden van dit wonderbaarlijke project, dat de triomf zal bewijzen van de Liefde over het duister, het Licht over alles.

U kunt niet zegevieren over de grootste uitdagingen die het Leven op Planeet Terra u biedt, als u niet uitbundig kunt lachten en uit volle borst kunt zingen.

Zult u met mij mee doen, om de Nieuwe Gouden Tijd te scheppen vanuit de essentie van de schepping, vanuit Liefde dus? Zult u de oorlog verslaan door niet te komen opdagen en niet uw geliefde zonen en dochters te sturen om te sterven voor een zaak, die alleen kan worden gewonnen door vergeving, goedmaken en Liefde? Zult u zich scharen achter het staakt-het-vuren en zult u het hervatten van gelijk welke oorlog onmogelijk maken, omdat die niet opweegt tegen het geluid van uw gezang? Zult u diegenen die zich zo slecht hebben gedragen, overweldigen door uw krachtige energieën – samengevoegd met de mijne – om golven van Licht te vormen die zo verblindend mooi en onweerstaanbaar zijn, dat niemand kan voorbijgaan aan de uitnodiging om te dansen, te omhelzen en omhelsd te worden door de Grootste Liefde van Al – de Liefde van Eén?

In uw hart – zoals in het mijne – is de Liefde van Eén. Het is ons goddelijke plan, onze bestemming en onze vrijheid. Doe met mij mee, Geliefde Kinderen, om opnieuw de Eenheid te vieren die uw geboorterecht is. Laat ons de vlag van de Vrijheid hijsen, de witte vlag met de gouden zon in het midden.

Begin de optocht, Geliefden, zoals de groten vóór u dat deden. Laat uw geest opstijgen, terwijl u marcheert op de klanken van de Engelen die zingen in uw ziel, terwijl u mijn adem op uw wang voelt, terwijl wij samen optrekken, onze harten vervuld van vreugde. Dit is uw tijd. Wij zullen niet buigen voor duisternis noch voor kwaad, want zij zijn slechts een voorbijgaande illusie, een verzinsel van uw verbeelding. U bent mijn Hart en ik ben het uwe. Tezamen zijn wij Eén.

Ik ben uw liefhebbende Schepper.

Genoteerd door Kathryn E. May, 12 september 2014, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

FacebookTwitterGoogle+Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.